Valtuustoaloite, kaupunkipyörät Vuosaareen

HEL 2019-011605
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 566 §

V 7.10.2020, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite kaupunkipyöräjärjestelmän laajentamisesta Vuosaareen

Helsingfors stadsstyrelse

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Ville Jalovaara ja 23 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunkipyöräverkkoa laajennetaan Vuosaareen.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkipyöräjärjestelmän laajennuksen suunnittelu on käynnissä, ja siinä huomioidaan aloitteessa esitetty palvelun käyttöönotto Vuosaaressa. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) selvittää parhaillaan muun muassa hankintaoikeudellisia mahdollisuuksia kaupunkipyöräpalvelun laajentamiseksi nykyisen hankintasopimuksen puitteissa. Voimassaoleva sopimuskausi päättyy vuonna 2025.

HKL tuo tarkemman selvityksen lisähankintamahdollisuuksista johtokunnan käsittelyyn ja edistää verkoston laajennusmahdollisuuksien selvittämistä ja suunnittelemista edelleen tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Laajennuksia koskevassa hankesuunnittelussa huomioidaan hankintaoikeudellisten asioiden lisäksi muun muassa palvelun kysyntä sekä mahdollisuudet laajennuksen toteuttamiseen talousarvion 2021 mukaisten määrärahojen puitteissa.

HKL:n johtokunta saa laajennuksia koskevan hankesuunnitelman päätettäväkseen myöhemmin vuoden 2020 aikana. Mikäli verkoston laajennusta ei toteuteta tällä sopimuskaudella, on se mahdollista ottaa mukaan suunnitteluun kaupunkipyöräpalvelun vuodesta 2026 alkavaa seuraavaa sopimuskautta valmisteltaessa.

Kaupunkilaiset ovat toivoneet kaupunkipyöriä Vuosaareen eri kanavia pitkin. Kaupunkipyöräjärjestelmää onkin aiempien kehittämistoimenpiteiden yhteydessä laajennettu Kehä l:lle asti, painottaen Itä-Helsinkiä. Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti 16.6.2020, että kaupunkipyöräjärjestelmän asema- ja pyörämäärän kasvattaminen on ensisijainen järjestelmän kehittämisen vaihtoehto sen toteutuskelpoisuuden ja tehokkuuden perusteella. Ehdotuksia tulevista kaupunkipyörien asemien sijainneista kerättiin Kerro kantasi -kyselyn avulla elo-syyskuun 2020 aikana.

Kaupunginhallitus toteaa, että vastauksessa on huomioitu aloitteesta saadut kaupunkiympäristölautakunnan ja liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunnot.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kaupunginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Stäng

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 02.04.2020 § 54

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta.

Ville Jalovaara on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan kaupunkipyöräpalvelun laajentamista Vuosaareen. Vuosaaressa on lähes
40 000 asukasta ja vilkas metroasema, joten aloitteessa kaupunkipyöräpalvelu nähdään toimivana ratkaisuna alueelle. Kaupunkilaiset ovat myös toivoneet kaupunkipyöriä Vuosaareen eri kanavia pitkin.

Helsingin nykyinen kaupunkipyöräjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2016, jolloin järjestelmä käsitti 50 pyöräasemaa ja 500 kaupunkipyörää. Tällä hetkellä kaupunkipyöräverkosto kattaa 241 asemaa ja palveluun kuuluu 2410 kaupunkipyörää. Lisäksi Helsingin järjestelmään yhteensopivassa Espoon järjestelmässä on 109 kaupunkipyöräasemaa ja 1090 kaupunkipyörää.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) suhtautuu myönteisesti kestävän kaupunkiliikenteen kehittämiseen. On hyvä asia, että kaupunkipyöräverkoston laajentaminen herättää kiinnostusta.

Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentumissuunnitelmaan tehtiin asukaskysely kesällä 2018, johon saatiin paljon toiveita asukkailta ympäri Helsinkiä. HKL tarkasteli erilaisia skenaarioita ja HKL:n johtokunnan päätöksen (14.6.2018 §103) mukaisesti laajennuksessa painotettiin erityisesti Itä-Helsinkiä. Kaupunkipyöräjärjestelmän kapasiteetti on täysimittaisesti käytössä ja sillä pystytään toimivasti kattamaan alue ydinkeskustasta Kehä 1:lle asti. Kaupunkipyöräpalvelun toimivuuden kannalta asemaverkosto on suunniteltava tiiviiksi. Aiemmin kaupunkipyörä alueen ulottamista Vuosaareen asti ei nykyisen hankinnan osalta nähty mahdolliseksi, vaan itäisimmät asemat ovat Vartioharjussa ja Myllypurossa.

Maaliskuussa 2020 teetetyn selvityksen perusteella hankinnan edelleen laajentaminen voi olla mahdollista alkuperäisessä kilpailutuksessa määritellystä kokonaisuudesta, koska palvelun kysyntä on ollut ennakoitua selvästi suurempaa.

HKL tuo tarkemman selvityksen näistä lisähankintamahdollisuuksista johtokunnan käsittelyyn ja edistää verkoston laajennusmahdollisuuksien selvittämistä ja suunnittelemista edelleen tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

HKL:n johtokunta ja muut asianmukaiset päätöksentekoelimet saavat laajennuksia koskevan hankesuunnitelman päätettäväkseen myöhemmin vuoden 2020 aikana niin, että ehdotukset voidaan huomioida vuoden 2021 talousarviossa.

Mikäli verkoston laajennusta ei toteuteta tällä sopimuskaudella, se otetaan mukaan suunnitteluun kaupunkipyöräpalvelun vuodesta 2026 alkavaa seuraavaa sopimuskautta kilpailutettaessa.

Käsittely

Merkittiin, että johtokunta täydensi lausuntoa puheenjohtajan ehdotuksesta muuttamalla lausuntoehdotusosan kahdeksannen varsinaisen kappaleen loppuosan kuulumaan seuraavasti:
…niin, että ehdotukset voidaan huomioida vuoden 2021 talousarviossa.

23.01.2020 Pöydälle

21.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot

Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977

eeropekka.lehtinen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.01.2020 § 45

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin nykyinen kaupunkipyöräjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2016, jolloin palvelu käsitti 50 pyöräasemaa ja 500 kaupunkipyörää. Nykyinen kaupunkipyöräverkosto kattaa 241 asemaa ja palveluun kuuluu 2410 kaupunkipyörää. Lisäksi Espoossa on 109 kaupunkipyöräasemaa ja 1090 kaupunkipyörää. Espoon järjestelmä on yhteensopiva Helsingin kaupunkipyörien kanssa.

Helsingissä kaupunkipyöräjärjestelmän kehittäminen on HKL:n vastuulla. HKL suhtautuu myönteisesti kestävän kaupunkiliikenteen kehittämiseen. On hyvä asia, että kaupunkipyöräverkoston laajentaminen herättää kiinnostusta.

Kaupunkipyöräjärjestelmän kehittämiseksi tehtiin asukaskysely kesällä 2018, johon saatiin paljon toiveita asukkailta ympäri Helsinkiä. HKL tarkasteli erilaisia skenaarioita ja HKL:n johtokunnan päätöksen mukaisesti päätettiin järjestelmää lopulta laajentaa Kehä I:lle asti, painottaen erityisesti Itä-Helsinkiä. Itäisimmät pyöräasemat ovat nykyisin Vartioharjussa ja Myllypurossa. Aikanaan kilpailutetun kaupunkipyöräjärjestelmän kaikki käytettävissä oleva kapasiteetti on nyt hyödynnetty ja sillä pystytään toimivasti kattamaan alue ydinkeskustasta Kehä I:lle. Kaupunkipyöräpalvelun hyvän toimivuuden takaamiseksi pyöräasemaverkosto on suunniteltu tiiviiksi.

Vaikka kaupunkipyöräpalvelu voisi olla toimiva ratkaisu Vuosaaressa, ei sen hankinta ole tällä hetkellä mahdollista. Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksella ei ole nykyisen, kilpailutukseen perustuneen HKL:n ja Citybike Finland Oy:n välisen sopimuksen puitteissa oikeutta hankkia lisää asemia, sillä sopimuksen mukaiset lisähankintamahdollisuudet on jo käytetty. Rinnakkainen, toisen toimittajan pyöräjärjestelmä ei ole nykyisen sopimuksen nojalla mahdollinen, eikä se erillisenä järjestelmänä olisi edes järkevä ratkaisu.

Kaupunkipyöräverkostoa on mahdollista laajentaa, kun nykyinen sopimuskausi päättyy vuonna 2025. Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentaminen Vuosaareen huomioidaan, kun uutta kilpailutusta aletaan valmistella.

Lisäksi lautakunta näkee tarpeelliseksi selvittää voiko kaupunkipyöräverkkoa laajentaa erilaisin keinoin, kuten asemien siirroin taikka muin keinoin jo ennen uutta kilpailutusta.

Edelleen lautakunta pitää koko Helsingin kattavan verkon selvitystä tarpeellisena kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja liikkuvuuden kannalta.

Käsittely

Vastaehdotus: Jape Lovén

Lisäksi lautakunta näkee tarpeelliseksi selvittää voiko kaupunkipyöräverkkoa laajentaa erilaisin keinoin, kuten asemien siirroin taikka muin keinoin jo ennen uutta kilpailutusta.

Edelleen lautakunta pitää koko Helsingin kattavan verkon selvitystä tarpeellisena kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja liikkuvuuden kannalta.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jape Lovénin vastaehdotuksen.

21.01.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Ilari Heiska, liikenneinsinööri: 310 37220

ilari.heiska@hel.fi

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri HKL, puhelin: 310 35753

samuli.makinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 30.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi