Hankinta, tapaamis- ja verkostoitumisalusta, kaupunginkanslia

HEL 2019-012279
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 276 §

Hankintaoikaisuvaatimus koskien tapaamisten ja verkostoitumisen sähköisen palvelun hankintaa

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tapaamisten ja verkostoitumisen sähköinen palvelun hankintaa koskevan Tavata Global Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen. Samalla kaupunginhallitus päätti kumota tapaamisten ja verkostoitumisen sähköisen palvelun hankintapäätöksen (vs. elinkeinojohtaja 20.12.2019 § 122).

Kaupunginhallitus päätti tehdä hankintapäätöksen siten, että se sulkee Brella Oy:n pois tarjouskilpailusta, koska tarjouspyynnön liitteenä olevassa vaatimusluettelossa ollut vähimmäisvaatimus ei täyty, ja päättää hankkia tapaamisten verkostoitumisen sähköisen palvelun Tavata Global Oy:lta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hankinta

Vs. elinkeinojohtaja päätti 20.12.2019 § 122 hyväksyä Brella Oy:n tarjouksen tapaamisten ja verkostoitumisen sähköisestä palvelusta. Kilpailutuksessa tarjouksen antanut Tavata Global Oy on jättänyt hankintaoikaisuvaatimuksen määräajassa. Tavata Global Oy vaatii, että Brella Oy suljetaan pois tarjouskilpailusta ja vetoaa poissulkuperusteena olevaan vaatimukseen jossa NewCo-yhteisön 24/7 virtuaaliympäristö pitäisi olla käytössä käyttöönottovaiheessa.

Brella Oy suljetaan pois tarjouskilpailusta, sillä tarjouspyynnössä kuvatun minimiehdon mukaisesti tarjouksen poissulkeva peruste täyttyy NewCo-yhteisön 24/7 virtuaaliympäristön osalta. Brella Oy on tarjoukseen liittyvässä hinnoitteludokumentissa kertonut, että hinnoitteluun sisältyy kokeilu edellä mainitun ympäristön osalta vuoden 2020 syyskuusta alkaen.

Säädökset ja muut normit

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä.

Kuuleminen

Asianosaisia on hallintolain mukaisesti kuultu. Brella Oy on toimittanut lausunnon.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Stäng

Keskushallinto Kaupunginkanslia Elinkeino-osasto Elinkeinojohtaja 20.12.2019 § 122

Päätös

Vs. elinkeinojohtaja päätti hyväksyä Brella Oy:n tarjouksen tapaamisten ja verkostoitumisen sähköisestä palvelusta kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 58 040 euroa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia. Hankintaan liittyvien kustannusten arvonlisäveroton osuus maksetaan talousarvion kohdalta 14001, kustannuspaikalta 18141000, Elinkeino-osaston Uudet yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Elinkeinojohtaja päätti valtuuttaa Uudet yritykset -yksikön päällikön allekirjoittamaan päätökseen liittyvän hankintasopimuksen.

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on järjestelmän, käyttöönotto, koulutus ja käyttöönottovaiheen tuki ja ylläpito, käyttövaiheen tuki ja ylläpito, järjestelmän tietojen säilytys (tietovarasto), lisätoiminnallisuuksien toteutus testauksineen siltä osin, kun vaatimusluettelossa kuvattuja toiminnallisuuksia puuttuu järjestelmästä. Hankinta voi olla suppeampi, kuin tarjouspyynnössä on kuvattu, hankinta tarkennetaan sopimuksentekovaiheessa.

Tarjouspyynnöt lähetettiin 10.6.2019 neljälle toimittajalle. Tarjouspyyntöön liittyviä tarkentavia kysymyksiä ei saatu. Kaksi tarjoajaa jättivät tarjouksen 19.8.2019 mennessä. Tarjouksen jättivät Brella Oy ja Tavata Global Oy. Saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouksen valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus tarjouspyynnön mukaisesti. Päätös perustuu tarjouspyynnössä ilmoitettujen laadullisten tekijöiden ja kustannusten vertailuun. Laadullisina tekijöinä huomioitiin tarjottujen ratkaisujen soveltuvuus, valmiusaste ja tarjousten laatu. Tarjousvertailu on tämän päätöksen liitteenä 2. Vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Brella Oy.

Elinkeinojohtajan oikeus toteuttaa hankintoja perustuu kansliapäällikön päätökseen kaupunginkanslian hankintaoikeuksista 31.07.2018 § 176.

Sitova sopimus sopijapuolten välille syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla hankintasopimuksella.

Lisätiedot

Jorma Nordlin, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36016

jorma.nordlin@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 13.05.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Jorma Nordlin, erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 36016

jorma.nordlin@hel.fi

Bilagor

1. Oikaisuvaatimus
2. Vastine oikaisupyyntöön

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.