Valtuustoaloite, strategian mukainen englanninkielisen opetuksen lisääminen

HEL 2019-012411
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 16. / 206 §

Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om ökning av undervisningen på engelska

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Johanna Nuorteva och 17 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden utreder möjligheten att öka undervisningen på engelska inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet och samtidigt behovet att ordna grundläggande utbildning på andra betydande språk.

Stadsstyrelsen konstaterar att antalet nybörjarplatser i undervisningen på engelska och i den omfattande tvåspråkiga undervisningen på finska och engelska under de tre följande åren kommer att ökas såväl i årskurs 1 som i årskurs 7.

Inom den grundläggande utbildningen på engelska finns det i årskurs 1 sammanlagt 78 nybörjarplatser i Ressun peruskoulu och Maunulan ala-asteen koulu och i årskurs 7 sammanlagt 106 nybörjarplatser i Kulosaaren yhteiskoulu, Maunulan yhteiskoulu och Ressun peruskoulu. Omfattande tvåspråkig undervisning på finska och engelska finns i fem skolor från årskurs 1 med sammanlagt 130 nybörjarplatser. I undervisningen på engelska sker 80 % av undervisningen på engelska och i den omfattande tvåspråkiga undervisningen 25−50 %.

Antalet platser inom den grundläggande utbildningen på engelska har ökats i Ressun peruskoulu i årskurserna 1 och 7 i enlighet med det strategiska målet. Senast år 2025 kommer Ressun peruskoulu att i varje årskurs ha två grupper inom den grundläggande utbildningen på engelska.

Ansökan till såväl undervisningen på engelska som den omfattande tvåspråkiga undervisningen sker med lämplighetstest till årskurserna 1 och 7. Antalet sökande till undervisningen på engelska i årskurs 1 var ungefär 100 åren 2019 och 2020. Den omfattande tvåspråkiga undervisningen har lockat ungefär 200 sökande per år. År 2019 var 24 och år 2020 var 8 av dessa sökande från andra orter än Helsingfors.

För dem som söker till andra årskurser ordnas ett lämplighetstest i augusti, om det finns plats i klasserna. Om det inte finns plats i undervisningen på engelska eller den omfattande tvåspråkiga undervisningen hänvisas elever som flyttar till Helsingfors mitt under ett läsår eller under den grundläggande utbildningen till en plats i en närskola.

Fostrans- och utbildningssektorn söker aktivt lösningar för att de som flyttar till Helsingfors mitt under ett läsår lättare ska få en plats i undervisningen på engelska. Det finns behov att förbättra statistikföringen över dem som gör en ansökan mitt under ett läsår och under den grundläggande utbildningen. Det utreds också om det behövs undervisning i smågrupper och om trestegsstöd kan genomföras.

Utöver engelska är språken inom den omfattande tvåspråkiga grundläggande utbildningen spanska, estniska, ryska och kinesiska. Maximiantalet elever i varje grupp är 26, och vid ansökan till undervisningen krävs det att den sökande visar sig ha kunskaper i båda undervisningsspråken. I Helsingfors verkar också privata utbildningsanordnare som erbjuder undervisning helt eller delvis på bl.a. engelska, franska, tyska och ryska.

På andra stadiet går det att studera helt eller delvis på engelska vid Ressun lukio och Helsingfors språkgymnasium och vid yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto för grundexamen inom mediebranschen och i visuell framställning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, grundexamen inom turismbranschen och grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen. I enlighet med målen i strategin har antalet nybörjarplatser inom dessa utbildningar ökats.

Ansökan till gymnasieutbildning sker inom ramen för den gemensamma ansökan, och de studerande antas utifrån ett lämplighetstest och deras tidigare studieframgång. Antalet nybörjarplatser på IB-linjen är 100 och i Helsingfors språkgymnasium 30. Det går att söka till grundexamina på engelska vid Stadin ammattiopisto genom kontinuerlig ansökan. Antalet sökande bör följas upp de kommande åren, så att det går att bedöma effekterna av det ökade antalet nybörjarplatser.

Fostrans- och utbildningsnämnden har gett utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrelsen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstadgan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadsstyrelsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Stäng

Kaupunginhallitus 24.08.2020 § 469

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

17.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 03.03.2020 § 45

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Johanna Nuortevan valtuustoaloitteesta strategian mukaisen englanninkielisen opetuksen lisäämisestä:

Esiopetus ja varhaiskasvatus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti lisätty siten, että laajamittaista kaksikielistä esiopetusta annetaan neljässä päiväkodissa 1.8.2020 alkaen. Kielirikasteista suomi-englanti esiopetusta annetaan 1.8.2020 yhteensä 18 päiväkodissa. Osassa päiväkoteja toiminta laajenee alkamaan jo viisivuotiaiden ryhmistä 1.8.2020 alkaen. Näiden lukumäärä tarkentuu kevään 2020 aikana.

Perusopetus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan englanninkielinen ja laajamittainen kaksikielinen opetus ovat osa perusopetusverkon palveluita. Englanninkielisessä opetuksessa 80% opetuksesta annetaan englanniksi ja laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa 25-50 % opetuksesta annetaan englanniksi. Näihin opetuksiin haetaan soveltuvuuskokeilla 1. luokalle ja 7. luokalle. Muille vuosiluokille hakeville järjestetään soveltuvuuskoe elokuussa, jos luokilla on tilaa. Jos englanninkielisessä opetuksessa tai laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa ei ole tilaa, kesken lukuvuotta/perusopetusta Helsinkiin muuttavalla oppilaalle osoitetaan paikka lähikoulusta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on lisätty englanninkielisen perusopetuksen paikkoja Ressun peruskoulussa 1. ja 7. luokalle strategisen tavoitteen mukaisesti. Vuoteen 2025 mennessä Ressun peruskoulussa on kaksi englanninkielisen perusopetuksen ryhmää jokaisella vuosiluokalla.

Englanninkielisen ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla annetaan strategisen tavoitteen mukaisesti kielirikasteista suomi-englanti perusopetusta 10 koulussa. Kielirikasteisessa opetuksessa 10-25 % opetuksesta annetaan englanniksi. Kielirikasteiseen opetukseen otetaan jokainen koulun oppilaaksiottoalueella oleva oppilas ilman soveltuvuuskoetta.

Kielirikasteisen ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen paikkamäärän kasvattamisella on pyritty vastamaan helsinkiläisten hakijoiden kaksikielisen opetuksen kysyntään ja siten vähentämään englanninkielisen opetukseen hakevien jo Suomessa asuvien määrää. Vaikutuksia ei ole vielä voitu arvioida kattavasti.

Aloituspaikat ja hakijamäärät

Englanninkielisessä perusopetuksessa ensimmäisellä luokalla on 78 aloituspaikkaa (Ressun peruskoulu ja Maunulan ala-asteen koulu) ja seitsemännellä luokalla 106 paikkaa (Kulosaaren yhteiskoulu, Maunulan yhteiskoulu, Ressun peruskoulu). Laajamittaista kaksikielistä suomi-englanti opetusta annetaan viidessä koulussa 1. luokalta alkaen ja aloituspaikkoja on yhteensä 130. Aloittavan ryhmän enimmäisoppilasmäärä on 26. Englanninkielisessä/laajamittaisessa kaksikielisessä perusopetuksessa yhtenäisessä peruskoulussa aloittaneet oppilaat voivat jatkaa opetuksessa 9. luokan loppuun asti. Ala-asteen kouluissa aloittaneet hakevat 7. luokalle opetukseen uudelleen soveltuvuuskokeessa. Aloituspaikkoja tullaan seuraavan kolmen vuoden aikana lisäämään sekä 1. luokalle että 7. luokalle englanninkieliseen ja laajamittaiseen kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen.

Hakijoita 1. luokalle englanninkieliseen opetukseen on 100 hakijaa vuonna 2019 ja 2020. Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen yhteensä vuosittainen hakijamäärä on ollut 200. Vuonna 2019 kaikista näistä hakijoista 24 oli muualta kuin Helsingistä ja vuonna 2020 vastaava lukumäärä oli 8. Muiden kuin näiden hakuaikojen ulkopuolella olevien hakijoiden määrästä ei ole tilastotietoja. Koulut vastaavat oppilaaksiotosta ja kyselyt mahdollisista vapaista paikoista menevät koulujen rehtoreille, eikä näitä tilastoida.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla etsitään aktiivisesti ratkaisuja kesken lukuvuotta Helsinkiin muuttavien englanninkieliseen koulutukseen pääsemisen helpottamiseksi.

Englanninkielisen perusopetukseen osallistuvien oppilaiden tukitoimet

Englanninkielisessä opetuksessa opiskelevat oppilaat ovat oikeutettuja kolmiportaiseen tukeen perusopetuslain mukaisesti ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää kannatettavana englanninkielisen pienryhmäopetuksen tarpeen selvittämistä sekä muiden oppilaan tukimuotojen toteutumista englanninkielisessä opetuksessa.

Muilla kielillä annettu perusopetus Helsingissä

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tarjoaa laajamittaista kaksikielistä perusopetusta seuraavissa pareissa suomi-espanja, suomi-viro, suomi-venäjä ja suomi-kiina. Näissä jokaisessa ryhmän enimmäisoppilasmäärä on 26 ja opetukseen hakiessa edellytetään, että hakija osoittaa osaamista molemmissa opetuskielissä.

Lisäksi Helsingissä toimii yksityisiä opetuksenjärjestäjiä, jotka tarjoavat opetusta kokonaan/osittain muulla kuin suomen kielellä. Näitä ovat:
 • Helsingin ranskalais-suomalainen koulu (opetuskielet: suomi-ranska)
 • Deutche Schule (opetuskielet: suomi-saksa)
 • The English School (opetuskielet: suomi-englanti)
 • Helsingin suomalais-venäläinen koulu (opetuskielet: suomi-venäjä)
 • International School of Helsinki (opetuskieli: englanti)
 • European School of Helsinki (useita opetuskieliä).

Edellä esitettyyn perustuen kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää kannatettavana englanninkielisen ja laajamittaisen kaksikielisen opetuksen oppilaaksiottokäytänteiden tarkistamista sekä kesken lukuvuotta ja kesken perusopetusta englanninkieliseen/laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen hakevien määrien tilastoinnin aloittamista.

Toinen aste

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan toisen asteen koulutuksessa voi opiskella kokonaan tai osittain englanniksi. Strategitavoitteiden mukaisesti aloituspaikkoja näihin koulutuksiin on lisätty.

Toisen asteen koulutusta kasvatuksen ja koulutuksen toimialla tarjotaan seuraavissa koulutuksissa/tutkinnoissa:

 • International Baccalaureat -tutkintoon valmistava koulutus (IB), Ressun lukio
 • Kansalliseen ylioppilastutkintoon valmistava lukiokoulutus, jossa opetusta annetaan suomeksi ja englanniksi, Helsingin kielilukio
 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Stadin ammattiopisto
 • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, Stadin ammattiopisto
 • Matkailualan perustutkinto, Stadin ammattiopisto
 • Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, Stadin ammattiopisto

Lukiokoulutukseen haetaan helmi-maaliskuussa järjestettävässä yhteishaussa. Opiskelijaksi ottaminen IB-linjalle ja Helsingin kielilukion kaksikieliseen opetukseen tehdään soveltuvuuskokeen ja opiskelijan aikaisemman opintomenestyksen perusteella. Aloituspaikkoja IB-linjalla on 100 ja Helsingin kielilukiossa 30. Stadin ammattiopiston englanninkielisiin perustutkintoihin voi hakea jatkuvassa haussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kannattaa hakijamäärien seurantaa tulevina vuosina, jotta voidaan arvioida strategiakauden aikana tehtyjen aloituspaikkojen lisäämisen vaikutuksia ja tarvetta lisätä niitä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 23444

satu.koistinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.09.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi