Tulosbudjetti vuonna 2020 ja talousarvion toteutumisennusteet, tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto

HEL 2019-012703
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 39 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 1-2020

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja
-viraston vuoden 2020 ensimmäisen toteutumisennusteen.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Käyttötalouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toiminnan tavoitteiden toteutumista on varmistettu siirtymällä laajamittaisesti etätyöskentelyyn ja sähköisten sovellusten käyttöön koronavirus-
epidemian aikana. Käyttötalouden ja tavoitteiden tarkemmat ennustetiedot ovat liitteessä 1.

Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeita. Talousarvion toteutumis-
ennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2020 aikana. Toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta Kanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Stäng

Tarkastuslautakunta 10.12.2019 § 90

Stäng

Detta beslut publicerades 14.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi