Hankinta, pienet jyräpäällystystyöt 2020,Staran alue A3, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2019-012888
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6

Pienen kokoluokan päällystetyöt 2020, alue 3, itäiset kaupunginosat Yksikönjohtajan, lisätyöpäätös nro 1

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Asfalttihuolto AH Oy:n antaman lisätyötarjouksen

AA 11 /120: 20,00 €/m2 (alv 0%)

AA 16 /120: 20,00 €/m2 (alv 0%)

Mahdollinen käsityölisä + 50 % hintoihin

Lisätyön ennakoitu määrä yhteensä on 410 m2

Lisätyön ennakoitu arvo yhteensä on 8 200,00 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran Hankinta, pienet jyräpäällystystyöt 2020 urakan ajalle 1.5 -30.11.2020. Hankinta tämän urakan osalta suoritetaan alkuvuodesta 2020 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisemman tarjouksen jättänyt Asfalttihuolto AH Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, rakentamispalvelu liikelaitoksen johtokunnan päätös 19.3.2020 / § 38.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta
sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 28.2.2019 /20 § mukaisesti.

Lisätyön tarve aiheutui kaupunkiympäristön tilaamasta Myllyaukion kiveyksen pohjatöiden lisätöistä, joita ei ole alkuperäisessä sopimuksessa.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hintatasoltaan, että toimitusehdoiltaan hyväksyttävänä. Lisätyön ennakoitu arvo on tässä kohteessa yhteensä 8 200,00 € (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisä-töitä.

Yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus ei ylity tämän päätöksen johdosta.

Detta beslut publicerades 03.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 09 310 39613

ari.luoto@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. tarjous

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.