Hankinta, luonnonkivityöt 2020 Staran alue A2, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2020-000135
Ärendet har nyare handläggningar
§ 32

Staran alueen 2 luonnonkivityöt 1.4. - 30.11.2020, Peab Asfalt Oy, yksikönjohtajan lisätyöpäätökset nrot 5-6

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Asfalt Oy:n 23.9.2020 antamat muutostyötarjoukset seuraavista työvaiheista:

LT5: "Värilisä mustalle kivelle, työvaiheella 21443/4, yksikköhintaan 68,85 €/m2, arvioitutarve 220 m2"
LT6: "Värilisä mustalle kivelle, työvaiheella 22122/1, yksikköhintaan 44,86 €/m, arvioitutarve 120 m"

Värimuutoksen yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 20 530,20 euroa (AVL 8 c §). Työvaiheiden kustannuksiksi tulee lisäksi sopimushinnaston mukainen työvaiheen perushinta.

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti
monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Kivityöurakka on tällainen vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on Staran kaikkien osastojen käytössä alueella 2, vaikka Kaupunkitekniikan rakentamisen osasto on urakan pääasiallinen käyttäjä.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran kivitöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2020. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Peab Asfalt Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan päätös 27.2.2020 / 27 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamasta Valdemarin torin työkohteesta joissa asennettavaksi tulee alkuperäisestä sopimuksesta väritykseltään poikkeavaa mustaa nupukiveystä ja kivikourua. Musta graniitti on sopimuksenmukaisia värejä kalliimpaa. Mustan kiven tarvetta ei osattu huomioida tarjouspyynnössä. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään näiden työvaiheiden osalta muutostyövaiheilla.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettää työ sopimusurakoitsijalla joka tekee sopimuksenmukaisia töitä kohteessa. Lisätöiden ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 20 530,20 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tehty lisätyöpäätöksiä 50 790 euron arvosta. Tätä päätöstä tehtäessä toteutuneita lisätyötilauksia on 36 768 euron arvosta ja sopimuksen toteutuma-aste on noin 70 %. Hankintalain mukainen lisätilauksen enimmäisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki seuraa sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattavat muutostyövaiheet LT5 ja LT6 lisätään urakan puitesopimuksiin 4700002024 ja 4700002025 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana. Töitä tilatessa ja laskuttaessa on huomioitava että näiden muutostyöhintojen lisäksi työvaiheeseen kuuluu alkuperäisen sopimuksen mukainen työvaiheen perushinta. Mittapöytäkirjassa työvaiheet on esitettävä erillisinä.

Detta beslut publicerades 24.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Lisätyötarjous

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.