Hankinta, Betonikivityöt 2020, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2020-000151
Ärendet har nyare handläggningar
§ 39

Staran betonikivityöt 1.4. - 30.11.2020, Peab Asfalt Oy, yksikönjohtajan lisätyöpäätökset nro:t 2 ja 3

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Asfalt Oy:n 27.10.2020 antamat lisätyötarjoukset työvaiheista:

LT2: "Kartanokivi 278x138x80, hienopesty punainen Lieska, hiekan varaan hiekkasaumattuna, yksikköhintaan 76,00 euroa/neliömetri, arvioitu tarve 305 neliömetriä" ja

LT3: "Graniittikivi 135x275x80, punainen poltettu, asennus maakosteaan (50mm), laastisaumat 5 mm, yksikköhintaan 318,00 euroa/neliömetri, arvioitu tarve 38 neliömetriä".

Lisätyönä tilattavien töiden yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 35 264,00 euroa (ALV 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti
monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Betonikivityöurakka on tällainen tyypillinen vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on Staran kaikkien osastojen käytössä, vaikka Kaupunkitekniikan rakentamisen osasto on urakan pääasiallinen käyttäjä.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran betonikivitöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2020. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Peab Asfalt Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan päätös 27.2.2020 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamasta Kyytimiehenkujan työkohteesta joissa asennettavaksi tulee alkuperäisestä sopimuksesta pintakäsittelyltään poikkeavaa sileäpintaista betonista Kartanokiveä ja graniitti nupukiveä. Näiden kivilaatujen tarvetta ei osattu huomioida tarjouspyynnössä. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän työvaiheen osalta lisätyövaiheella.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Katutyön tilaava KYMP on 6.11.2020 hyväksynyt saadun lisätyötarjouksen käytettäväksi kivityössä. On tarkoituksenmukaista teettää työ sopimusurakoitsijalla joka tekee sopimuksenmukaisia luonnonkivitöitä kohteessa. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 35 264,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tehty lisätyöpäätös betonisen kourulaatan hankinnasta ennakoidulta arvoltaan 1 180 euroa (AVL 8 c §). Tätä päätöstä tehtäessä sopimuksen toteutuma-aste on 55 %. Hankintalain mukainen lisätilauksen enimmäisarvo, sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki seuraa sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet LT2 ja LT3 lisätään urakan puitesopimuksiin 4700001950 ja 4700001951 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Detta beslut publicerades 11.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Lisätyötarjous

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.