Lisätyöilmoitukset ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2020, KPMG Oy Ab

HEL 2020-000258
§ 8

KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2020

Ordförande

Päätös

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja päätti antaa etukäteissuostumuksen KPMG Oy Ab:n ilmoittamiin erityistoimeksiantoihin 28-29/2020.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 13.3.2019 valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin tilikausien 2019–2022 tilintarkastajaksi ja erityistoimeksiantojen suorittajaksi. Tarkastuslautakunta päätti 28.5.2019 tehdä KPMG Oy Ab:n kanssa sopimuksen tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta. Kaupungin hallintosäännön 13. luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta valvoo tilintarkastussopimuksen noudattamista.

Sopimukseen sisältyy erityistoimeksiantoja koskeva puitejärjestely. Sopimuksen mukaan tilintarkastaja ei saa ilman tarkastuslautakunnan etukäteen antamaa suostumusta ottaa vastaan erityistoimeksiantoja kaupungin hallintokunnilta tai tytäryhteisöiltä lukuun ottamatta tiettyjen avustushankkeiden tarkastamista ja niistä annettavia lausuntoja. Erityistoimeksiannot eivät saa vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuutta.

Tilintarkastaja on 1.9.2020 ja 9.9.2020 päivätyillä erityistoimeksiantoilmoituksilla 28-29/2020 ilmoittanut Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi -yhtiön sekä kaupunginkanslian tilaamista asiantuntijapalveluista. Tilintarkastaja toteaa ilmoituksissaan, että erityistoimeksiannot eivät vaaranna tilintarkastajan riippumattomuutta.

Tarkastuslautakunta on 1.10.2019 päättänyt oikeuttaa lautakunnan puheenjohtajan antamaan kiireellisissä tapauksissa suostumuksen tilintarkastajan esittämään erityistoimeksiantoon. Tilintarkastajalta ja kaupunginkanslialta saatujen tietojen mukaan erityistoimeksiannot 28-29/2020 ovat kiireellisiä.

Detta beslut publicerades 17.09.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Beslutsfattare

Dan Koivulaakso
puheenjohtaja