Ylitysoikeus, määrärahojen siirto, vuoden 2020 talousarvio, käyttämättä jääneet määrärahat vuodelta 2019, kaupunginkanslia

HEL 2020-000774
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 95 §

Överskridningar i 2020 års budget som motsvarar oförbrukade anslag från år 2019

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade stadsstyrelsen, borgmästaren, stadskansliet, fostrans- och utbildningsnämnden, stadsmiljönämnden, kultur- och fritidsnämnden samt social- och hälsovårdsnämnden att överskrida anslagen på de moment i 2020 års budget som nämns nedan med högst följande belopp:

kapitel/moment
 
 
euro
 
1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel
11 108 000
1 40 01 Stadskansliet
8 050 000
1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition
 
60 000
 
 
Driftsekonomidelen sammanlagt
19 218 000
kapitel/moment
 
 
euro
 
8 01 Fast egendom
 
8 01 02 Grundberedning i projektområden, till stadsstyrelsens disposition
 
2 561 000
8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten och byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition
 
8 229 000
 
 
8 02 Byggnader
 
8 02 01 Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition
34 000 000
8 02 03 Utveckling av stadshuskvarteren, till stadsstyrelsens disposition
 
1 865 000
 
 
8 03 Gator och trafikleder
 
8 03 01 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition
 
4 040 000
8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition
481 000
 
 
8 05 Grundanskaffning av lös egendom
 
8 05 01 Centralförvaltningen
13 918 000
8 05 02 Fostrans- och utbildningssektorn
18 040 000
8 05 03 Stadsmiljösektorn
8 169 000
8 05 04 Kultur- och fritidssektorn
2 306 000
8 05 05 Social- och hälsovårdssektorn
3 501 000
 
 
8 06 Värdepapper
27 000 000
 
 
8 07 Övrig kapitalhushållning
 
8 07 01 Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till stadsstyrelsens disposition
 
3 010 000
8 07 02 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition
1 000 000
 
 
Investeringsdelen sammanlagt
128 120 000
 
 
kapitel/moment
 
 
euro
 
9 01 Långfristig finansiering
 
9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition
27 587 000
 
 
Finansieringsdelen sammanlagt
27 587 000

De föreslagna överskridningarna gäller sammanlagt 19,218 mn euro i driftsekonomidelen, 128,120 mn euro i investeringsdelen och 27,587 mn euro i finansieringsdelen.

Stadsfullmäktige lade vidare till inkomsterna 3 010 000 euro, som motsvarar de beviljade överskridningsrätterna för projekt finansierade ur förortsfonden, på budgetmomentet 7 03 09, Förortsfonden, i budgetens resultaträkningsdel.

Stadsfullmäktige uppmanade dessutom stadsstyrelsen att i sitt verkställighetsbeslut på nytt ställa de anslag som beviljats ur stadsstyrelsens anslag till respektive sektorers disposition.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Sektorerna har fått ansöka om rätt att överskrida anslagen för år 2020 om de har investeringsprojekt som varit förlagda till slutet av år 2019 men som blivit uppskjutna och vars finansieringsbehov för 2020 klarnat först efter att 2020 års budget behandlats och därför inte kunnat beaktas i denna. Ett krav är att det blir en lika stor anslagsbesparing år 2019. I de föreslagna överskridningarna ingår även anslag beviljade ur stadsstyrelsens investeringsanslag för grundberedning och för gator och parker i projektområden samt projektanslag beviljade ur förortsfonden, förutsatt att projekten fortsätter 2020.

Stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning har fått uppgifter om anslag som förblev oförbrukade år 2019 och om motsvarande överskridningsbehov. Anslagen bör få överskridas med 19,218 mn euro i driftsekonomidelen (19,426 mn euro föregående år) och med 128,1 mn euro i investeringsdelen (172,098 mn euro föregående år). Det finns också oförbrukade långivningsanslag som hänför sig till fördröjda projekt. Finansieringsdelen bör få överskridas med sammanlagt 27,587 mn euro (29,211 mn euro föregående år).

I förslaget ingår även rätt att 2020 överskrida vissa av centralförvaltningens anslag i driftsekonomidelen för projekt som på grund av tidtabellen blir överförda.

Driftsekonomidelen

De föreslagna överskridningarna i driftsekonomidelen gäller sammanlagt 19 218 000 euro.

1 30 01 Stadsstyrelsens dispositionsmedel

Stadsstyrelsen beviljade 19.3.2018, § 169, ett separat anslag på sammanlagt 5,0 mn euro under budgetmomentet 1 30 01, Stadsstyrelsens dispositionsmedel, för att förebygga utslagning av ungdomar och bekämpa segregationen mellan områden. Reserveringen riktades till användningsändamål på basis av sektornämndernas förslag. Cirka 2 194 000 euro av anslaget förbrukades för projektet år 2019 och ca 1 108 000 euro är fortfarande oförbrukade.

På basis av sektornämndernas förslag är överskridningsbehovet för det särskilda anslaget för att förebygga utslagning av ungdomar och bekämpa segregationen mellan områden år 2020 följande:

– Projekt som fostrans- och utbildningssektorn förvaltar 570 000 euro

– Ett projekt som kultur- och fritidssektorn förvaltar 248 000 euro

– Projekt som social- och hälsovårdssektorn förvaltar 290 000 euro

Anslagen bör få överskridas eftersom projektverksamheten fortsätter år 2020. I fråga om arbetet med att förebygga utslagning av ungdomar och bekämpa segregationen mellan områden uppgår överskridningsförslaget till sammanlagt 1 108 000 euro.

Ur stadsstyrelsens dispositionsmedel finansieras dessutom bland annat visstidsprojekt som inverkar på stadens trivsamhet och trygghet och som det är motiverat att förbereda sig för i syfte att omsätta stadsstrategin i praktiken. En del av projekten som planerades för 2019 har överförts till 2020. Av de oförbrukade anslagen bör 10 000 000 euro beviljas som överskridningsrätt för 2020.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 11 108 000 euro.

1 40 Stadskansliet

Budgetanslaget för stadskansliet 2019 uppgick till 133 900 000 euro, och det omfattade beviljade överskridningsrätter på 34 000 euro för Helsinki Abroad Ltd Oy och 4 700 000 euro för informationsförvaltningen. Ungefär 20 miljoner euro av anslaget förblev oförbrukat.

Den föreslagna överskridningen av anslaget gäller spetsprojekt inom digitaliseringsprogrammet och förberedelse- och underhållskostnader för projekt som överförts till 2020, grundande av inkubatorn Helsinki Health på Mejlans campus och en 5G-testplattform i Böle.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 8 050 000 euro.

1 50 01 Kostnader för organens verksamhet, till borgmästarens och stadskansliets disposition

Det föreslagna anslaget för historiekommittén 2019 var 252 000 euro och inkluderade en överskridningsrätt på 40 000 euro. Överskridningen ska användas till att anställa en chefredaktör för att producera innehåll till Helsingfors historiska portal, styra det redaktionella arbetet, planera innehållet och utveckla funktioner samt för att presentera portalen för intressenter. För närvarande håller man på att bestämma kraven för den tekniska plattformen för Helsingfors historiska portal.

Anslaget bör få överskridas med 60 000 euro.

Investeringsdelen

De föreslagna överskridningarna i investeringsdelen gäller sammanlagt 128,1 mn euro.

8 01 Fast egendom

8 01 02 Grundberedning i projektområden, till stadsstyrelsens disposition

Överskridningsrätter som motsvarar oförbrukade anslag behövs för att projekten i bilaga 1 ska kunna slutföras i enlighet med den föreslagna indelningen i projektområden. De största behoven av överskridning inom grundberedningen gäller Fiskehamnens projektområde, eftersom grundberedningen i norra delen av Nätholmen inleddes senare än beräknat.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 2 561 000 euro.

8 01 03 Grundberedning, utfyllnadsarbeten och byggbarhetsåtgärder, till stadsmiljönämndens disposition

Anslag för grundberedning och för åtgärder som ibruktagandet av områdena förutsätter förblir oförbrukade, eftersom genomförandet av en del av projekten uppskjuts till år 2020. De största konsekvenserna av behovet av anslagsöverföring gäller uppskjutningen till 2020 av projektet för att flytta Gasums gasledning i Åggelby (projektets behov ca 4,5 miljoner euro) och grundberedningen vid Partitorgets fryshus.

Det pågår flera förhandlingar om kompletterande ersättning som eventuellt kan komma till beslutsfattande under 2020. Det största enskilda avtal som håller på att bli klart är helheten på 5,8 miljoner euro för Ovanstensvägen i Kvarnbäcken.

Anslaget bör få överskridas med 8 229 000 euro.

8 02 Byggnader

8 02 01 Nybyggnads- och tillbyggnadsprojekt, till stadsmiljönämndens disposition

Budgetmomentet är indelat i sju undermoment, varav sex föreslås bli beviljade överskridningsrätt för 2020 i enlighet med bilaga 1. Utgående från de oförbrukade anslagen behövs överskridningsrätter för garantiperiodens förpliktelser för de nybyggnadsprojekt som färdigställts år 2019. Dessutom behövs överskridningsrätt för de projekt som är i planerings- eller byggskedet, vars tidtabell har förskjutits och som fortsättningsvis pågår 2020.

Anslaget bör få överskridas med 34 000 000 euro.

8 02 03 Utveckling av stadshuskvarteren, till stadsstyrelsens disposition

En del av anslaget förblir oförbrukat, därför att en del av stadshuskvarterens reparationer skjutits fram till 2020.

Anslaget bör få överskridas med 1 865 000 euro.

8 03 Gator och trafikleder

8 03 01 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition

En del av anslaget på budgetmomentet 8 03 01 02, Ombyggnad av gator, förblir oförbrukat på grund av att inledandet av både planerings- och byggnadsprojekten har försenats. Försenade projekt är bland andra entreprenaden för Drumsö bro, körfältet för kollektivtrafik på Ramsays strand, anläggandet av Knipgränd samt ett flertal cykelprojekt (bl.a. i samband med Jokerbanan).

En del av anslaget på budgetmomentet 8 03 01 03, Övriga investeringar, förblir oförbrukat bland annat för utvecklingsprojektet för snölogistik och för iståndsättning av strandområden till följd Skanslandets försenade vattenförsörjningsarbeten. Dessutom blev tre av de allmänna toaletterna obyggda.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 4 040 000 euro.

8 03 03 Samprojekt med Trafikledsverket, till stadsstyrelsens disposition

Anslag blir oförbrukade i de gemensamma projekten med Trafikledsverket eftersom Västerledens planerade planskilda anslutning vid Björkholmen har skjutits upp och planeringen av Tavastehusledens planskilda korsning i Kungseken startade först under senhösten.

Anslaget bör få överskridas med 481 000 euro.

8 05 Grundanskaffning av lös egendom

Orsaken till att utgifterna för anskaffning av lös egendom måste överskridas är de pågående utrustnings- och IT-upphandlingarna och utvecklingsprojekten. Överskridningsbehovet är störst när det gäller fostrans- och utbildningssektorns ICT-upphandlingar såsom digitaliseringsprojekt och webbtjänstlösningar inom undervisningen. Betydande behov av överskridning gäller även stadsmiljösektorn, närmare bestämt räddningsverkets brandbilar, ambulanser och oljebekämpningsutrustning samt centralförvaltningens centrala datatekniska projekt som överförts.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 45 934 000 euro.

8 06 Värdepapper, till stadsstyrelsens disposition

Anslag förblir oförbrukade bl.a. för kapitalplaceringen i Fastighets Ab Kvarnbäckens campus. Kapitalplaceringen grundar sig på försäljning och/eller på stadens övertagande av fastigheter som YH Metropolia har använt. Staden har åtagit sig att göra en kapitalplacering i campusbolaget enligt fastigheternas gängse värde. Det var meningen att fastigheten på Gamla chaussén 23 skulle ha sålts under 2019, men försäljningen drog ut på tiden. På grund av detta överfördes kapitaliseringen av Fastighets Ab Kvarnbäckens campus och behovet av det investeringsanslag som reserverats för 2019 till 2020.

Anslaget bör få överskridas med 27 000 000 euro.

8 07 Övrig kapitalhushållning

8 07 01 Projekt som finansieras med medel ur förortsfonden, till stadsstyrelsens disposition

De föreslagna överföringarna är nödvändiga för att fortsätta projekten år 2020. Stadsmiljösektorns projekt har försenats bl.a. på grund av en lekparksbyggnad och flyttning av ledningar.

Av kultur- och fritidssektorns projekt fortsätter projekten för utveckling av Stoaplatsen under 2020.

Anslaget bör få överskridas med 3 010 000 euro.

8 07 02 Utvecklingsprojekt, till stadskansliets disposition

En del av anslaget förblir oförbrukat, eftersom man inte inledde så många utvecklingsprojekt som planerats. Man bereder sig på att genomföra projektet 2020.

Anslaget bör få överskridas med 1 000 000 euro.

Resultaträkningsdelen

7 03 09 Förortsfonden

De föreslagna överskridningarna i investeringarna omfattar projekt för 3,0 mn euro som finansieras ur förortsfonden. På momentet 7 03 09, Förortsfonden, i budgetens resultaträkningsdel, anges inkomstfinansieringen för investeringsprojekten.

Motsvarande belopp för investeringsprojekten ska tas upp under inkomstmomentet i fråga.

Sammanlagt 3 010 000 euro ska läggas till de beräknade intäkterna.

Finansieringsdelen

De föreslagna överskridningarna i finansieringsdelen är sammanlagt 27 587 000 mn euro.

9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition

På budgetmoment Övrig långivning förblir anslag för att bevilja lån på sammanlagt 21,9 mn euro oförbrukade, i enlighet med de undermoment som nämns nedan. Nedan specificeras med vilka belopp anslagen på undermomenten i fråga bör få överskridas i 2020 års budget på grund av att projekt blivit försenade, för lån som beviljats 2019 samt för eventuell långivning till pågående projekt.

9 01 02 01 Lån till skolor

Av det lån på 1,4 miljoner euro som beviljats Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry för renovering av skolhus (Stn 25.3.2019, 208 §) överförs 57 000 euro till 2020.

9 01 02 04 Lån för sociala ändamål

Man förbereder sig på att ge Setlementtiasunnot Oy ett lån på 500 000 euro.

9 01 02 05 Lån till stadsorkesterns musiker för anskaffning av instrument

Behovet av att lyfta lånet på 30 000 euro för köp av instrument, som finansieringsdirektören har beviljat stadsorkesterns musiker 19.12.2019, 136 §, överförs till 2020.

9 01 02 33 Lån till sammanslutningar i stadskoncernen

Av det lån på 21 miljoner euro som beviljats Busholmens parkering Ab för byggande av en parkeringsanläggning på Utterkajen (Stn 21.10.2019, 695 §) överförs 14 miljoner euro till 2020.

Lånet på 8 miljoner euro för anskaffning av utrustning och inventarier i samband med Stadionstiftelsens ombyggnadsprojekt (Stn 2.12.2019, 854 §) behövs först 2020.

Man förbereder sig på att ge dottersammanslutningarna lån på 5 000 000 euro.

Anslagen bör få överskridas med sammanlagt 27 587 000 euro.

Stäng

Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 161

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-
luku/kohta
 
euroa
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat
11 108 000
1 40 01 Kaupunginkanslia
8 050 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
 
60 000
 
 
Käyttötalousosa yhteensä
19 218 000
TA-
luku/kohta
 
euroa
8 01 Kiinteä omaisuus
 
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi
 
2 561 000
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi
 
8 229 000
 
 
8 02 Rakennukset
 
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylk käytettäväksi
34 000 000
8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi
 
1 865 000
 
 
8 03 Kadut ja liikenneväylät
 
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi
 
4 040 000
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi
481 000
 
 
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta
 
8 05 01 Keskushallinto
13 918 000
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
18 040 000
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala
8 169 000
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala
2 306 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala
3 501 000
 
 
8 06 Arvopaperit
27 000 000
 
 
8 07 Muu pääomatalous
 
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi
 
3 010 000
8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi
1 000 000
 
 
Investointiosa yhteensä
128 120 000
 
 
TA-
luku/kohta
 
euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
 
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
27 587 000
 
 
Rahoitusosa yhteensä
27 587 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 19,218 milj. euroa ja investointiosassa 128,120 milj. euroa sekä rahoitusosassa 27,587 milj. euroa.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 010 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti peruuttaa kaupunginvaltuustolle vastaavasta kokonaisuudesta 10.2.2020 § 98 tekemänsä ehdotuksen.

10.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Stadsfullmäktige 26.02.2020 § 60

Beslut

På förslag av ordföranden avfördes ärendet från föredragningslistan.

Behandling

På förslag av ordföranden avfördes ärendet från föredragningslistan med stöd av 29 kap. 8 § i förvaltningsstadgan.

Föredragande
Stadsstyrelsen
Upplysningar

Markku Riekko, projektchef, telefon: 310 39900

markku.riekko@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 31.03.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Markku Riekko, projektchef, telefon: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Bilagor

1. Esitykset

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.