Asemakaavan muutos nro 12789, Kaarela, kortteli 33389, Ultramariinikuja 2 ja 4, Senaatti-kiinteistöt

HEL 2020-001797
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 126 §

Detaljplaneändring för Ultramaringränden 2 och 4 i Kårböle (nr 12789)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomterna 1, 2 och 3 i kvarteret 33389 i 33 stadsdelen (Kårböle, Kungseken) enligt ritning nr 12789, daterad 11.10.2022, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Planlösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen gäller kvarteret 33389 (tomterna 1–3) i centrum av Kungseken. Tack vare ändringen blir det möjligt att bygga fler bostäder än den nuvarande planen tillåter och nya verksamhetslokaler. Laboratoriebyggnaderna i kvarteret rivs. Skälet till att ändringen gjordes är att Finlands miljöcentral har avslutat sin laboratorieverksamhet på tomten. De byggnader som miljöcentralen använde står tomma, och ingen ny användare har hittats. Staden har som mål att kvarteret förblir blandat till sina funktioner. Vad stadsstrukturen beträffar är målet att hålla sig till byggnadssättet och exploateringsgraden i Kungsekens centrum och bilda en enhetlig och grönskande kvartersgård, där de nuvarande träden i huvudsak får stå kvar.

Detaljplaneändringen gäller kvarteret 33389 (tomterna 1–3) i centrum av Kungseken. Tack vare ändringen blir det möjligt att bygga fler bostäder än den nuvarande planen tillåter och nya verksamhetslokaler. Laboratoriebyggnaderna i kvarteret rivs. Skälet till att ändringen gjordes är att Finlands miljöcentral har avslutat sin laboratorieverksamhet på tomten. De byggnader som miljöcentralen använde står tomma, och ingen ny användare har hittats. Staden har som mål att kvarteret förblir blandat till sina funktioner. Vad stadsstrukturen beträffar är målet att hålla sig till byggnadssättet och exploateringsgraden i Kungsekens centrum och bilda en enhetlig och grönskande kvartersgård, där de nuvarande träden i huvudsak får stå kvar.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplaneringen i området styrs av delgeneralplanen för Kungseken från 2008. Enligt delgeneralplanen består området av område för centrumfunktioner (C) och område dominerat av flervåningshus (AK). Denna detaljplaneändring stämmer överens med delgeneralplanen.

Detaljplaneändringen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål, eftersom ändringen främjar bostadsproduktion, stadens hållbara tillväxt och klimatsmart byggande och erbjuder företag olika typer av verksamhetsplatser.

Områdets förutsättningar och nuläge

På området finns en laboratoriehelhet som byggdes åt Finlands miljöcentral 1989 och intill den ett trädbevuxet gårdsområde. Byggnaderna har stått tomma sedan 2019, och någon ny hyresgäst har inte hittats. Tomma lokaler kostar och kan lätt bli utsatta för skadegörelse. Resten av tomten har planlagts för boende men är obebyggd och har bland annat använts som tillfällig parkeringsplats. Fastigheten med tillhörande byggnader har varit till salu, men ingen köpare med intresse att genomföra den nuvarande detaljplanen har hittats. Kvarteret ligger vid Kungseksringen och har goda kollektivtrafikförbindelser.

För området gäller en detaljplan från 2014. Enligt den innehåller området kvartersområde för verksamhetsbyggnader samt byggnader för undervisning, forskning och annan motsvarande verksamhet, kvartersområde för flervåningshus och kvartersområde för småhus.

Kvartersområdena är privatägda. Planen har utarbetats på ansökan och innehållet har förhandlats fram med den sökande.

Kostnader för detaljplanelösningen

Genomförandet av detaljplanelösningen medför inga kostnader för staden.

Detaljplanelösningen höjer områdets värde. Markanvändningsavtalet och föravtalet om fastighetsköp godkändes på stadens vägnar genom tomtchefens beslut 22.2.2023 (§ 13) och avtalet undertecknades 11.4.2023.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

Den bifogade rapporten om växelverkan innehåller sammandrag av de ställningstaganden från myndigheter och andra parter och åsikter från intressenter som kommit in under beredningen av detaljplanen, samt bemötandena till påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplanen har man samarbetat med olika parter inom stadsmiljösektorn samt med följande parter:

 • Helen Ab
 • Helen Elnät Ab
 • samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) vattenförsörjning.

Enligt HRM:s ställningstagande har allmänna vatten- och avloppsledningar planerats och byggts på gatuområdena runt kvarteret 33389 i samband med gatuprojekt i Kungsekens centrums detaljplaneområde. Kvarteret kan kopplas till dessa ledningar. Detaljplaneändringen förutsätter inte att vattenförsörjningen byggs ut.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning och om beredningsmaterialet gällde bland annat mängden byggrätt, den tätare stadsstruktur och de ändrade vyer som följer av ändringen, parkeringsmöjligheterna i området och fåglarnas levnadsförhållanden. Åsikterna har beaktats i planläggningsarbetet så att mängden byggande har justerats.

Fyra skriftliga åsikter lämnades in.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget var offentligt framlagt 25.7–26.8.2022, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Det gjordes tre anmärkningar mot detaljplaneförslaget. Påpekandena i anmärkningarna gällde mängden byggande och byggandets förhållande till de nuvarande bostadshusen och Turkosgränden, de befintliga trädens överlevnad, inverkan på antalet gatuparkeringsplatser, placeringen av en kontorsbyggnad mitt i ett bostadsområde och en gårdsbastu för att stärka gemenskapen.

Ett utlåtande om detaljplaneförslaget kom in medan förslaget var offentligt framlagt. Påpekandena i HRM:s utlåtande gällde vattenförsörjningen i området, den allmänna vattenledningen på Turkosgränden och hur den beaktas i planeringen och byggandet av tomten samt de nya föreskrifterna om avfallshantering och planeringen och genomförandet av tomternas avfallshantering.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget varit offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges sammanfattningar av anmärkningarna och myndighetsutlåtandet om detaljplaneförslaget samt bemötandena till påpekandena i dessa.

Med tanke på detaljplanens syften är det inte ändamålsenligt att ändra detaljplaneförslaget med anledning av de påpekanden som framfördes när förslaget var offentligt framlagt.

Det gjordes inga ändringar i detaljplanekartan eller bestämmelserna efter att förslaget hade varit offentligt framlagt. De övriga kompletteringarna till materialet anges i detaljplanebeskrivningens sista kapitel och i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Närmare motivering

Motiveringen till detaljplaneändringen framgår mer i detalj av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Stäng

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 304

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 33. kaupunginosan (Kaarela, Kuninkaantammi) korttelin 33389 tonttien 1, 2 ja 3 asemakaavan muutoksen 11.10.2022 päivätyn piirustuksen nro 12789 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.10.2022 § 566

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 11.10.2022 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12789 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan (Kaarela, Kuninkaantammi) korttelin 33389 tontteja 1, 2 ja 3.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
  • Senaatti-kiinteistöt 7 000 euroa
Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan kuudennen esityksen kokouksen asiana nro 11.

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Ulla Jaakonaho. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Ulla Jaakonaho, arkkitehti, puhelin: 310 37113

ulla.jaakonaho@hel.fi

Valtteri Lankiniemi, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 09 310 22467

valtteri.lankiniemi@hel.fi

Anu Haahla, ympäristöasiantuntija (ympäristöhäiriöt) , puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 17.05.2022 § 35

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12789 pohjakartan kaupunginosassa 33 Kaarela. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12789
Kaupunginosa: 33 Kaarela
Kartoituksen työnumero: 7/2022
Pohjakartta valmistunut: 3.3.2022
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 30.05.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 29.5.2023 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 26.5.2023 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.