Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, KYMP, palvelut ja luvat –palvelukokonaisuus, rakennusvalvontapalvelut, lupayksikkö 2, länsitiimi, arkkitehti

HEL 2020-002867
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö2:den länsitiimin arkkitehdin viran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 2:den yksikön päällikkö päätti valita länsitiimin arkkitehdin virkaan (017708) ********** 1.7.2020 alkaen 4100,64 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan
ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Arkkitehdin virka tuli avoimeksi, viran edellisen haltijan siirtyessä eläkkeelle.

Valinta perustuu hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2. mom. 5 kohdan mukaisesti.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 2.3. – 24.3.2020. Hakuaika päättyi 24.3.2020 klo 16.00. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelussa, Oikotiellä, Helsingin Sanomissa, Rakennuslehdessä, Duunitorilla ja Safa.fi sekä RTY-sivuilla.

Arkkitehdin tehtävänä on kaikkien vaativuusluokkien korjaus- ja uudisrakentamista koskevien hankkeiden ohjaus ja lupakäsittely sekä toimiminen myös päättäjänä uudisrakentamishankkeissa 3000kem saakka. Tehtävä sisältää asiantuntijatyön lisäksi myös asiakaspalvelua. Tavanomaisen rakennuslupakäsittelyn lisäksi arkkitehti toimii asiantuntijana kaupungin energiansäästöön ja ilmastonmuutostavoitteisiin liittyvissä hankkeissa ja toimenpideohjelmien laatimisessa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on arkkitehdin tai vastaava ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä suomen kielen sekä tyydyttävä ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan työssä tarvitaan syvällistä ja laaja-alaista rakennussuunnittelun, kaavoituksen, rakennussuojelukysymysten ja rakennuslainsäädännön tuntemusta sekä kykyä niiden soveltamiseen käytännössä. Tehtävässä edellytetään riittävää kokemusta rakennussuunnittelusta ja/tai muista rakennusvalvontatehtäviin perehdyttävistä töistä ja kiinnostusta sekä kokemusta energiansäästön ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista rakennussuunnitteluun.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Arkkitehdin virkaa haki hakuajan kuluessa 3 henkilöä. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin: ********** Hakijoita haastattelivat tiimipäälliköt ********** sekä yksikön päällikkö **********

********** on suorittanut arkkitehdin tutkinnon Aalto yliopistossa (ent. HTKK) vuonna 1986. Hän on toiminut vuodesta 1998 lähtien yrittäjänä ja arkkitehtina, joka on tehnyt omia projekteja sekä alikonsultointia muille arkkitehtitoimistoille rakennus- ja korjaushankkeissa. Hänellä on monipuolinen kokemus Helsingin alueen rakennushankkeista, joissa on ollut mukana 1980-luvulta asti arkkitehtisuunnittelun eri osa-alueilla.

********** on suorittanut maisema-arkkitehdin tutkinnon Aalto yliopistossa vuonna 2012. Hän on toiminut Vaasan kaupungin maisema-arkkitehtina vuodesta 2019 alkaen ja vuosina 2018-2019 (11 kk), Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy:ssä maisema-arkkitehtina vuonna 2016 (7 kk), Archtours Oy:ssä arkkitehtuurioppaana vuonna 2013 (6 kk), Maisema-arkkitehtitoimisto Vainiossa vuodesta 2012 alkaen omalla toiminimellä, Sipoon kunnalla suunnittelijana vuonna 2012 (3kk), Karkkilan kaupungilla diplomityöntekijänä vuonna 2011 (3 kk), Helsingin kaupungilla maisema-arkkitehtiharjoittelijana v. 2010 (3 kk), Vantaan kaupungilla suunnittelijaharjoittelijana kesinä 2008 ja 2009 (1 kk).

********** on suorittanut arkkitehdin tutkinnon Helsingin teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1999. Hän on toiminut Arkkitehtitoimisto K2S Oy:ssä projektiarkkitehtina vuodesta 2007 alkaen, Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy:ssä arkkitehtina vuonna 2007 (3 kk) ja Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:ssä projektiarkkitehtina vuosina 20012007. Hänellä on perehtyneisyyttä käytännön suunnittelutyöhön, rakentamiseen ja rakennusprojektien läpiviemiseen alusta loppuun saakka vaativissakin uudis- ja korjausrakentamishankkeissa.

Perustelut valintaesitykselle

Arkkitehdin tehtävässä korostuu lupakäsittelyprosessin hallinta sekä asemakaavan ja rakentamissääntöjen tuntemus.

Yksikön päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen perusteella, että arkkitehdin virkaan soveltuu parhaiten ********** jolla on tehtävään vaadittava koulutus ja kokemuksensa perusteella erittäin hyvät edellytykset arkkitehdin viran hoitamiseen.

Hänen valintaansa puoltaa pitkä työura yksityisistä suunnittelutoimistoista arkkitehdin ja projektiarkkitehdin työtehtävissä. Hänellä on perehtyneisyyttä käytännön suunnittelutyöhön, rakentamiseen ja rakennusprojektien läpiviemiseen alusta loppuun saakka uudis- ja korjausrakentamishankkeissa, joista osa on poikkeuksellisen vaativia suunnittelutehtäviä. Mittava, erilaisia hankkeita sisältävä rakennussuunnittelukokemus antaa Sundqvistille hyvät valmiudet arkkitehdin tehtävään. Haastattelussa hän toi esille myös kokemukset monipuoliseen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön rakentamisen eri osapuolten kanssa.

Detta beslut publicerades 19.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Salla Mustonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26445

salla.t.mustonen@hel.fi

Beslutsfattare

Salla Mustonen
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Hakijayhteenveto, työavain KYMP 03-18-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.