Sijaisen määrääminen, kaupunginkanslian hallinto-osaston yksiköiden päälliköiden sijaisuudet

HEL 2020-006401
Ärendet har nyare handläggningar
§ 11

Kaupunginkanslian hallinto-osaston yksiköiden päälliköiden sijaisuudet 22.5.2020 alkaen

Förvaltningsdirektör

Päätös

Hallintojohtaja päätti, että hallinto-osaston yksiköiden päälliköiden estyneenä tai poissa ollessa sijaisena toimivat:

Hallintomenettely, hallintopäällikkö

 1. sijaisena johtava asiantuntija, hallintomenettelyn tuki
 2. sijaisena johtava asiantuntija, Ahjo-järjestelmän kehittäminen

Oikeuspalvelut, kaupunginlakimies

 1. sijaisena johtava kaupunginasiamies, rakentaminen ja vahingonkorvaukset -tiimi
 2. sijaisena johtava kaupunginasiamies, sopimukset ja hankinnat -tiimi
 3. sijaisena johtava kaupunginasiamies, yhteisöt ja verot -tiimi
 4. sijaisena johtava kaupunginasiamies, hallinto ja palvelussuhteet -tiimi

Tiedonhallinta, tiedonhallintapäällikkö

 1. sijaisena johtava asiantuntija, informaatiopalvelu
 2. sijaisena johtava asiantuntija, kaupunginarkisto
 3. sijaisena johtava asiantuntija, asiakirjahallinnon ja asianhallinnan ohjaus

Turvallisuus- ja valmiusyksikkö, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö

 • sijaisena valmiuspäällikkö

Virastopalvelut, virastopalvelupäällikkö

 1. sijaisena palveluesimies, virastopalvelu
 2. sijaisena palveluesimies, kokous- ja turvapalvelu

Tämä päätös on voimassa 22.5.2020 alkaen toistaiseksi ja korvaa hallintojohtajan 8.5.2020 tekemän päätöksen § 10.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian hallinto-osaston yksikön päälliköiden sijaistuspäätöstä päivitetään tiedonhallintapäällikön sijaistuksien osalta siten, että tiedonhallintapäällikön kolmanneksi sijaiseksi lisätään johtava asiantuntija, asiakirjahallinnon ja asianhallinnan ohjaus.

Kaupunginkanslian toimintasäännön kohdan 10.4 mukaan osaston päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tarvittaessa muiden esimiesten sijaistusjärjestyksestä. Hallinto-osaston yksiköiden päälliköiden sijaistuspäätöstä on päivitetty edellisen kerran 8.5.2020 § 10 tiedonhallintapäällikön sijaistuksien osalta.

Detta beslut publicerades 22.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi

Beslutsfattare

Juha Summanen
hallintojohtaja