Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, rakennusvalvontapalvelut, arkkitehdin virka, työavain KYMP-03-30-20

HEL 2020-006406
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 2:den arkkitehdin viran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 2:den yksikön päällikkö päätti valita arkkitehdin virkaan (017675) ********** 1.8.2020 alkaen 4033,94 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Arkkitehdin virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui 15.3.2020.

Valinta perustuu hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaisesti.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 5.5-1.6.2020. Ilmoittautumisaika päättyi 1.6.2020 klo 16.00. Hakuilmoitus on julkaistu Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelussa, Duunitorilla, Arkkitehtiuutisissa sekä Rakennustarkastusyhdistys RTY-sivustolla jäsenkirjeessä.

Arkkitehdin tehtävänä on kaikkien vaativuusluokkien korjaus- ja uudisrakentamista koskevien hankkeiden ohjaus ja lupakäsittely sekä toimiminen myös päättäjänä korjaus- ja uudisrakentamishankkeissa 3000 kem saakka. Tehtävä sisältää asiantuntijatyön lisäksi myös asiakaspalvelua.

Arkkitehdin kelpoisuusehtona on arkkitehdin tai vastaava ylempi korkeakoulututkinto ja erinomainen suomen kielen sekä tyydyttävä ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Hakuilmoituksen mukaan työssä tarvitaan syvällistä ja laaja-alaista rakennussuunnittelun, kaavoituksen, rakennussuojelukysymysten ja rakennuslainsäädännön tuntemusta sekä kykyä niiden soveltamiseen käytännössä. Tehtävässä edellytetään riittävää kokemusta rakennussuunnittelusta ja/tai muista rakennusvalvontatehtäviin perehdyttävistä töistä.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Arkkitehdin virkaa haki hakuajan kuluessa 10 henkilöä. Hakijoista 6 ei täyttänyt kelpoisuusvaatimusta ja kaksi perui hakemuksensa haastattelun jälkeen. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 4 henkilöä: ********** Hakijoita haastattelivat 9.6. ja 11.6.2020 **********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Arkkitehdin tehtävässä korostuu lupakäsittelyprosessin hallinta sekä asemakaavan ja rakentamissääntöjen tuntemus.

Yksikön päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelusta ilmenevien seikkojen perusteella, että arkkitehdin virkaan soveltuu parhaiten **********

Hänen valintaansa puoltaa monipuolinen käytännön suunnittelukokemus erityisesti korjausrakentamisen saralta. Hyvin erityyppisten hankkeiden parissa työskentely antaa hänelle hyvät valmiudet arkkitehdin tehtävän hoitamiseen. Haastattelussa hän toi selkeästi esiin kiinnostuksen viranomaistyöhön ja yleisen edun valvomiseen.

Detta beslut publicerades 26.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Salla Mustonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26445

salla.t.mustonen@hel.fi

Beslutsfattare

Salla Mustonen
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-30-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.