Nikotiinivalmisteiden vähittäismyynti, R-kioski Helsinki Tapanila, Päivöläntie 24, 1720 Signe Spelman Oy

HEL 2020-006573
Ärendet har nyare handläggningar
§ 20

Hakemus nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin, 1720 Signe Spelman Oy, R-kioski Helsinki Tapanila, Päivöläntie 24, 00730 Helsinki

Hälsoingenjör 1

Päätös

Terveysinsinööri myöntää 1720 Signe Spelman Oy:lle (y-tunnus: 3130125-2) luvan nikotiinivalmisteiden myyntiin kohteessa R-kioski Helsinki Tapanila, Päivöläntie 24, 00730 Helsinki.

Toiminta on järjestetty siten, ettei erillisiä ehtoja ole tarpeen asettaa.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Hakemusta koskeva maksu

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksan perusteella terveysinsinööri päätti määrätä hakemuksen käsittelystä 195 euron maksun.

Vuosittainen valvontamaksu

125 euroa. Vuosittaisen valvontamaksun suuruus määräytyy maksun määräytymispäivänä voimassa olevan taksan perusteella. Maksun määräytymispäivä on ensimmäisenä vuonna myyntiluvan myöntämispäivä ja sitä seuraavina vuosina tammikuun 1. päivä. Vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan vasta, kun luvanhaltija on ilmoittanut luvan myöntäjälle nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin lopettamisesta. Maksuja ei palauteta.

Päätöksen perustelut

Kassahenkilöllä/kassahenkilöillä on mahdollisuus valvoa ostotapahtumaa. Hakija on tehnyt kirjallisen selvityksen nikotiinivalmisteiden säilytyksestä ja myynnin valvontajärjestelyistä. Myyntipaikan vastuuhenkilö on nimetty hakemuksessa.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Lääkelain 54 a §:n mukainen hakemus liitteineen.

Sovelletut oikeusohjeet

Lääkelaki 54 §.
Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §).

Tiedoksi toimijalle

Myynnin olennaisesta muutoksesta, myynnin lopettamisesta tai vastuuhenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava luvan myöntäjälle.

Tiedoksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle

Ilmoitus edellisen myyntiluvan lopettamisesta. 1590 Jaskara Oy:n myynti Tapanilan R-kioskilla päättyy 14.6.2020.

Detta beslut publicerades 02.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Pia Malm, terveysinsinööri, puhelin: 09 310 32034

pia.malm@hel.fi

Beslutsfattare

Pia Malm
terveysinsinööri 1

Bilagor

1. Hakemus 12.5.2020

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.