Tupakointikielto, Porintie 9, Asunto Oy Porintie 9

HEL 2020-008567
Ärendet har nyare handläggningar
§ 10

Päätös Asunto-oy Porintie 9:n tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto-oy Porintie 9:n huoneistojen sisätiloihin.

Yhtiössä on voimassa ympäristöterveysyksikön päällikön määräämä tupakointikielto huoneistoihin kuuluvilla parvekkeilla (32 § /10.10.2018).

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteissa Porintie 9 ja Ulvilantie 17, 00350 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 3.7.2020. Asunto-osakeyhtiö on täydentänyt hakemusta 6.8.2020, 13.8.2020 ja 18.11.2020.

Hakemuksen tekijä

Asunto-oy Porintie 9
Y-tunnus 0222923-9

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto-oy Porintie 9:n tupakointikiellon hakemista kaikille huoneistojen sisätiloille osoitteissa Porintie 9 ja Ulvilantie 17, 00350 Helsinki.

Kuuleminen

Asunto-oy Porintie 9 on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastanneista osa vastusti tupakointikieltoa. Vastustamista perusteltiin sillä, että tupakointikiellon koettiin rajoittavan yksityiselämää.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva) sekä hakijaa kahteen otteeseen. Ensimmäisestä kuulemisesta ilmoitettiin viranomaisen verkkosivuilla 15.12.2020. Kuulemiseen tuli yksi vastine, jonka oli antanut Asunto-oy Porintie 9. Yhtiö toimitti vastineessaan lisäselvityksiä, joiden vuoksi viranomainen kuuli uudelleen tilojen haltijoita ja hakijaa. Kuulemisesta ilmoitettiin viranomaisen verkkosivuilla 19.2.2021. Kuulemiseen ei tullut yhtään vastinetta. Kuulemistilaisuudet järjestettiin yleistiedoksiantoina, koska kuultavia oli yli 30.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Kieltohakemuksessa on oltava selvitys niistä toimenpiteistä, joita asuntoyhteisö on tehnyt estääkseen savun kulkeutumisen asuntojen välillä ja siitä, minkälaiset korjaustoimenpiteet ovat asiassa vielä tarpeen, sekä arvio näiden toimenpiteiden kustannuksista.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Asunto-oy Porintie 9 koostuu neljästä elementtirakenteisesta rakennuksesta, jotka ovat valmistuneet vuonna 1957. Rakennuksissa on koneellinen poistoilmanvaihto ja tuloilma huoneistoihin otetaan ikkunoiden korvausilmaventtiileistä.

Asunto-oy Porintie 9 on tiivistänyt yhdessä asunnossa kattavasti savun mahdollisia kulkureittejä. Savun kulkeutumisen mahdollisuuksia on tarkasteltu merkkiainekokein. Ilmavuotoja havaittiin myös tiivistystöiden jälkeen, eli korjauksilla ei pystytty ehkäisemään savun kulkeutumista rakenteiden välityksellä toiseen asuntoon. Yhtiö on myös pyrkinyt parantamaan huoneistojen ilmanvaihtoa korjaus-, mittaus- ja säätötoimenpitein.

Ympäristöpalvelut katsoo, että tupakansavun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteita muuttamalla kohtuudella ehkäistä. Valviran ohjeen (6/2017) mukaan kohtuukustannukset on harkittava tapauskohtaisesti. Yhtiö on antanut selvityksen tarvittavien korjaustoimenpiteiden kustannuksista ja niiden todetaan muodostuvan kohtuuttomiksi. Täyttä varmuutta korjaustoimenpiteiden riittävyydestä savun kulkeutumisen estämiseksi ei ole.

Yhtiö on varannut tilojen haltijoille mahdollisuuden ehkäistä savun kulkeutumista omilla toimenpiteillään. Ympäristöpalveluille ei ole esitetty selvityksiä toimenpiteistä, joilla tilan haltija olisi voinut estää savun kulkeutumisen.

Ympäristöpalvelut katsoo, että yhtiön rakennusten perusrakenteet ovat riittävissä määrin samanlaiset savun kulkeutumisen osalta. Rakenteellisten ilmavuotojen osalta saatuja selvityksiä voidaan pitää riittävinä kaikkien yhtiön huoneistojen osalta. Tupakointikielto koskee kaikkia yhtiön asuinhuoneistoja.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, kaupparekisteriote, yhtiöjärjestys, yhtiökokouksen 20.4.2020 pöytäkirja, lainvoimaisuustodistus, osakeluettelo, asukasluettelo, tiedote 27.4.2020, yhtiön kuulemiskirje, vastineet yhtiön kuulemiseen, REH Oy raportit 3.4.2020 ja 9.6.2020, kirje 11.6.2020, vastaukset yhtiön kirjeeseen, piirustukset, raportti merkkiainekaasukokeista 3.3.2020, viranomaisen kuulemiskirjeet, viranomaisen ilmoitukset kuulemisesta, vastine viranomaisen kuulemiseen, IV-mittauspöytäkirja 22.11.2019, selvitys tehdyistä tiivistystöistä 2.3.2020.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 8.10.2020, 187 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 850,29 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 07.04.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Outi Seppälä, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 31032084

outi.k.seppala@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö