Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 5, määräaikaisen tuntiopettajan (puuteollisuus) virka, työavain KASKO-03-142-20

HEL 2020-009140
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6

Kasko, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5, määräaikainen tuntiopettaja, puuteollisuus, työavain Kasko-03-142-20

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-5

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti ottaa Stadin ammatti- ja aikuisopistoon puuteollisuuden tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään ajalle 1.8.2020 - 30.6.2021 **********

Päätös on ehdollinen kunnes virkasuhteiseen tehtävään valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (502/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen

Päätöksen perustelut

Haku puuteollisuuden tuntiopettajan virkasuhteiseen tehtävään oli avoinna 13.7. – 27.7.2020 välisenä aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sekä työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi internet -sivuilla. Tehtävää haki kolme hakijaa. Hakijoista yksi täytti opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 (muutettu 1150/2017) mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin edellytettävän näyttöä monipuolisesta pedagogisesta osaamisesta vastaavissa tehtävissä ja kohderyhmässä, näyttöä tuloksellisesta opetuksen kehittämisestä, monipuolisista opetusmenetelmistä sekä digitaalisuuden hyödyntämisestä opetuksessa. Edellytämme myös valmiutta oman osaamisen kehittämiseen.
Lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi positiivinen suhtautuminen digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin ja Wilman hallinta, yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa sekä valmius erityisvastuisiin koulutuksen kehittämiseen ja toteutukseen liittyen. Eduksi luetaan myös tuore kokemus ammatillisesta koulutuksesta sekä ammattiohjelmistojen hallinta.

Haastattelut pidettiin 31.7.2020 ja haastattelijoina toimivat **********

Haastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella kaksi henkilöä, joilla hakemusten perusteella on monipuolista kokemusta vastaavista tehtävistä. Haastateltavat olivat ********** **********

Kokonaisarvion perusteella ********** on sopivin puuteollisuuden tuntiopettajan tehtävään.

**********

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 03.08.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Elina Tirinen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 89 266

elina.tirinen@hel.fi

Beslutsfattare

Elina Tirinen
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-5