Vahingonkorvaus, autovaurio, 11.7.2020, Näyttelijäntie

HEL 2020-009262
Ärendet har nyare handläggningar
§ 15

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiaan koskien autovauriota 11.7.2020 Näyttelijäntien kiertoliittymän työmaan kohdalla.

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korvata hakijan korvaushakemuksen mukaisen ajoneuvon moottorin alasuojan vaihdon Staran ajoneuvokorjaamon tarkastuksen ja autokorjaamosta saadun korjausarvion mukaisesti, enimmäishintaan 192,68 euroa (Alv 24%).

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen ja liitteineen asianosaiselle sekä talousyksikköön.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvaushakemuksen mukaan korvauksenhakijan ajoneuvon pohja oli osunut katuun 17.7.2020 klo 17.40 Näyttelijäntien kiertoliittymän työmaan kohdalla. Hakemuksen mukaan katu oli ollut sorapintainen ja monttuinen. Hakija vaatii Helsingin kaupungin Staraa korvaamaan edellä mainituista vahingoista vaateen mukaan korjauskustannukset.

Vaurioitunut ajoneuvo on käytetty vauriotarkastuksessa Staran ajoneuvokorjaamolla 11.8.2020 jossa on todettu moottorin muovisen alasuojan haljenneen. Niinikään ajoneuvo on 1.3.2021 käytetty autokorjaamossa korjauskustannusarviossa, jossa korjauksen summaksi on arvioitu 192,68 euroa (Alv 24 %).

Staran kaupunkitekniikan rakentaminen on tehnyt kyseisellä katuosuudella kiertoliittymän rakennustöitä ja katurakenteiden perusparannustöitä. Näyttelijäntien kiertoliittymän kohdalla on tehty kaivantotöitä ja liikenne on ollut poikkeusreitillä. Liikenteelle osoitettu reitti on ollut tapahtumahetkellä osittain murskepintainen.

Hakijasta riippumattomista syistä asian käsittely on viivästynyt. Asian selvittely työmaan olosuhteista näin pitkän ajan jälkeen on hankalaa. Koska vahingonkorvausmäärä on kohtuullinen ja vaurio on todennettu Staran ajoneuvokorjaamolla, niin yksikönjohtaja päätti kohtuullisuussyistä korvata vahingon.

Hakija on vaatinut Helsingin kaupungin Staraa korvaamaan autolleen aiheutuneet vauriot kustannusarvion mukaisesti, yhteensä 192,68 euroa (Alv 24 %), jonka summan Stara korvaa tämän päätöksen mukaan hakijalle. Vahingonkorvaus maksetaan vahingon kärsijän ilmoittamalle tilille.

Detta beslut publicerades 01.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Eila Hägg, tuotantopäällikkö, puhelin: 09 310 70042

eila.hagg@hel.fi

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Vauriotarkastusraportti
2. Kustannusarvio

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.