Valtuustoaloite, Rosa Emilia Clayn huomion ottaminen Helsingissä nimistössä

HEL 2020-010207
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 36 §

Den av ledamoten Abdirahim (Husu) Hussein väckta motionen om uppmärksammande av Rosa Emilia Clay i Helsingfors namnskick

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Abdirahim Husu Hussein och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att den första personen med afrikansk bakgrund som fått finskt medborgarskap, Rosa Emilia Clay (1875–1959), född i Namibia, och hennes livsfaser ska hyllas genom att en gata eller plats i Helsingfors namnskick uppkallas efter henne.

Stadsstyrelsen konstaterar i likhet med stadsmiljösektorns namnkommitté att Rosa Emilia Clays personliga livshistoria inte direkt anknyter till Helsingfors, men som en tidig representant för sin yrkeskår och utexaminerad från Sordavalas lärarseminarium skulle hon kunna tas i beaktande på ett område som ska namnges och där det finländska skolväsendet och dess prestationer väljs som ämnesområde i namnskicket. Rosa Emilia Clays namn har godkänts för att sparas i den så kallade namnbanken för möjlig senare användning.

Stadsstyrelsen anser att det är viktigt att göra Rosa Emilia Clays livsarbete synligt på de orter som framträder som relevanta i koppling till hennes levnadslopp och aktiva verksamhet.

Stadsmiljösektorns namnkommitté har gett ett utlåtande om motionen. Stadsstyrelsens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Kaupunginhallitus 01.02.2021 § 77

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Nimistötoimikunta 07.10.2020 § 48

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristön toimialalle:

Nimistötoimikunta toteaa vakiintuneista nimeämisperiaatteista, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Helsingin muistonimisuositukset noudattavat YK:n ja kielilautakunnan suosituksia.

Namibialaisyntyisen opettajan, kuoron- ja näyttämönjohtaja Rosa Emilia Clayn (sittemmin Lemberg, 1875–1959) elämäntyö on tehty pääosin muualla kuin Helsingissä. Clay toimi opettajana muun muassa Kuopion maalaiskunnassa, Urjalassa ja Tampereella ennen muuttamistaan lopullisesti Yhdysvaltoihin vuonna 1904. Suomen kansalaisuuden hän oli saanut vuonna 1899, ensimmäisenä afrikkalaistaustaisena.

Nimistötoimikunta katsoo, että Rosa Emilia Clayn oma henkilökohtainen elämänhistoria ei liity erityisesti Helsinkiin, mutta Sortavalan opettajaseminaarin käyneenä ammattikuntansa varhaisena edustajana hänet voitaisiin ottaa huomioon esimerkiksi jollain nimettäväksi tulevalla alueella, jonne ryhmänimistön aihepiiriksi valikoituu suomalainen koululaitos ja sen saavutukset. Nimistötoimikunta kiittää aloitteesta ja päättää hyväksyä Rosa Emilian Clayn nimen niin sanottuun nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Nimistötoimikunta pitää tärkeänä, että Rosa Emilian Clayn elämäntyötä tehtäisiin näkyväksi niillä paikkakunnilla, joihin hänen elämänkaarensa ja aktiivinen toimintansa olennaisesti liittyy. Nimistötoimikunta suosittaakin selvittämään vaikkapa nimikkotapahtuman järjestämistä tai muita, kaavanimeä ketterämpiä muistamisen ja tunnetuksi tekemisen tapoja.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 19.03.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi