Hankinta, tulvahälytyspalvelu, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2020-010440
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Hankinta, Tulvahälytyspalvelu

Enhetschef

Päätös

Kunnossapitoyksikön päällikkö hyväksyi tulvahälytyspalvelun toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Ilmatieteen laitoksen, ja tehdä sopimuksen tulvahälytyspalvelua koskevan sopimuksen Ilmatieteenlaitoksen kanssa.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo sopimuskaudelle on 100 000 € (alv 0 %).

Sopimuskausi on määräaikainen ja sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.3.2021 ja päättyy 28.02.2025. Sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla, vaan erikseen myöhemmin tehtävällä sopimuksella. Sopimus on sitova, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen.

Päätöksen perustelut

Hankintamenettely ja hankinnan kohde

Hankinta on toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Hankinnasta on 22.12.2020 julkaistu kansallisen kynnysarvon ylittävää palveluhankintaa koskeva hankintailmoitus Tarjouspalvelu-portaalissa (www.tarjouspalvelu.fi).

Hankinnan kohteena on tulvahälytyspalvelu, jonka tarkoituksena on hälyttää meriveden korkeuden varoitusrajan ylittymisestä tilaajan yhteyshenkilölle.

Saadut tarjoukset

Tarjoukset tuli jättää sähköisesti määräaikaan mennessä Helsingin kaupungin tarjouspalvelu.fi -portaalin kautta. Määräaikaan 22.1.2021 klo 9.30 mennessä tarjouksen jätti yksi tarjoaja: Ilmatieteen laitos.

Koska tarjouksen jätti vain yksi tarjoaja, tarjousvertailua ei tehdä.

Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on paras hintalaatusuhde. Hinnan painoarvona on 90 % ja laadun 10 %. Hintavertailun perusteena on tulvahälytyspalvelun kuukausihinta. Laatuvertailun kriteereinä ovat vastaavan meteorologin kokemus sekä ympäristökriteeri, jonka mukaan pisteitä sai standardoidusta ympäristöjärjestelmästä.

Tarkemmat hinnan ja laadun vertailuperusteet sekä –pisteet on esitetty tarjousten vertailutaulukossa liitteessä 1.

Tarjouksen tarkastaminen

Tarjoaja täytti tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset ja saatu tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.

Päätöstoimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohta).

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 15.12.2020 § 743 mukaisesti kunnossapitoyksikön yksikön päälliköllä on erityishankintavaltuudet enintään 500 000 euroon (alv 0 %) saakka, kun kyse on kunnossapitourakoista sekä palvelu-, leasing-, tavarahankinnoista sekä kunnossapidon kehittämiseen liittyvistä hankinnoista.

Detta beslut publicerades 25.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Johanna Hanhinen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 20613

johanna.hanhinen@hel.fi

Beslutsfattare

Timo Rytkönen
vs. yksikön päällikkö

Bilagor

1. Vertailutaulukko
2. Sopimusluonnos

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.