Vuoden 2021 tuloveroprosentin määrääminen

HEL 2020-011127
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 314 §

Inkomstskattesats för år 2021

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige tog upp ärendet till behandling som brådskande på det sätt som avses i 95 § 2 mom. i kommunallagen.

Stadsfullmäktige fastställde 18,0 % som inkomstskattesats för 2021.

Behandling

Stadsfullmäktige tog upp ärendet till behandling som brådskande enligt det som föreslagits av stadsstyrelsen 9.11.2020.

Frågan om behandling av ärendet som brådskande avgjordes innan diskussionen i det egentliga ärendet inleddes.

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Stäng

Stadsstyrelsen konstaterar att fullmäktige i enlighet med 111 § i kommunallagen, senast i samband med att budgeten godkänns, ska fatta beslut om kommunens inkomstskattesats, om fastighetsskatteprocentsatser samt om grunderna för övriga skatter. Med stöd av 91 a § i lagen om beskattningsförfarande ska kommunen senast den 17 november året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Inkomstskattesatsen anges med en fjärdedels procentenhets noggrannhet.

År 2020 har Helsingfors skatteintäkter till följd av coronaepidemin utvecklats svagare jämfört med det budgeterade beloppet då alla skatteformer beaktas. Under det gångna året utvecklades kommunalskatteintäkterna bättre än vad som befarades i våras. Konsekvenserna av coronaepidemin visade sig i samfundsbeskattningen från och med redovisningarna för april, och det har lett till lägre samfundsskatteintäkter. De ekonomiska nedstängningsåtgärderna har till stor del mildrats, men den osäkerhet som coronavirusepidemin ger upphov till när det gäller framtida skatteintäkter är fortfarande uppenbar. Konsekvenserna syns med fördröjning som sämre intäkter från kommunalskatten och samfundsskatten än vad som prognostiserats tidigare. En del av denna försämring är följden av att sysselsättningen och därigenom lönesumman utvecklas svagare än väntat och av att företagens lönsamhet är sämre är förmodat.

Sysselsättningen minskar kraftigt år 2020, och även lönesumman börjar sjunka, med två procent i den riksomfattande prognosen (finansministeriets ekonomiska översikt 5.10.2020). I och med att inkomsterna stiger och sysselsättningen ökar förutspås lönesumman åren 2021 och 2022 börja stiga med drygt 2,5 procent per år. Lönesummans utveckling påverkas förutom av sysselsättningsutvecklingen även av utvecklingen i de nominella inkomsterna. Avtalstilläggen och de nominella inkomsterna kommer således nästa år att öka med 2,5 %. Vissa kollektivavtal som ingicks i år sträcker sig till början av 2023.

Budgeten för år 2021 baserar sig på en kommunalskattesats på 18,0 % och intäkterna år 2021 beräknas bli 2 750 miljoner euro. En skatteprocentenhet avkastar ca 153 miljoner euro.

Detta är 0,5 % mer än i prognosen för år 2020. Skatteförvaltningens skattekortsreform och problemen med rapporteringar till inkomstregistret överförde skatteredovisningar till 2020, vilket ledde till att förändringen i intäkterna från kommunalskatten blir hög i förhållande till utvecklingen i lönesumman och den övriga inkomstskattebasen.

I prognosen för de kommunala skatteintäkterna samt samfundsskatterna för 2020 och 2021 ingår det en osäkerhet som är större än normalt, vilket beror på den ekonomiska osäkerhet som coronavirusepidemin orsakat.

Utvecklingen av skatteunderlaget för förvärvsinkomster i Helsingfors

Antalet personer som har arbete ökade med tre procent i Helsingfors och fem procent i huvudstadsregionen från 2017 till 2019 enligt preliminära uppgifter i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Under första hälften av 2020 sjönk antalet personer som har arbete med en procent i huvudstadsregionen och i hela landet.

Sommaren 2020 hade sysselsättningsgraden i Helsingfors sjunkit med en procentenhet från året innan som en följd av coronakrisen. I hela landet var minskningen två procentenheter. Sysselsättningsgraden i Helsingfors var 73,8 procent under andra kvartalet 2020.

Arbetslösheten minskade i Helsingfors under flera år, men antalet arbetslösa förblev ändå stort jämfört med tiden före den recession som började 2008. Från 2017 till 2019 minskade antalet arbetslösa i Helsingfors med 11 procent. I slutet av 2019 minskade antalet arbetslösa inte längre, och i början av 2020 fanns det lika många arbetslösa som ett år tidigare. Restriktionerna med anledning av coronaepidemin under andra kvartalet 2020 fördubblade antalet arbetslösa. Bland de stora städerna är det bara i Esbo som antalet arbetslösa har ökat kraftigare än i Helsingfors. Till arbetslösa arbetssökande räknas egentliga arbetslösa och heltidspermitterade.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade till över 65 000 i Helsingfors, och andelen permitterade var våren 2020 som högst 40 procent av dessa, och samtidigt ökade antalet helt arbetslösa. I slutet av sommaren fick allt fler permitterade återgå till arbetet och också ökningen i antalet arbetslösa stannade upp. I slutet av augusti 2020 var arbetslöshetsgraden i Helsingfors 14,3 procent och antalet arbetslösa arbetssökande var sammanlagt 50 200. Antalet helt arbetslösa hade ökat med cirka 8 200 personer från ett år tidigare, och antalet permitterade var 10 800.

Beloppet av förvärvsinkomster ökade år 2019 med 3,9 procent per år i Helsingfors och med 3,1 procent i hela landet. I de övriga sextettkommunerna var den relativa ökningen av beloppet något snabbare än i Helsingfors (t.ex. i Esbo 4,0% och Vanda 5,2%). Summan av förvärvsinkomster ökar långsammare i Helsingfors eftersom antalet inkomsttagare inte har ökat lika snabbt som i de andra sextettkommunerna. Till exempel ökade antalet inkomsttagare i Vanda med 3,2 procent under ett år, men i Helsingfors med endast knappt en halv procent.

Stäng

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 756

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 18,0 %.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

päätösehdotukseen lisätään teksti ”kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla”.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

02.11.2020 Pöydälle

29.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.11.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 09 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi