Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

HEL 2020-011128
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 315 §

Fastighetsskatteprocentsatser för år 2021

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige tog upp ärendet till behandling som brådskande på det sätt som avses i 95 § 2 mom. i kommunallagen.

Stadsfullmäktige bestämde följande fastighetsskatteprocentsatser för år 2021:

 • den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,93
 • skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende 0,41
 • skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader 0,93
 • skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 3,93
 • skatteprocentsatsen för kraftverk 3,10

Behandling

Stadsfullmäktige tog upp ärendet till behandling som brådskande enligt det som föreslagits av stadsstyrelsen 9.11.2020.

Frågan om behandling av ärendet som brådskande avgjordes innan diskussionen i det egentliga ärendet inleddes.

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Stäng

Stadsstyrelsen konstaterar att det i 11 § i fastighetsskattelagen föreskrivs att kommunfullmäktige årligen på förhand bestämmer storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser, inom de intervall som anges i lagen, samtidigt som inkomstskattesatsen för finansåret fastställs. Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundradels procents noggrannhet. Varje kommun ska alltid bestämma en allmän fastighetsskatteprocentsats, en skatteprocentsats för byggnader för stadigvarande boende och en skatteprocentsats för andra bostadsbyggnader. En kommun kan, om den så önskar, bestämma en särskild skatteprocentsats också för kraftverk, för allmännyttiga sammanslutningar och under vissa förutsättningar för obebyggda byggplatser. Vissa kommuner (Helsingforsregionen) ska enligt 12 b § i fastighetsskattelagen bestämma en särskild skatteprocentsats för obebyggda byggplatser.

De i lagstiftningen fastställda gränserna för fastighetsskattesatserna är vid beskattningen 2021 som följer:

 • den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,93-2,00
 • skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende 0,41-1,00
 • skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader 0,93-2,00
 • skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,00–6,00, i de kommuner som anges i 12 b § i fastighetsskattelagen minst 3,00 procentenheter högre än den allmänna fastighetsskatteprocentsats som kommunfullmäktige bestämt, dock högst 6,00 procent.
 • fastighetsskatteprocentsatsen för allmännyttiga samfund 0,00–2,00
 • fastighetsskatteprocentsatsen för kraftverksbyggnader och -konstruktioner 0,93–3,10

Gränserna för fastighetsskattesatserna har inte ändrats jämfört med 2020.

År 2020 är fastighetsskatteprocentsatserna i Helsingfors de följande:

 • den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,93 (beräknade intäkter 2020 ca 216 miljoner euro med beaktande av allmännyttiga samfund)
 • skatteprocentsatsen för byggnader för stadigvarande boende 0,41 (beräknade intäkter 2020 ca 54 miljoner euro)
 • skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader 0,93 (beräknade intäkter 2020 ca 0,15 miljoner euro)
 • skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 3,93 (beräknade intäkter 2020 ca 2,8 miljoner euro)
 • skatteprocentsatsen för kraftverk 3,10 (beräknade intäkter 2020 ca 0,75 miljoner euro)

Intäkterna från fastighetsskatten beräknas år 2021 uppgå till 282 miljoner euro. Fastighetsskatten uppskattas inbringa 274 miljoner euro år 2020.

Ökningen i fastighetsskatteintäkterna på 2,9 procent 2021 beror i huvudsak på att fastighetsbeståndet växer ökat och skattebasen därigenom förutses öka. Till följd av den lindring av villkoren för betalningsarrangemang inom beskattningen som genomfördes 2020 i syfte att jämna ut coronavirusepidemins ekonomiska konsekvenser överförs dessutom uppskattningsvis 9 miljoner euro av de fastighetsskatteinkomster som inflyter på riksnivå från år 2020 till åren 2021 och 2022. Denna överföring av redovisningarna har också en liten inverkan på periodiseringen av Helsingfors fastighetsskatteinkomster.

Kommunen ska meddela fastighetsskatteprocentsatserna till Skatteförvaltningen senast den 17 november.

Beredningen av en helhetsreform för fastighetsbeskattningen

Den pågående fastighetsskattereformen i enlighet med regeringsprogrammet fortsätter så att reformen i huvudsak träder i kraft vid 2023 års beskattning. Reformen skjuts fram med ett år, eftersom det behövs ytterligare informationsunderlag och konsekvensanalys för riktlinjerna. Samtidigt garanteras att Skatteförvaltningen har tillräckligt med tid för de systemändringar som reformen kräver.

Syftet med reformen är att bättre beakta de verkliga taxeringsvärdena för tomtmark och byggnader, eftersom de släpar efter den allmänna kostnads- och prisutvecklingen i det nuvarande systemet. Beskattningsvärdena kommer närmast att fördubblas i genomsnitt och ökningarna varierar beroende på byggnadstyp och region i enlighet med hur byggkostnaderna utvecklas i det nya systemet. Tomtmarkens beskattningsvärde kommer i genomsnitt att fördubblas från den nuvarande nivån i hela landet. Förändringarna i beskattningsvärdet på tomtmark är dock betydligt mer varierande än förändringarna i beskattningsvärdet på byggnader.

Bostadspriserna har under den senaste tiden utvecklats snabbare i Helsingfors än i det övriga landet. De verkliga värdena i det nuvarande fastighetsskattesystemet släpar sannolikt mest efter i Helsingfors. Därmed är just Helsingfors utsatt för det högsta höjningstrycket i det nya värderingssystemet för tomtmark. Värdet på mark samt dess utveckling varierar mycket inom Helsingfors, vilket gör att ökningen av fastighetsskatten kommer att variera i de olika områdena. De verkliga värdena på tomtmarken i det nuvarande värderingssystemet släpar mest efter i Helsingfors dyraste områden.

Även om bostadspriserna i Helsingfors har ökat mer än i resten av landet, har fastighetsskatteuppbörden per invånare ökat långsammare än i jämförelsekommunerna. Detta förklarar varför Helsingfors markpolitik är annorlunda än övriga städers. I Helsingfors är tomtöverlåtelsen till stor del baserad på arrende och fastighetsskatt betalas inte för objekt på arrendetomter. Ändringarna i principerna för värdering av mark och byggnader höjer Helsingfors fastighetsskatteintäkter om man inte gör ändringar i fastighetsskattesatsen. I det nuvarande systemet är marken undervärderad, vilket resulterar i att de största höjningarna i Helsingfors i reformen kommer att gälla värdet på mark.

Stäng

Kaupunginhallitus 09.11.2020 § 757

Esitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä vuoden 2021 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

 • yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
 • vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
 • muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93
 • rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93
 • voimalaitosten veroprosentti 3,10
Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

päätösehdotukseen lisätään teksti ”kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla”.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

02.11.2020 Pöydälle

29.10.2020 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.11.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Ari Hietamäki, ekonomiplaneringschef, telefon: 09 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi