Virkojen perustaminen, kaupunginkanslia strategiaosasto

HEL 2020-011572
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 30. / 762 §

Virkojen perustaminen kaupunginkanslian strategiaosastolle 1.1.2021 alkaen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus perusti seuraavat virat kaupunginkanslian strategiaosastolle 1.1.2021 lukien:

- digitalisaatiojohtaja
- ICT-palvelujohtaja
- kehityspäällikkö ja
- kehitysyksikön päällikkö.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Kaupunginkanslian strategiaosaston digitalisaatioyksikköön esitetään perustettavaksi digitalisaatiojohtajan, ICT-palvelujohtajan ja kehityspäällikön virat sekä kehitysyksikköön kehitysyksikön päällikön virka.

Digitalisaatioyksikön vastuulla ovat kaupunkiyhteiset digitaaliset palvelut ja niihin liittyvät alustat ja ratkaisut, data- ja analytiikkaratkaisut sekä digitaalisen perustan infra- ja perustietotekniikan palvelut ja sovellukset.

Digitalisaatiojohtaja vastaa yksikön merkittävistä kaupunkitasoisista digitaalisiin palveluihin, perustietotekniikan palveluihin sekä tietotekniseen infrastruktuurin liittyvistä hankinnoista. Digitalisaatiojohtajan alaisena on virassa olevia henkilöitä.

Digitaalisen perustan tiimiä johtaa ICT-palvelujohtaja, joka päättää kaikkien toimialojen ja liikelaitosten perustietotekniikan hankinnoista sekä kaupungin tietotekniseen infrastruktuurin liittyvistä merkittävistä hankinnoista.

Digitaaliset palvelut -tiimiä johtaa kehityspäällikkö, joka päättää kaupunkiyhteisiin digitaalisiin palveluihin ja palvelualustoihin liittyvistä merkittävistä hankinnoista.

Kehitysyksikkö tukee kaupungin organisaatioita kaupunkistrategian toteuttamisessa. Yksikön vastuulla ovat strategisen ohjelma- ja hankehallinnan tuki, kaupunkiyhteisen palveluiden uudistamisen menetelmät ja tukipalvelut sekä strategian toimeenpanoon tarvittavien kansainvälisten kumppanuuksien tunnistaminen ja kehittäminen.

Kehitysyksikön päällikkö valmistelee kaupunkistrategian toimeenpanon kannalta tärkeitä hanke- ja muutoskokonaisuuksia strategiajohtajalle ja kaupungin johdolle päätöksentekoon. Hän vastaa EU-hankerahoituksen koordinoinnista ja hankerahoitushakemusprosessista sekä kaupungin kansainvälisten asioiden koordinoinnista ja kumppanitoiminnasta.

Viranhaltijat toimivat toisten viranhaltijoiden sijaisina.

Perustettaviksi esitettävissä viroissa edellytetään virkasuhdetta, koska tehtäviin sisältyy edellä mainitulla tavalla julkisen vallan käyttöä.

Hallintosäännön 12 luvun 3:n § 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Kokonaispalkka määräytyy viran vaativuuden ja kokemuksen perusteella. Perustettavaksi esitettyjen virkojen kuukausipalkat ovat seuraavat:

- digitalisaatiojohtaja: kokonaispalkka 9 609,83 euroa- ICT-palvelujohtaja: tehtäväkohtainen palkka 6 800,00 euroa - kehityspäällikkö: tehtäväkohtainen palkka 6 200,00 euroa ja- kehitysyksikön päällikkö: kokonaispalkka 8 400,00 euroa.

Perustettavaksi esitettäville neljälle viralle on varattu määräraha kaupunginkanslian talousarviossa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Stäng

Detta beslut publicerades 24.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi