Toimintojen yhdistäminen, Tukkutori ja Helsingin Leijona Oy

HEL 2020-011787
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 77 §

Perustettavan Helsingin kaupunkitilat Oy:n hallituksen nimeäminen sekä yhtiökokoustoimiohjeiden antaminen Helsingin Leijona Oy:n ja Helsingin kaupunkitilat Oy:n tuleviin yhtiökokouksiin

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Helsingin kaupunkitilat Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtajan Kai Huotarin sekä jäseniksi designjohtaja Hanna Harrisin ja aluerakentamispäällikkö Outi Säntin.

Samalla konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsingin kaupunkitilat Oy:n ja Helsingin Leijona Oy:n tulevissa yhtiökokouksissa ja osakkeenomistajan kokouksissa hyväksymään ko. yhtiöiden hallitusten esitykset, jotka liittyvät Helsingin Leijona Oy:n sulautumiseen ja Tukkutorin toiminnan siirtoon Helsingin kaupunkitilat Oy:öön.

Konsernijaosto myös hyväksyy sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden ainoana osakkeenomistajana sen, että sulautumisessa annetaan osakeyhtiölain 16 luvun 4.2 §:n mukainen tilintarkastajan lausunto.

Päätösten täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Tukkutorin toimintojen yhtiöittämisen ja että kaupunginhallitus on päättänyt perustaa Helsingin kaupunkitilat Oy:n.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tukkutori ja Helsingin Leijona Oy

Tukkutori on kaupunkiympäristön toimialaan kuuluva yksikkö, joka on osa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuutta ja Tilat -palvelua. Tukkutorin tehtävänä on vuokrata toimitiloja pääsääntöisesti elintarvike- ja kukka-alan yrityksille toreilta, kauppahalleista ja Tukkutorin alueelta Sörnäisistä sekä pakastus- ja viileäsäilytystilaa Pakastamosta.

Tukkutorin toiminta käsittää seuraavat alueet:

 • Teurastamo,  
 • kauppahallit ja torit,
 • Sörnäisten tukkualue,  
 • Pakastamo,
 • pienet torit ja aukiot, joilla on myyntitoimintaa, sekä
 • Katariinankadun varasto.

Helsingin Leijona Oy (Helsingin Leijona) on kaupungin täysin omistama yhtiö, jonka toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kehittää Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelissa nro 4, nro 30 ja nro 31 sekä 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelissa nro 32 olevia kaupungin omistamia kiinteistöjä ja niiden ympäristön toimintaa (jäljempänä myös ”Torikorttelit”). Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, rakennuksia ja muita tiloja sekä omistaa arvopapereita, osakkeita ja yhtiöosuuksia.

Tukkutorin ja Helsingin Leijonan toimintaa jatkamaan perustetusta yhtiöstä käytetään työnimeä ”Helsingin kaupunkitilat Oy”. Yhtiön toiminimeä tarkennetaan tarpeen mukaan perustamisen ja yhtiön toiminnan järjestämisen edetessä.

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kehittää hallinnassaan olevien Helsingin kaupungin omistamien kiinteistöjen ja maa-alueiden toimintaa kaupungin tavoitteiden mukaisesti ja tässä tarkoituksessa harjoittaa vuokraustoimintaa erityisesti pk-yrityksille, edistää kaupunki- ja ruokakulttuurin kehittymistä ja kestävää kaupunkikehitystä Helsingissä sekä luoda kaupungin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman kasvua.

Yhtiö elävöittää toiminnallaan Helsingin kaupunkikuvaa ja edistää sille vuokratun kaupungin kulttuurihistoriallisesti tärkeän tilaomaisuuden aktiivista hyödyntämistä kaupunkilaisten, vierailijoiden ja yritysten toimesta.

Tukkutorin ja Helsingin Leijonan toimintojen yhdistäminen

Osana johtamisjärjestelmän valtuustokauden puolivälin tarkastelua kaupunginhallitus päätti 24.6.2019, § 473 muun muassa kehottaa kaupunginkansliaa yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa valmistelemaan Tukkutorin tarkoituksenmukaisesta sijoittumisesta kaupungin organisaatioon koskevan selvityksen elokuun 2019 loppuun mennessä. Tätä koskeneiden tarkastelujen jälkeen tunnistettiin mahdollisuus kehittää Tukkutorin toimintaa tarkoituksenmukaisemmin yhdistämällä Tukkutorin ja tytäryhteisö Helsingin Leijonan toiminnot.

Pitkään jatkuneissa jatkotarkasteluissa on hahmoteltu Helsingin Leijonan ja Tukkutorin toimintojen yhdistämisen malli, jolla nähdään mahdollisuus toteuttaa kaupungin elinkeinopoliittisia sekä kaupunkistrategisia tavoitteita. Kaupunki haluaa jatkossa panostaa entistä enemmän urbaanien kaupunkialueiden, kuten torien, kauppahallien ja tukkutorin, kehittymiseen sekä suojeltujen keskustarakennusten arvon mukaiseen hyödyntämiseen. Pyrkimyksenä on erityisesti kaupungin vetovoimaisuuden ja elinvoimaisuuden tukeminen ja kehittäminen kulttuurihistoriallisesti merkittävissä kaupunkiympäristöissä ja -rakennuksissa niiden suojeluarvot huomioiden. Lisäksi Kalasatamassa sijaitseva Tukkutorin ja Teurastamon aluetta on tarkoitus kehittää perinteisen tukkutoritoiminnan ohella uutta luovaksi urbaanin ravitsemus- ja tapahtumatoiminnan keskukseksi.

Toimintojen yhdistämisen edellytyksiä ja reunaehtoja on selvitetty taloudelliselta, juridiselta ja toiminnalliselta kannalta sekä henkilöstöä kuunnellen. Mallin muodostamisessa on myös huomioitu valtiontuki- ja hankintaoikeudelliset kysymykset.

Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi on valmisteltu Tukkutorin ja Helsingin Leijonan toimintojen yhdistäminen uuteen perustettavaan yhtiöön. Tavoitteena on perustaa Helsingin kaupungin urbaanien kaupunkialueiden ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien kiinteistöjen toiminnan kehittämisen yhtiö, joka kaupungin elinkeinopoliittisia tehtäviä ja kaupunkistrategiaa toteuttaen keskittyy vetovoimaisen ja elämyksellisen kaupunki- ja ruokakulttuurin sekä tapahtumatoiminnan kehittämiseen.

Uuden yhtiön toimintaa ohjaa kaupungin sille asettamien tavoitteiden mukaisten palvelukonseptien kehittäminen ja ylläpitäminen Torikortteleiden ja Tukkutorin alueilla, minkä puitteissa yhtiö kehittää vetovoimaista ja elinvoimaista kaupunkialueiden toimintaa. Tämä toiminta tulee perustumaan uuden yhtiön ja kaupungin välillä solmittavaan palvelusopimukseen, joka tuodaan myöhemmin päätöksentekoon, kuten myös uuden yhtiön ja kaupungin välinen vuokrasopimus.

Tukkutorin ja Helsingin Leijonan toimintojen yhdistämistä on tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuustossa 16.6.2021.

Helsingin kaupunkitilat Oy:n perustaminen

Yhtiön perustamisesta päättäminen kuuluu hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen toimivaltaan. Konsernijaosto puolestaan päättää hallituksen jäsenten nimeämisestä edellyttäen, että kaupunginhallitus päättää perustaa uuden yhtiön.

Konsernijaoston nimeämispäätös on ehdollinen sille, että kaupunginhallitus päättää perustaa kyseessä olevan yhtiön kaupunginvaltuuston päätöksen perusteella.

Perustamisasiakirjat ovat liitteinä 1-2.

Yhtiön omistajastrategia

Helsingin kaupunkitilat Oy:lle on laadittu omistajastrategialuonnos osana kokonaisjärjestelyn valmistelua. Luonnos on liitteenä 3.

Omistajastrategian mukaan yhtiön tehtävänä on muun muassa luoda kaupungin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman kasvua, edistää kaupunkikulttuurin ja elämysteollisuuden kehittymistä sekä elävöittää toiminnallaan Helsingin kaupunkikuvaa luomalla omaleimaisia ja vetovoimaisia tiloja ja alueita.

Lisäksi yhtiö edistää kaupungin kulttuurihistoriallisesti tärkeiden tilojen ja paikkojen aktiivista hyödyntämistä kaupunkilaisten, vierailijoiden ja yritysten toimesta laatimiensa kehittämis-, palvelu- ja vuokrauskonseptien avulla.

Kaupungilla on strateginen intressi yhtiön omistamiseen. Yhtiö on keskeinen väline kaupungin vetovoimaan ja elinvoimaisuuteen sekä kaupunkikulttuurin kehittymiseen liittyvien tavoitteiden toteuttamisessa.

Uusi yhtiö kuuluu kaupungin konserniohjauksessa pormestarin toimialaan muiden kaupungin elinvoimaisuuteen liittyvien tytäryhteisöjen tavoin.

Yhtiön tavoitteena on tuottaa kaupungille lisäarvoa onnistuneen alueiden konseptointi- ja kehitystyön, yhtiön vuokralaisten menestymisen mahdollistamisen ja uuden liiketoiminnan syntymisen edistämisen avulla sekä saavuttamalla sille asetetut kaupunkikulttuurin ym. kehitystavoitteet.

Yhtiölle asetettavia keskeisiä tavoitteita ovat kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen, asiakaskeskeisyys, Hiilineutraali Helsinki 2035 - ohjelman mukaisten tavoitteiden toteuttaminen sekä riittävä vakavaraisuus.

Kaupunginhallitus päättää omistajastrategian hyväksymisestä.

Yhtiön hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään 3 ja enintään 7 jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jota ei kuitenkaan tarvitse valita, jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Yhtiölle valmistellun omistajastrategian mukaan yhtiön hallituksella tulee olla kollektiivisesti osaamista ainakin seuraavilta osa-alueilta:

 • Kuntalain ja konserniohjeen mukaiset hallituksen kollektiiviset osaamisvaatimukset
 • Kiinteistö- ja vuokrausliiketoiminta, erityisesti kiinteistöjen ja paikkojen kehittämisnäkökulma
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Viestintä ja markkinointi
 • Tapahtuma- ja kulttuuriala sekä matkailu

Hallitusta on suunniteltu ns. hybridimallin pohjalta, jossa on luottamushenkilötaustaisia, viranhaltijataustaisia sekä ns. ulkopuolisia jäseniä yhteensä seitsemän (7). Jotta Helsingin Leijonan sulautuminen uuteen yhtiöön saadaan vietyä suunnitellussa aikataulussa läpi, on yhtiö perustettava mahdollisimman pian asiaan liittyvien kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Huomioiden tämä sekä kuntavaalien vaikutus luottamushenkilötaustaisten jäsenten valinta-aikatauluun, on yhtiön perustamisvaihetta varten tarpeen nimetä hallitukseen ensin viranhaltijataustaiset jäsenet ja toinen ulkopuolisista jäsenistä, yhteensä kolme (3) jäsentä, ja yksi heistä puheenjohtajaksi. Nyt nimettävä puheenjohtaja toimii tehtävässä siihen asti, kunnes alkusyksyllä 2021 yhtiön hallitusta täydennetään luottamushenkilötaustaisilla jäsenillä, uudella puheenjohtajalla ja yhdellä ulkopuolisella jäsenellä, minkä jälkeen hän jatkaa hallituksessa jäsenenä.

Edellä olevan mukaisesti yhtiön hallitukselle määritellyt kollektiiviset osaamisvaatimukset huomioon ottaen yhtiön hallitukseen on perusteltua nimetä kaupungin organisaatiosta jäseniksi designjohtaja Hanna Harris ja aluerakentamispäällikkö Outi Säntti.

Kaupungin ulkopuolelta hallitukseen on tarkoituksenmukaista edellä esitetyt osaamisalueet huomioon ottaen nimetä Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari.

Tulevat yhtiökokoukset

Tässä valmistelussa on todettu tarkoituksenmukaisimmaksi tavaksi toteuttaa Helsingin Leijonan yhdistäminen uuteen, ennen sulautumista perustettavaan yhtiöön Helsingin kaupunkitilat Oy:öön sulautumisella, jossa Helsingin kaupunki saa sulautumisvastikkeena yhden uuden vastaanottavan yhtiön (Helsingin kaupunkitilat Oy) osakkeen. Tukkutorin toiminta yhdistetään perustettavaan yhtiöön liiketoimintasiirrolla.

Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitusten on nimettävä yksi tai useampi tilintarkastaja antamaan sulautumissuunnitelmasta lausunto kullekin sulautumiseen osallistuvalle yhtiölle. Osakeyhtiölain 16 luvun 4.2.§:n mukaan, jos kaikki sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden osakkeenomistajat suostuvat tai jos kysymyksessä on tytäryhtiösulautuminen, riittää lausunto siitä, onko sulautuminen omiaan vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojen maksun . Ottaen huomioon, että Helsingin Leijona ja Helsingin kaupunkitilat Oy ovat molemmat kaupungin kokonaan omistamia osakeyhtiöitä, on tarkoituksenmukaista hankkia ns. suppeampi tilintarkastajan lausunto sulautumiseen liittyen.

Sulautumisessa yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle yhtiölle, kun sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. Myös henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön. Samanaikaisesti sulautuva yhtiö purkautuu.

Sulautumisesta tulee tehdä sekä sulautuvassa että vastaanottavassa yhtiössä osakeyhtiölain mukaiset päätökset. Näitä päätöksiä tehdään sekä yhtiökokouksissa että yhtiöiden hallituksissa. Tulevia yhtiökokouskäsittelyjä varten konsernijaoston on tarkoituksenmukaista antaa jo etukäteen kaupungin yhtiökokousedustajille toimiohje hyväksyä tulevat sulautumisen täytäntöönpanoon liittyvät Helsingin Leijona Oy:n ja Helsingin kaupunkitilat Oy:n hallitusten esitykset yhtiökokouksille. Näin edistetään sulautumisen mahdollisimman joutuisaa täytäntöönpanoa.

Annettavat toimiohjeet koskevat myös osakeyhtiölain 16 luvun 17 §:ssä tarkoitetun lopputilityksen käsittelyä sulautuvan yhtiön osakkeenomistajien kokouksissa.

Myös Tukkutorin liiketoimintasiirron osalta on vastaavasti tarkoituksenmukaista antaa jo etukäteen kaupungin yhtiökokousedustajille toimiohje hyväksyä tulevat, liiketoimintasiirron täytäntöönpanoon liittyvät yhtiön hallituksen esitykset yhtiökokoukselle.

Lopuksi

Tukkutorin ja Helsingin Leijonan yhdistämisellä uuteen yhtiöön tavoitellaan toiminnallisia synergioita sekä vaikuttavan ja kaupungin tavoitteita paremmin edistävän kokonaisuuden muodostamisesta. Yhtiön on tarkoitus toteuttaa toimintamallinsa mukaisesti kaupungin elinkeinopoliittisia ja strategisia tavoitteita, omistajastrategisia linjauksia sekä muita mahdollisia kaupungin määrittämiä tavoitteita. Lisäksi toimintojen yhdistäminen lisää toiminnan taloudellista läpinäkyvyyttä.

Yhdistäminen on tarkoitus toteuttaa niin, että Tukkutorin toiminta siirretään ja Helsingin Leijona Oy sulautuu perustettavaan uuteen yhtiöön. Sulautumista koskevat muodolliset päätökset tehdään sulautuvan yhtiön yhtiökokouksissa mahdollisimman pian uuden yhtiön perustamisesta päättämisen jälkeen. Sulautuminen pannaan täytäntöön osakeyhtiölaissa määritellyn menettelyn ja määräaikojen mukaisesti. Uusi yhtiö pääsee aloittamaan varsinaisen täysipainoisen toimintansa sulautumismenettelyn jälkeen alkuvuonna 2022.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenien nimeämisestä yhteisöjen toimielimiin sekä toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Stäng

Kaupunginhallitus 31.05.2021 § 411

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

 • hyväksyä Tukkutorin toiminnan, omaisuuden (pl. kiinteistöt ja maa-alueet) ja henkilöstön siirtämisen toimintaa välittömästi jatkavalle perustettavalle uudelle osakeyhtiölle niin, että kaupunki vuokraa perustettavalle yhtiölle sen toiminnassa tarvittavat rakennukset ja maa-alueet, sekä
 • oikeuttaa kaupunginhallituksen päättämään Tukkutorin toiminnan, omaisuuden (pl. kiinteistöt ja maa-alueet) ja henkilöstön siirtoon liittyvistä järjestelyistä.

Kaupunginhallitus vaatii uuden yhtiön varmistamaan yhdenvertaiset palvelut ja viestinnän molempien kotimaisten kielten osalta.

Samalla kaupunginhallitus kiirehtii Teurastamon hankesuunnitelman loppuunsaattamista ja Tukkutorin Pakastamon investointipäätöstä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Uusi kolmas kappale osioon "lopuksi":

"Kaupunginhallitus vaatii uuden yhtiön varmistamaan yhdenvertaiset palvelut ja viestinnän molempien kotimaisten kielten osalta."

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: Lisäys: Samalla kaupunginhallitus kiirehtii Teurastamon hankesuunnitelman loppuunsaattamista ja Tukkutorin Pakastamon investointipäätöstä.

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Veronika Honkasalo: Lisätään päätösesitykseen:

Erityistä huomiota kiinnitetään yritysten toimintaedellytyksiin, siirtyvän henkilökunnan työehtojen turvaamiseen sekä kunnan demokraattisen ohjauksen toteutumiseen.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Veronika Honkasalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 10
Otto Meri, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Ei-äänet: 5
Veronika Honkasalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 5.

24.05.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 3346844

atte.malmstrom@hel.fi

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 18.05.2021 § 259

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginkanslialle:

Lautakunta puoltaa Tukkutorin henkilöstön, toiminnan ja omaisuuden, lukuun ottamatta kiinteistöjä, rakennuksia ja maa-alueita, siirtämistä liikkeenluovutuksella uuteen perustettavaan yhtiöön. Tukkutorin henkilöstö siirtyy uuden yhtiön palvelukseen nk. vanhoina työntekijöinä.

Tukkutorin ja Helsingin Leijona Oy:n toimintojen välillä on synergioita. Toimintojen yhdistäminen mahdollistaa nykyistä vaikuttavamman ja kaupungin tavoitteita paremmin edistävän kokonaisuuden muodostumisen. Toimintojen yhdistäminen lisää toiminnan taloudellista läpinäkyvyyttä.

Yhtiön perustaminen kehittää urbaanien kaupunkialueiden ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien halli- ja tukkukiinteistöjen sekä Torikortteleiden toimintaa.

Yhtiön liiketoiminta-alueet mahdollistavat vetovoimaisen ja elämyksellisen kaupunki- ja ruokakulttuurin kehittymisen erityisesti Tukkutorin ja Teurastamon alueella sekä sen ohella edelleen myös tukkutoritoiminnan ottaen samalla huomioon kaupungin elinkeinopoliittiset tehtävät, kaupunkistrategian tavoitteet ja toimintaympäristön suojeluarvot.

Yhtiön tehtävien ja sen toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti, perustettavalle yhtiölle tulee varata riittävät yhtiön talouteen, henkilöstöön ja sen osaamiseen liittyvät resurssit.

Kaupunki vuokraa Yhtiölle sen toiminnassa tarvittavat rakennukset, tilat ja maa-alueet ulkopuolisen konsultin tekemän asiantuntija-arvion mukaisella vuokratasolla. Yhtiön vuokraamat tilat ovat suojelluissa rakennuksissa, ja kaupunki tilojen omistajana vastaa jatkossakin tilojen peruskorjausinvestoinneista ja ylläpidosta. Vuokrataso ei kaikilta osin vastaa rakennusten vaatimista investoinneista syntyvää kustannustasoa. Tämä tulee ottaa huomioon Rakennukset 31002 -talousarviokohdan vuotuisen tuottotavoitteen määrittelyssä.

Talouslaskelmissa ei ole huomioitu mahdollisia lähivuosina tapahtuvia tuloihin ja menoihin vaikuttavia muutoksia, kuten uutta pakastamo-hanketta sekä Pohjoisesplanadi 19:ssä sijaitsevan kiinteistön mahdollista myyntiä.

Jatkovalmistelussa on sovittava tarkemmin rakennuksien, tilojen ja maa-alueiden, mukaan lukien torien, ylläpitovastuista ja ylläpitokustannuksista Helsingin kaupungin ja Yhtiön välillä. Lisäksi tulee tarkentaa Malmin hangaarin ja lentokentän tapahtumavuokraustoiminnan järjestäminen sekä niiden talousvaikutukset.

Yhtiölle vuokrattavien rakennusten, tilojen ja maa-alueiden ylläpidosta vastaava ylläpitohenkilöstö tulee pysyä kaupunkiympäristön toimialalla.

Lautakunta edellyttää, että jatkovalmistelu ja siirtymä tehdään tiiviissä yhteistyössä sekä henkilöstön että vuokralaisten kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään vuokralaisten liiketoiminnan kehittämisen mahdollistamiseen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Elina Siltanen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Mia Haglund: Lautakunta edellyttää, että jatkovalmistelu ja siirtymä tehdään tiiviissä yhteistyössä sekä henkilöstön että vuokralaisten kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään vuokralaisten liiketoiminnan kehittämisen mahdollistamiseen.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mia Haglundin vastaehdotuksen.

11.05.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Kari Pudas, tekninen johtaja, puhelin: 310 15291

kari.pudas@hel.fi

Osmo Rasimus, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39794

osmo.rasimus@hel.fi

Elina Siltanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 32500

elina.siltanen@hel.fi

Tarkastuslautakunta 11.05.2021 § 46

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle perustettavan Helsingin kaupunkitilat Oy:n tilintarkastajaksi BDO Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Tiina Lind). Tilintarkastaja nimetään vuonna 2021 perustettavalle yhtiölle toimikauden kestäessä tilikauden 2023 loppuun.

Esittelijä
tarkastusjohtaja
Timo Terävä
Lisätiedot

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 01.07.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi