Hankinta, minikilpailutus, musiikin opetusvälineet, Ressun peruskoulu

HEL 2020-011804
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 21. / 247 §

Oikaisuvaatimukset Ressun peruskoulun musiikkiluokan välineiden pienhankintaa koskevasta päätöksestä (Musamaailma Oy ja F-Musiikki Oy)

Nämnden för fostran och utbildning

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti keskeyttää Ressun peruskoulun musiikkiluokan välineiden hankintamenettelyn seuraavien hankinnan kohteiden osalta:

- Elektroakustinen kitara
- Alttometallofoni + kromaattinen osa ja Tenorimetallofoni + kromaattinen osa, yhteensopivat
- Lyhytkaulainen elektroakustinen basso
- Loota rumpusetti tai vastaava, pedaalilla

Hankinnan keskeyttämisestä johtuen kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hylätä seuraavat Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintapäällikön hankintapäätökseen 25.11.2020 (22 §) ”Ressun peruskoulun musiikkiluokan välineiden hankinta” hankintapäätökseen kohdistetut oikaisuvaatimukset:

- Musamaailma Oy:n kohteeseen ”Elektroakustinen kitara” kohdistaman oikaisuvaatimusen.

F-Musiikki Oy:n kohteisiin ”Alttometallofoni + kromaattinen osa ja Tenorimetallofoni + kromaattinen osa, yhteensopivat”, ”Lyhytkaulainen elektroakustinen basso” sekä ”Loota rumpusetti tai vastaava, pedaalilla” kohdistaman oikaisuvaatimuksen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Musamaailma Oy ja F-Musiikki Oy ovat kohdistaneet oikaisuvaatimukset seuraaviin Ressun peruskoulun musiikkiluokan välineiden hankinnan kohteisiin:

- Elektroakustinen kitara
- Alttometallofoni + kromaattinen osa ja Tenorimetallofoni + kromaattinen osa, yhteensopivat
- Lyhytkaulainen elektroakustinen basso
- Loota rumpusetti tai vastaava, pedaalilla

Osapuolten toimittamien vastineiden ja oman selvityksensä johdosta toimiala katsoo, ettei se tarjouspyynnön perusteella voi tehdä päätöstä pienhankinnasta edellä mainittujen kohteiden osalta. Oikaisuvaatimuksen kohteina olevien tuotteiden osalta tarjouspyynnön vaatimuksia ei ollut määritelty riittävän täsmällisesti, jotta tarjousvertailu olisi ollut mahdollista toteuttaa. Muiden Ressun peruskoulun musiikkiluokan välineiden hankinnan kohteiden osalta tarjousvertailu ja hankinta on voitu toteuttaa suunnitellusti.

Pienhankinnan tarjouspyynnön epäselvyydestä johtuen toimiala ei ole voinut kilpailutuksessa suorittaa vertailua vastaanotettujen tarjousten perusteella. Hankintalain (2016/1397) 3 §:n yleiset periaatteet edellyttävät lisäksi, että hankintayksikkö kohtelee pienhankintojen hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Stäng

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Hallinto- ja tukipalvelut Talous- ja suunnittelupalvelut Hankintapalvelut Hankintapäällikkö 25.11.2020 § 22

Päätös

Hankintapäällikkö päätti, että Ressun peruskoulun musiikkiluokan välineet hankitaan seuraavilta toimittajilta tarjousvertailun perusteella:

F-Musiikki, 9740 eur
Musamaailma Oy, 606,4 eur
Musiikki Silfverberg Oy, 10341,56 eur

Lisäksi hankintapäällikkö päätti hylätä Musamaailman tarjoaman elektroakustisen kitaran tarjouspyynnön vastaisena.

Hankinnan kokonaisarvo on 20 687,96 euroa (alv 0%).

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin puitesopimukseen "Soittimien
ja musiikkivälineiden hankinta 2017-2021" Sopimustunniste H117-16.
Hankinnasta on lähetetty 28.10.2020 tarjouspyyntö puitejärjestelyyn kuuluville toimittajille. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 16.11.2020. Lisätietokysymykset tuli lähettää 6.11.2020 mennessä ja niihin vastattiin 6.11.2020. Määräaikaan mennessä saapui 3 tarjoajalta yhteensä 3 tarjousta, F-musiikki, Musiikki Silfverberg ja Musamaailma Oy.

Musamaailman tarjoama elektroakustinen kitara ei täyttänyt asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että tarjottavan kitaran otelauta on ruusupuuta. Musamaailman tarjoaman kitaran otelauta ei hankintayksikön tekemien selvitysten perusteella ole ruusupuuta vaan viilua/vaneria. Musiikki Silfverbergin tarjoaman elektroakustisen kitaran otelauta on ruusupuuta ja täytti tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.

Tuotteiden vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä.

Tilausten tekeminen

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen tehtävillä tilauksilla. Tilaukset voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Hankinnan arvonlisäveroton arvo on n. 20 687,96 euroa. Tilaaja ei sitoudu ennalta mihinkään hankintamääriin.

Lisätiedot

Marko Harapainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580

marko.harapainen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 18.06.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Mer information fås av

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 09 310 21582

janne.tarkoma@hel.fi

Bilagor

1. Oikaisuvaatimus 25.11.2020_F-Musiikki Oy
2. Oikaisuvaatimus 26.11.2020_Musamaailma Oy

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.