Vuokraus, ilmoitusmenettely, Stoan ravintola, Turunlinnantie 1, Itäkeskus

HEL 2020-012200
Ärendet har nyare handläggningar
§ 37

Stoan ravintolasopimuksen ehtojen päivitys

Kulturdirektör

Päätös

Vs. kulttuurijohtaja päättää tehdä liitteen 1 mukaiset tarkistukset Stoan ravintolan 21.7.2021 solmittuun vuokrasopimukseen. Uusien ehtojen mukaan ravintolasta perittävä kiinteä kuukausivuokra laskee 2 200,00 eurosta 1000,00 euroon ja arvonlisäverottomasta liikevaihdosta (pl. alkoholi ja tupakka) perittävä myyntiprovisio nousee 3%:sta 5 %:iin. Muutos tulee voimaan heti sen saatua lainvoiman. Alkuperäinen vuokrasopimus sekä uusi täydentävä sopimus ovat päätöksen liitteinä 1 ja 2.

Päätöksen perustelut

Stoan kahvilatoiminta kilpailutettiin vuonna kesällä 2021. Kilpailutuksen kriteerien perusteella kilpailun voitti Itäonitä Oy, Jyrki Tsutsunen. Konseptille oli kilpailuehdoissa annettu enemmän painoarvoa kuin hinnalle.

Koronan aikana yleistynyt etätyö ei ole vieläkään palauttanut työntekijöitä työpaikalle, mikä on vähentänyt Stoan ravintolan lounasruokailua merkittävästi. Tämä on heikentänyt ravintolan kannattavuutta kriittiselle rajalle. Yhteistyö talon ja ravintolan kesken on ollut myönteistä. Kumpikin osapuoli haluaa jatkaa yhteistyötä ja kehittää sitä myös ohjelmalliseen suuntaan.

Ravintolan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi ja riskin jakamiseksi osapuolet ovat yhdessä päättäneet ehdottaa liitteenä olevaa muutosta vuokraehtoihin. Se pienentää kiinteää hintaa, mutta kasvattaa myyntiperustusta provisiota.

Ravintolalla on oikeus pitää ravintolaa suljettuna yhteensä kuukauden kesällä ja kaksi viikkoa joulun ja uudenvuoden aikoina, kun saleissa ei ole ohjelmaa. Sulkemisajankohdista neuvotellaan Stoan johtajan kanssa. Kiinioloajoilta ei peritä vuokraa.

Muilta osin sopimuksen ehdot jäävät ennalleen.

Detta beslut publicerades 08.06.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Antti Sarpo, vs. johtaja, puhelin: 09 310 21689

antti.sarpo@hel.fi

Paiju Tyrväinen, päällikkö, alueelliset kulttuurikeskukset, puhelin: 09 310 29874

paiju.tyrvainen@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Beslutsfattare

Paiju Tyrväinen
vs. kulttuurijohtaja

Bilagor

1. Liite Stoan ravintolaa koskevaan vuokrasopimukseen
2. Stoan_ravintolatilan_vuokraus.sähköinen allekirjoitus pdf

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.