Hankinta, projektinjohtourakka, Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto

HEL 2020-012717
Ärendet har nyare handläggningar
§ 110

Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudishankkeen projektinjohtourakoitsijan toteutusvaiheen tavoitehinnan hyväksyminen

Tekniskt chef

Päätös

A
Tekninen johtaja päätti hyväksyä Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudishankkeen projektinjohtourakoitsijan Jatke Oy:n 13.4.2022 päivätyn toteutusvaiheen tavoitehintatarjouksen arvoltaan 31 626 673,00 euroa ilman arvonlisäveroa.

B
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa Tilat-palvelun tiimipäällikön käyttämään urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 13.4.2022 allekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

C
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa Tilat-palvelun yksikön päällikön ja tiimipäällikön allekirjoittamaan hankkeeseen kohdistuvan sopimuksen, tiimipäällikön allekirjoittamaan lisä- ja muutostyötilaukset ja muut velvoitteet sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Tiivistelmä

Tapulikaupungin asuinalueelle lähelle Puistolan juna-asemaa on suunnitteilla alueen palvelurakennuksia korvaava uudisrakennus, joka sisältää peruskoulun 700 oppilaalle, päiväkodin 240 lapselle ja lisäksi leikkipuistotoiminnan vaatimat sisätilat. Tilahankkeiden rakentamisohjelmassa hanke oli ajoitettu toteutettavaksi 2022 -2024 ja sille oli varattu rahoitusta 40 miljoonaa euroa. Uudella koulu- ja päiväkotirakennuksella tulee olemaan merkittävä rooli alueen julkisena palvelurakennuksena. Hankkeella pyritään parantamaan alueen palvelutasoa ja vetovoimaisuutta.

Yhteistoiminnallisen hankkeen kehitysvaihe käsittää hankesuunnittelun lisäksi yleissuunnitelmien laadinnan eri työvaiheineen aina toteutussuunnitteluun asti. Projektinjohtourakoitsija on mukana kehitystyössä. Suunnittelua edistetään työpajatyöskentelynä erilaisilla suunnittelu- ja projektiryhmäkokoonpanoilla. Suunnittelua johtaa hankkeen ohjausryhmä.

Aiemmin tehdyt päätökset liittyen hankkeen tarveselvitykseen ja järjestettyyn arkkitehtikilpailuun

Rakennetun omaisuuden hallintapalvelun päällikkö on 24.6.2020, § 18 päättänyt Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston yleisen, kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun järjestämisestä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 10.11.2020 § 272 hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen.

Tilapäällikkö on 23.2.2021, § 3 päättänyt arkkitehtuurikilpailun toiseen vaiheeseen valitut ehdotukset.

Tilapäällikkö on 31.3.2021, § 13 päättänyt arkkitehtuurikilpailun voittajan ja palkittujen valitsemisesta.

Tarjouspyyntömenettely

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto, projektinjohtourakka on kilpailutettu neuvottelumenettelyllä.

Hankinnasta on 5.11.2020 julkaistu EU-kynnysarvon ylittävää rakennusurakkaa koskeva osallistumispyyntö sähköisessä ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi.

Osallistumishakemusten perusteella on yksikön päällikön päätöksellä valittu 12§, 14.12.2020 viisi eniten pisteitä saanutta tarjoajaehdokasta.

Tämän jälkeen valituille tarjoajille lähetettiin 16.12.2020 tarjousvaiheen 1 alustavat tarjouspyynnöt.

Alustavat tarjoukset tuli jättää 4.2.2021 klo. 13.00 mennessä.

Alustavat urakkatarjoukset

Määräaikaan mennessä alustavia tarjouksia tuli kaksi:

Alustavien tarjousten jättäneet yritykset olivat Jatke Oy ja SRV Rakennus Oy.

SRV Rakennus Oy:n tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Päätös SRV Rakennus Oy:n alustavan tarjouksen hylkäämisestä on tehty 16.2.2021, Tiimipäällikön päätös 2§, 16.2.2021.

Projektinjohtourakan töistä jätti täten ainoastaan Jatke Oy hyväksyttävän alustavan tarjouksen.

Lopullinen tarjouspyyntö julkaistiin 10.3.2021 ja tarjous projektinjohtopalkkiosta tuli jättää 24.3.2021 klo. 13.00 mennessä.

Tarjous koostui yhdestä hintaosiosta:

1. Kiinteä projektinjohtopalkkio arvonlisäverottomaan hintaan

Tarjoajat ja tarjousten hinnat (alv 0 %) sekä vertailuhinta (alv 0 %):

Jatke Oy

projektinjohtopalkkio: 2 250 000 euroa (alv 0 %).

Vertailuhinnaltaan halvimman ja ainoan tarjouksen antaneen Jatke Oy:n voittanut tarjoushinta on yhteensä 2 250 000 euroa (projektinjohtopalkkio).

Päätösehdotuksen mukaisen urakoitsijan soveltuvuusehdot, luottotiedot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot sekä rikosrekisteriotteet pakollisten poissulkemisperusteiden selvittämiseksi on tarkastettu ja ne ovat hyväksyttävät.

Kehitysvaiheesta on tehty erillinen sopimus päätöksen voimaan tullessa.

Tekninen johtaja on tehnyt päätöksen 120 § päivämäärällä 27.5.2021 projektinjohtourakoitsijasta, projektinjohtopalkkiosta sekä siihen sisältyvästä kehitysvaiheen sopimuksesta.

Lopullinen tavoitehintatarjous

Jatke Oy:lta on saatu tavoitehintatarjous 13.4.2022.

Toteutusvaiheen urakkasopimus tullaan tekemään tämän päätöksen voimaan tullessa ja kun rakennuslupa on lainvoimainen.

Aikataulu

Rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi 8 kk/2022 ja valmistuvaksi 6 kk /2024.

Rahoitus

Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudishankkeen hankesuunnitelman on kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2022, § 77.

Hanke on sisältynyt kaupunginvaltuuston 27.11.2019 hyväksymän talousarvion talonrakennushankkeiden investointiohjelmaan vuosiksi 2020 - 2029.

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto on syksyllä 2020 siirretty toteutettavaksi vuokrahankkeena. Hankkeen rahoituksesta tulee lopulta vastaamaan kunnallisiin palvelukiinteistöihin sijoittava taho, joka valitaan alueen kaavoituksen, rakennuksen suunnittelun, lupaprosessien, päätöksenteon ja rakentamisen edettyä riittävän pitkälle.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 11.5.2021 § 248) mukaan teknisellä johtajalla on hankintavaltuudet enintään hyväksytyn hankesuunnitelman enimmäishintaan asti. Tekninen johtaja on näin ollen toimivaltainen päättämään hankinnasta.

Detta beslut publicerades 13.06.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Pöytäkirjan 110 § (Päätöskohdasta A).

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 110 § (Päätöskohdista B ja C).

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Pentti Salo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 40308

pentti.salo@hel.fi

Beslutsfattare

Kari Pudas
tekninen johtaja

Bilagor

1. Kustannusarvio (UKA) 13.4.2022

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.