Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettajan virka, englanti ja digitaaliset ympäristöt, työavain KASKO-03-215-20

HEL 2020-013827
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Tuntiopettaja, määräaikainen virkasuhde, englanti ja toiminta digitaalisissa ympäristöissä, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 5, työavain KASKO-03-215-20

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-6

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kokonaisarvion perusteella valita englanti ja toiminta digitaalisessa ympäristössä määräaikaiseen virkasuhteiseen tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021 **********

Päätöksen perustelut

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö. Tehtävän palkkaus ja palvelusuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 9.11. - 23.11.2020 englanti ja toiminta digitaalisessa ympäristössä määräaikainen virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä 1.1.2021 - 31.12.2021. Virkasuhteisen tehtävän alkaessa sijoituspaikka on Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 5.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 03-215-20. Määräaikaan 23.11.2020 klo 16 mennessä tehtävään haki kolme (3) henkilöä.

Kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli kaksi. Ryhmähaastatteluun kutsuttiin kaksi (2) kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa.

Tuntiopettajan tehtävään kuuluu englannin kielen sekä toiminta digitaalisissa ympäristöissä yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden opetus-, ohjaus- ja arviointitehtävät ammatillisessa koulutuksessa. Työtä tehdään yhteistyössä moniammatillisten opettajatiimien ja työelämän edustajien kanssa. Tehtävään kuuluu opiskelijoiden monipuolinen tukeminen erilaisissa oppimisympäristöissä opintojen eri vaiheissa opiskelijakohtaisten suunnitelmien mukaisesti.

Lisäksi hakuilmoituksessa on edellytetty näyttöä yksilöllisestä, kielitietoisesta ja opiskelijalähtöisestä suunnitelmallisesta ohjauksesta ja opetuksesta sekä erinomaisia vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimityötaitoja. Samoin edellytämme näyttöä viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen osa-alueiden toteuttamista erilaisissa, myös digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Ryhmähaastattelut pidettiin etäyhteydellä Teamsissa 30.11.2020. Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt ********** ja **********

Haastattelujen perusteella yksi (1) kelpoisuuden täyttävä hakija tuli valituksi Stadin ammatti- ja aikuisopiston eri työavaimella haettavana olleeseen tehtävään.

Koulutuspäällikkö ********** valitsi tehtävään **********

Valittu täyttää tehtävälle asetetut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdot annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) yhteisten tutkinnon osien opettajaa koskevan 14 §:n kelpoisuutta ja 17 §:n kielitaitovaatimusta koskevien säännösten mukaisten ehtojen sekä tehtävälle asetetuttujen lisäedellytysten osalta. **********

**********

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 5 koulutuspäällikkö ********** katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että valitulla on parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 29.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Satu Suihkonen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 82283

satu.suihkonen@hel.fi

Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 81925

osaro.eguavoen@hel.fi

Beslutsfattare

Maria Vänskä
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6

Bilagor

1. KASKO-03-215-20 hakijalista

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.