Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tuntiopettajan virka, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, työavain KASKO-03-207-20

HEL 2020-013848
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7

Tuntiopettaja, äidinkieli ja suomi toisena kielenä sekä toiminta digitaalisessa ympäristössä, määräaikaisen virkasuhteisen tehtävän täyttämättä jättäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Utbildningschef, Utbildningsenhet 5-6

Päätös

Kampus 5 koulutuspäällikkö päätti jättää täyttämättä äidinkieli ja suomi toisena sekä toiminta digitaalisessa ympäristössä tuntiopettajan määräaikaisen virkasuhteisen tehtävän, koska katsoi ettei haastattelujen ja hakijoiden kokonaisarvion perusteella tehtävään ollut sopivia henkilöitä.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa oli haettavana 9.11. - 23.11.2020 äidinkieli ja suomi toisena kielenä sekä toiminta digitaalisessa ympäristössä toistaiseksi voimassa oleva virkasuhteinen tuntiopettajan tehtävä 1.1.2021 alkaen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan delegointipäätöksen (10.9.2019, § 70) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaisesti voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Tehtävä oli avoinna Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä työavaimella 03-207-20. Määräaikaan 23.11.2020 klo 16 mennessä tehtävään haki kuusitoista (16) henkilöä.

Ryhmähaastatteluun kutsuttiin kelpoiset hakijat (10). Tuntiopettajan tehtävään kuuluu äidinkielen ja suomi toisena kielenä -opetus ja -ohjaus sekä toiminta digitaalisissa ympäristöissä, yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden opetus- ja ohjaus sekä arviointitehtävät ammatillisessa koulutuksessa. Työtä tehdään yhteistyössä moniammatillisten opettajatiimien ja työelämän edustajien kanssa. Tehtävään kuuluu opiskelijoiden monipuolinen tukeminen erilaisissa oppimisympäristöissä opintojen eri vaiheissa opiskelijakohtaisten suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi hakuilmoituksessa on edellytetty näyttöä yksilöllisestä, kielitietoisesta ja opiskelijalähtöisestä suunnitelmallisesta ohjauksesta ja opetuksesta sekä erinomaisia vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimityötaitoja. Samoin edellytämme näyttöä viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen osa-alueiden toteuttamista erilaisissa, myös digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Ryhmähaastattelut pidettiin etäyhteydellä Teamsissa 30.11.2020. Haastattelijoina toimivat koulutuspäälliköt ja koordinoiva tiimimestari.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Äidinkieli ja suomi toisena kielenä sekä toiminta digitaalisessa ympäristössä virka jätettiin täyttämättä, koska tehtävään ei löytynyt soveltuvaa hakijaa.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 16.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Maria Vänskä, koulutuspäällikö, puhelin: 09 310 86071

maria.vanska@hel.fi

Osaro Eguavoen, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 21850

osaro.eguavoen@hel.fi

Beslutsfattare

Maria Vänskä
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 5-6

Bilagor

1. KASKO-03-207-20 hakijalista

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.