Hankinta, minikilpailutus, musiikin opetusvälineet, Kalasataman peruskoulu

HEL 2020-014305
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 154 §

Oikaisuvaatimus Kalasataman peruskoulun musiikin opetusvälineiden hankintaa koskevasta päätöksestä

Nämnden för fostran och utbildning

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä F-Musiikki Oy:n Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintapäällikön päätökseen 21.1.2021 (2 §) ”Hankinta, Kalasataman peruskoulun musiikin opetusvälineet” tekemän oikaisuvaatimuksen kohteen ”Digitaalipianot soluihin” osalta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Musamaailman kohteeseen "Digitaalipianot soluihin" tarjoaman tuotteen tarjouspyynnön vastaisena ja valitsi F-Musiikki Oy:n tarjoaman digitaalisen pianon hinnaltaan edullisimpana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

F-Musiikki Oy teki 28.1.2021 päivätyn oikaisuvaatimuksen hankinnan kohdetta ”Digitaalipianot soluihin” koskevasta hankintapäällikön päätöksestä 2 § HEL 2020-014305 (21.1.2021).

Oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt, että kyseisen kohteen kilpailutuksen voittanut tarjoajan (Musamaailma Oy) tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, ja se olisi hylättävä. Perusteluinaan F-Musiikki Oy esittää, että tarjouspyynnössä tuotteelle oli asetettu vaatimukseksi 256-äänen polyfonia. Musamaailma Oy:n tarjoamassa Kawai KDP-110-digitaalipianossa on enimmillään 192-äänen polyfonia (polyfonia 192 max.), joten se ei täytä asetettuja vaatimuksia ja on näin ollen tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten vastainen.

Edellä mainituin perustein F-Musiikki Oy vaatii, että kohteen ”Digitaalipianot soluihin” voittaneen Musamaailma Oy:n tarjous olisi hylättävä.

Toimiala pyysi kohteen ”Digitaalipianot soluihin” osalta vastinetta Musamaailma Oy:ltä. Saadun selvityksen perusteella se katsoo, että F-Musiikki Oy:n tekemä oikaisuvaatimus on hyväksyttävä. Näin ollen toimittajaksi valitaan F-Musiikki Oy ja hankittavaksi kohteeksi sen tarjoama tuote (Casio AP470BK + kiinteä pyöräsarja).

Musamaailma Oy:n tarjoaman tuotteen hylkäämisen seurauksena hinnaltaan edullisimman tarjouksen jättänyt F-Musiikki Oy valitaan kohteen "Digitaalipianot soluihin" toimittajaksi.

Tarjousvertailu tehtiin seuraavien toimittajien välillä:

Digitaalipianot soluihin kiinteästi asennetuilla pyörillä. Riittävä äänentoiston voimakkuus, 88painotettua kosketinta, 256 äänen polyfonia F-Musiikki Oy Musamaailma Oy Musiikki Silfverberg Oy
Yksikköhinta 900,00 € 853,88 € 1520,00 €
Hankittava määrä 5 4500,00 € 4269,40 € 7600,00 €
Tarjottava tuote, merkki ja malli Casio AP470BK+ kiinteä pyöräsarja Kawai KDP-110 Kawai CN-39
Stäng

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Hallinto- ja tukipalvelut Talous- ja suunnittelupalvelut Hankintapalvelut Hankintapäällikkö 21.01.2021 § 2

Päätös

Hankintapäällikkö päätti, että Kalasataman peruskoulun musiikin opetusvälineet hankitaan seuraavilta toimittajilta tarjousvertailun perusteella:

F-Musiikki, 29 139,1 eur
Musamaailma Oy, 6406,66 eur
Musiikki Silfverberg Oy, 10 893,18 eur

Samalla hankintapäällikkö päätti keskeyttää tuotteiden "seinätelineet akustisille kitaroille, seinätelineet ukuleleille, kehto laajakalvoiselle kondensaattorimikrofonille" hankinnan tilaustarpeen muuttumisen takia.

Hankinnan kokonaisarvo on 46 438,94 euroa (alv 0%).

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu Helsingin kaupungin puitesopimukseen "Soittimien
ja musiikkivälineiden hankinta 2017-2021" Sopimustunniste H117-16.
Hankinnasta on lähetetty 23.12.2020 tarjouspyyntö puitejärjestelyyn kuuluville toimittajille. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 15.1.2021. Lisätietokysymykset tuli lähettää 6.1.2021 mennessä, lisätietokysymyksiä ei esitetty. Määräaikaan mennessä saapui 3 tarjoajalta yhteensä 3 tarjousta, F-musiikki, Musiikki Silfverberg Oy ja Musamaailma Oy.

Tarjoajat ilmoittivat tarjouksessaan hinnan erikseen jokaiselle hankittavalle kohteelle.

Tuotteiden vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä.

Tilausten tekeminen

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen tehtävillä tilauksilla. Tilaukset voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Hankinnan arvonlisäveroton arvo on n. 46 438,94 euroa. Tilaaja ei sitoudu ennalta mihinkään hankintamääriin.

Lisätiedot

Marko Harapainen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21580

marko.harapainen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 10.03.2021

VALITUSOSOITUS

Mikäli hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintapäätöstä muutetaan, on asianosaisella oikeus valittaa päätöksestä markkinaoikeudelle.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  3. vaatimusten perustelut
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen

Mer information fås av

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 09 310 21582

janne.tarkoma@hel.fi

Bilagor

1. Liite 1 Oikaisuvaatimus (F-Musiikki Oy) 28.1.2021

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.