Hankesuunnitelma, Pirkkolan liikuntapuisto, Pirkkolan metsätie 6

HEL 2021-000536
Ärendet har nyare handläggningar
§ 9

Pirkkolan liikuntapuiston, Pirkkolan metsätie 6, tonttivesijohdon ja –viemäreiden uusiminen, hankesuunnitelman hyväksyminen

Lokalchef

Päätös

Tilapäällikkö päätti hyväksyä Pirkkolan liikuntapuiston tonttivesijohdon ja –viemäreiden uusimisen hankesuunnitelman siten, että kaupungin osuus hankkeen enimmäishinnasta on 849 320 euroa arvonlisäverottomana.

Päätöksen perustelut

Peruskorjaushanke kohdistuu liikuntapuiston tonttivesijohdon ja –viemäreiden kuntokartoituksissa todettujen ongelmien sekä vesijohdon riittämättömän koon aiheuttamien ongelmien korjaamiseen.

Hanke sisältää tonttivesijohdon ja –viemäreiden uusimisen kaivuutöineen ja kaivettujen alueiden ennallistamiset.

Hankkeen kokonaishinta on 987 000 euroa, josta kaupungin osuus on 70%.

Nykyisen vesijohdon koko rajoittaa alueen toimintoja. Uusimalla ja suurentamalla vesiliittymää mahdollistetaan Pirkkolan liikuntapuiston häiriötön toiminta tulevaisuudessa.

Viemäreissä on kuntotutkimuksissa havaittu syöpymistä, juuririhmastoja sekä painaumia, jotka vaikuttavat viemäreiden toimivuuteen.

Hankkeen kustannukset

Kaupungin osuuden hankkeen enimmäishinnasta on 849 320 euroa arvonlisäverottomana.

Hankkeen rahoitus

Kaupungin osuus hankkeen kustannuksista on 70 %. Tämä osuus rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8020206 vuodelle 2021 osoitetuista kohdentamattomilla korjausmäärärahoilla

Detta beslut publicerades 25.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Teemu Aronen, LVI-rakennuttaja, puhelin: 09 310 23221

Kari Siren, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 21077

kari.siren@hel.fi

Beslutsfattare

Sari Hilden
tilapäällikkö

Bilagor

2. Tarjous Pirkkolan liikuntapuiston tonttivesijohdon ja -viemäreiden uusiminen
3. 13291 1 Asemapiirustus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.