Hankinta, Yliopiston metroaseman opintoputken perusparannus, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-000676
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 168 §

Helsingin yliopiston metroaseman opintoputken perusparannusta koskevan urakan lisätöiden tilaaminen

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Helsingin yliopiston metroaseman opintoputken perusparannusta koskevan urakan aikaiset lisä- ja muutostyöt Oy Rakennuspartiolta tarjousten 5, 8, 9, 16-21 mukaisesti yhteensä enintään 51.272,07 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Toimitusjohtaja päätti 22.1.2021, 9 §, Helsingin yliopiston metroaseman opintoputken perusparannuksen urakkasopimuksen tekemisestä Oy Rakennuspartion kanssa niin, että urakan kustannukset olisivat yhteensä enintään 474.000,00 euroa (alv 0 %). Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata tarvittaessa urakan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 25.000,00 euron arvonlisäverottomaan hintaan.

Nyt päätettävänä ovat alla listatut lisätyöt:

 • Lisätyö 5: Palokatkot 1.111,04 euroa (alv 0 %)
 • Lisätyö 9: Jalkakäytävän uudet kivet asennettuna 42.610,40uroa (alv 0 %)
 • Lisätyö 16: Tunnelin päädyn otsa, lisäkaapelihylly kotelo asennettuna 4.688,32 euroa (alv 0 %)
 • Lisätyö 17: Pystysähkökuilujen laajuusmuutos 2.016,00 euroa (alv 0 %)
 • Lisätyö 18: Haihdutuslautaset asennettuna 571,20 euroa (alv 0 %)
 • Lisätyö 19: A-osan sähköhyllyn kannakkeet 631,68 euroa (alv 0%)
 • Lisätyö 20: Lisä injektointi 2.672,99 euroa (alv 0 %)
 • Lisätyö 21: Asiakasliukuoven muutokset 1.342,92 euroa (alv 0 %)
 • Lisätyö 8 (hyvitys): YP1 routimaton täyttö, laajuusmuutos -4372,48 euroa (alv 0 %)

Urakan toteutuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden takia suunnitelmia on täytynyt tarkentaa tai muuttaa sekä töitä, joiden toteutus lisätyönä tässä urakassa on kustannustehokasta sekä välttämätöntä.

Toimitusjohtaja hyväksyi Helsingin yliopiston metroaseman opintoputken perusparannuksen korotetun hankesuunnitelman 28.9.2021, 93 §, yhteensä enintään 991.800,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan lisä- ja muutostyövaltuutusta on käytetty projektipäällikön valtuuksin lisä- ja muutostöihin 1-4, 6A, 7, 12, 14 ja 15 yhteensä enintään 23.188,26 euron arvonlisäverottomalla kokonaishinnalla.

Tämän päätöksen jälkeen opintoputken perusparannusta koskevan urakan lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä enintään 74.460,33 eurolla (alv 0 %). Rakennusurakan kokonaishinta tämän päätöksen jälkeen on yhteensä enintään 548.460,33 euroa (alv 0 %).

Stäng

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 22.01.2021 § 9

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Helsingin yliopiston metroaseman opintoputken perusparannuksen rakennusurakan Oy Rakennuspartiolta yhteensä enintään 474.400,00 euron arvonlisättömään kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata tarvittaessa lisä- ja muutostöitä niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 25.000,00 euroa (alv 0%).

Päätöksen perustelut

Helsingin yliopiston metroasema valmistui vuonna 1994. Asema on maanalainen asema. Helsingin yliopiston metroasemalta on lippuhallitasolta HKL:n omistama yhteys metron eteläiseen D sisäänkäyntiin Hallituskadun suuntaan. Jalankulkutunnelia kutsutaan kansanomaisesti Opintoputkeksi.

Jalankulkutunneli on rapattu yhtenäisesti lattiatasolta ylös seinän ja kaarevan katon alalta. Tunnelin yläosassa on vuotokohtia ja pinnoite on irtoamassa. Tunnelin sisäosan rappaus pitää uusia. Korjauksella estetään rappausten putoaminen, lisätään turvallisuutta jalankulkutunneliin sekä sisäänkäynnille. Kattovesivuotojen korjauksella sekä hulevesien hallinnalla opintoputken edustalla vähennetään rakenteille aiheutuvaa rasitusta. Lisäksi D sisäänkäynnin liukuovi uusitaan sekä lisätään julkisivuun poistumistieovi.

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 73H20.

Hankesuunnitelma

Toimitusjohtaja hyväksyi 30.10.2029, 155 § Helsingin yliopiston metroaseman opintoputken perusparannuksen hankesuunnitelman yhteensä enintään 800.000,00 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Hankinnan kulku

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo alitti erityisalojen hankintalain (Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttö-oikeussopimuksista 1398/2016) mukaisen rakennusurakoita koskevien hankintojen kynnysarvon. Tarjouspyyntö 73H20 julkaistiin 10.12.2020 tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Tarjoukset tuli jättää 13.1.2021 klo 12.00 mennessä. Urakka kilpailutettiin kokonaisurakkana.

Tarjoajille ja tarjouksille asetetuilla pakollisilla vaatimuksilla varmistettiin tarjoajan edellytykset urakan suorittamiseen HKL:n vaatimusten mukaisesti.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat tarjoajat:

 • Kreate Oy
 • MPV-Infrarakenne Oy
 • Oy Rakennuspartio
 • Silvertek Oy
 • VM Suomalainen Oy

Tarjousten käsittely

Tarjousten käsittely toteutettiin kolmessa vaiheessa:

1. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
3. Tarjousten vertailu

Tarjoajan soveltavuuden tarkistamisen tarkoituksena oli selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua toteutuksesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

Hankintayksikkö tarkisti, että urakoitsijoiden tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä määritellyn mukaiset vähimmäisvaatimukset, jotka hankittavalle urakalle oli asetettu.

Pakolliset vaatimukset ja pyydetyt selvitykset esitettiin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä määritellyt soveltuvuusvaatimukset, joten tarjousten vertailu suoritettiin kaikkien tarjouksien osalta.

Alla on esitetty urakoitsijoiden sijoittumisjärjestys:

Urakoitsija
Kokonaisurakka
1. Oy Rakennuspartio
474.400,00 euroa (alv 0%)
2. Silvertek Oy
 
621.000,00 euroa (alv 0%)
3. VM Suomalainen Oy
 
689.000,00 euroa (alv 0%)
4. Kreate Oy
 
785.000,00 euroa (alv 0%)
5. MPV-Infrarakenne Oy
978.821,00 euroa (alv 0%)
 

Helsingin yliopiston metroaseman opintoputken perusparannuksen rakennusurakan toimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut Oy Rakennuspartio.

Lisätiedot

Mari Koponen, projektipäällikkö, puhelin: 310 26649

mari.k.koponen@hel.fi

Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.savilaakso@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 05.11.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Mer information fås av

Mari Koponen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 26648

mari.k.koponen@hel.fi

Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 38195

elina.laisi@hel.fi