Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Kokoonpanon muutos, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, yhtiökokouksiin edustustajien nimeäminen

HEL 2021-001015
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 12 §

Kaupunkiympäristön toimialan edustus kaupungin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:

  • oikeutti kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilat -palvelun tilaomaisuus-yksikön edustamaan kaupunkia niiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa, joiden osakehuoneistoja on kaupunkiympäristön toimialan omistajahallinnossa, lukuun ottamatta niitä yhtiökokouksia, joissa käsitellään yhtiön hallituksen tai tilintarkastajan valitsemista ja kaupungilla on yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäseniä yhtiön hallitukseen tai tilintarkastajaksi
  • oikeutti tilaomaisuus-yksikön tarvittaessa nimeämään yhtiökokouksessa hallitukseen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhtiöjärjestyksen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupungin omistamat erilaisten palvelutilojen hallintaan oikeuttavat asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet ovat kaupunkiympäristön toimialan tilaomaisuus-yksikön omistajahallinnossa.

Joidenkin yhtiöiden yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksissa on määräyksiä, joiden mukaan kaupungilla on oikeus nimetä henkilö tai henkilöitä yhtiön hallitukseen ja tilintarkastajaksi. Näissä tapauksissa kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustaa kaupunkia yhtiökokouksessa hallintosäännön 12 luvun 5 § 2 momentin perusteella.

Edellä mainittujen yhtiöiden lisäksi tilaomaisuus-yksikön omistajahallinnossa on sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden yhtiöjärjestyksessä ei ole määräystä kaupungin edustuksesta yhtiön hallintoelimissä. Näiden yhtiöiden osalta kaupungin yhtiökokousedustaja on saattanut olla yhtiön hallintoelimissä, mikäli kaupungin edunvalvonta yhtiössä on sitä vaatinut ja kaupungin yhtiökokousedustaja on tullut valituksi tehtävään yhtiökokouksessa.

Tilaomaisuus-yksikkö on edustanut kaupunkia näissä yhtiöissä konsernijaoston 30.10.2017 § 148 tekemän päätöksen perusteella. Päätös on liitteenä 1.

Kaupunkiympäristölautakunta on 1.12.2020 § 698 päättänyt muuttaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden seuraavan tason organisaatiota siten, että tilat -palvelu vastaa toimitilojen ja asuntojen järjestämisestä kaupungin omiin tarpeisiin, tilaomaisuuden hallinnasta sekä kaupungin hallinnoimien tilojen vuokraamisesta yrityksille. Organisaatiomuutos tuli voimaan 1.1.2021.

Kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja on 17.12.2020 § 49 päättänyt tarkistaa kaupunkiympäristön toimialan toimintasääntöä, siten että tilat -palvelun tilaomaisuus-yksikkö vastaa tilaomaisuuden ja tilainvestointien taloudellisesta tarkastelusta ja ohjauksesta, tilatiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta, ylläpidon ja tilaturvallisuuden tavoitteiden ja toimintatapojen määrittelystä sekä järjestelmien ja tietomallinnuksen koordinoinnista. Yksikön vastuulla ovat myös toimialan valmiustehtävät.

Organisaatiomuutoksesta johtuen on tarpeen, että konsernijaosto päättää uuden organisaation mukaisesti kaupunkiympäristön toimialan edustusoikeudesta yhtiöissä. Edustusoikeus on voimassa toistaiseksi.

Liitteenä 2 on ajantasainen ja jatkossa täydentyvä luettelo yhtiöistä, joiden yhtiökokouksissa tilaomaisuus-yksikkö on tämän päätöksen perusteella oikeutettu edustamaan kaupunkia ja tarvittaessa nimeämään jäseniä niiden hallituksiin. Tilaomaisuus-yksikkö pitää luettelon ajan tasalla ja toimittaa sen kaupungin kirjaamoon edelleen kaupunginkanslian konserniohjausyksikölle, oikeuspalveluille ja kaupunkiympäristön toimialan kaupunginsihteereille toimitettavaksi.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Stäng

Detta beslut publicerades 18.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi