Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021, Helsingin vanhusneuvosto

HEL 2021-001334
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Määräraha vuodelle 2021, vanhusneuvosto

Förvaltningsdirektör

Päätös

Hallintojohtaja päätti myöntää vuoden 2021 talousarvion kohdalta 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikön käytettäväksi 10 000 euroa vanhusneuvoston toimintaan (projektinumero 10500100010302). Lisäksi hallintojohtaja päätti, että määrärahan käytöstä on tehtävä selvitys 28.2.2022 mennessä.

Kansliapäällikkö päätti 21.10.2019 §229 vahvistaa vuoden 2021 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen.

Päätöksen perustelut

Helsingin vanhusneuvosto pyrkii varmistamaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä. Neuvosto vaikuttaa eri toimialojen palveluiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista selviytymisen kannalta. Vanhusneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa ja osallistuu niistä tiedottamiseen. Vanhusneuvosto tekee yhteistyötä mm. Helsingin eläkeläisjärjestöjen sekä pääkaupunkiseudun ja Kuusikko-kaupunkien vanhusneuvostojen kanssa.

Kaupunginkanslian osallisuus ja neuvonta -yksikkö vastaa vanhusneuvoston esittely- ja sihteeritehtävistä, muistion pitämisestä kokouksista sekä vanhusneuvoston toiminnan kannalta tarpeellisista järjestelyistä jäsenten erityistarpeet huomioiden.

Vanhusneuvosto hakee toimintaansa määrärahaa 10 000 euroa vuodelle 2021. Määrärahalla katetaan vanhusneuvoston viestinnästä, kokouksista, seminaareista, tapahtumista, koulutustilaisuuksista, asiantuntijapalkkioista, vierailuista ja muistamisista aiheutuvia kuluja. Tämän lisäksi määrärahalla toteutetaan Helsingin vanhusneuvoston yhteistyötä kaupungin vaikuttamistoimielinten, kaupungin toimialojen sekä muiden vanhusneuvostojen kanssa. Vuonna 2021 pyritään edistämään yhteisöllisesti ja taloudellisesti saavutettavaa ikääntyneiden asumista Helsingissä, parantamaan eläkeläisten mahdollisuutta käyttää joukkoliikennettä vaikuttamalla HSL:n päätöksentekoon, edistämään kaupungin palveluiden ja viestinnän saavutettavuutta sekä tuomaan esiin ikääntyneiden näkökulmaa koronapandemiaan liittyvissä haasteissa. Tärkeimmät tilaisuudet striimataan Helsinki-kanavalla.

Vuonna 2020 määrärahaa oli myönnetty 10 000 euroa, josta käytettiin 5868,29 euroa.

Detta beslut publicerades 26.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 09 310 25803

heli.k.rantanen@hel.fi

Beslutsfattare

Juha Summanen
hallintojohtaja
Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Bilagor

1. Selvitys vanhusneuvoston vuoden 2020 määrärahan käytöstä
2. Vanhusneuvoston toiminta vuonna 2020

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.