Hankinta, konsulttipalvelu, hankinta-asiakirjojen laadinta, Rakentamispalveluliikelaitos Stara

HEL 2021-001620
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Yksikönjohtajan suorahankintapäätös, katselmus ja ympäristömittaustöiden sopimus ja tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta konsulttipalveluna

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti valita kaupunkitekniikan rakentamisen osaston "Katselmukset ja ympäristömittaukset" palveluhankinnan sopimusasiakirjoja koskevan laadintahankkeen konsulttipalveluiden toimittajaksi Suomen Louhintakonsultit Oy:n.

Hankinnan ennakoitu enimmäisarvo on 3 840 euroa (Alv 0 %) jäljempänä esitetyin perustein.

Samalla yksikönjohtaja päätti oikeuttaa kaupunkitekniikan rakentamisen teknisen tuen tekemään kehittämis- ja konsultointipalveluun liittyvät tilaukset tässä palveluhankinnassa.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan erillisellä tilauksella.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran Kaupunkitekniikan rakentamisen osaston tekninen tuki –yksikkö suorittaa vuosittain useita alihankintoja sekä KTR:n että Staran muiden osastojen tarpeisiin. Hankinnat ovat sekä kohdekohtaisia erillishankintoja, että pidempikestoisia puitesopimuksia, tyypiltään ne ovat materiaalihankintoja, palveluhankintoja ja rakennusurakointia. Kaupunkitekniikan rakentamisen osaston tarpeisiin nyt kilpailutettavaksi valmisteltava "Katselmukset ja ympäristömittaukset" palvelu on tällainen tyypillinen hankinta.

Tämän tyyppinen rakennustöiden laadunvalvontaan kiinteästi liittyvä palvelusopimus ei ole aiemmin ollut Staran kaupunkintekniikan rakentaminen -osaston käytössä. Kaupungin sisäinen tarkastus ja tilintarkastajat ovat puuttuneet ilman kilpailutusta hankittaviin palveluihin ja kehottaneet osastoa kilpailuttamaan palveluhankinnan.

Kaupunkitekniikan rakentamisen osasto katsoi että palvelusopimuksen sisällön ja asiakirjojen kehittämisessä on perusteltua käyttää ulkopuolista konsulttitoimistoa uudentyyppisen hankintasopimuksen laatimiseksi. Kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki yksikkö keskusteli muutaman kaupungin käyttämän ja hyväksi tunnustetun konsulttitoimiston kanssa, ja valitsi kehitystyöhön Suomen Louhintakonsultit Oy:n.

Hankittavaan kehittämispalveluun sisältyy sopimuksen sisällön ja sopimusasiakirjojen laatimiseen sisältyvää kehittämis- ja konsultointipalvelua. Palvelu sisältää tarvittavien palvelujen kartoittamisen haastatteluin Starassa, Kaupunkiympäristön toimialalla ja tarjoajien keskuudessa, vertailut muiden kuntien hankintasopimuksiin sekä sopimusasiakirjojen laadinnan.

Hankinnan ennakoitu enimmäisarvo koostuu kehitystyöhön saadusta kattohintaisesta tarjouksesta 2 560 euroa (alv 0 %) jolla summalla tilaus tehdään. Lisäksi tässä päätöksessä varaudutaan asiakirjojen päivitystyön mahdollisiin laajentamis- ja lisäkonsultointitarpeisiin 10 työtunnin arvosta. Lisähankinta edellyttää lisätyötilauksen tekemisen. Hankinnan ennakoiduksi enimmäisarvoksi muodostuu näin ollen 3 840 euroa (alv 0 %).

Stara tuntee infrarakentamisalan konsultointipalveluita tarjoavien yritysten hintatason. Nyt kyseessä olevan kehittämis- ja konsultointipalvelun hankinnassa kilpailuttamisen kustannukset ylittäisivät siitä saatavat hyödyt. Toimittajaksi on valittu Suomen Louhintakonsultit Oy, joka tuntee Helsingin kaupungin infrarakentamisen palvelukilpailutuksiin liittyvät asiakirjat ja pystyy kustannustehokkaasti konsultoimaan Staraa laadintatyössä. KTR:n tekninen tuki on tarkastanut Suomen Louhintakonsultit Oy:n tilaajavastuutiedot ja todennut niiden olevan kunnossa.

Detta beslut publicerades 15.02.2021

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Tarjous

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.