Vahingonkorvaus, esinevauriot, As Oy Mechelininkatu 8 huoneistot, Provia Isännöinti

HEL 2021-001756
Ärendet har nyare handläggningar
§ 13

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päätös korvaushakemukseen rakennuksen vaurioista Mechelininkadulla

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvaushakemuksen rakennusvauriosta, koska Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta toiminnasta, josta saadun selvityksen mukaan ei ole todettu aiheutuneen sivulliselle vahinkoa.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakija vaatii Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitosta (myöhemmin Stara) korjaamaan katutöistä aiheutuneeksi ilmoittamansa asuinrakennuksen rakennevauriot osoitteessa Mechelininkatu 8 saadun vahingonkorvausvaatimuksen mukaan. Hakemus liitteineen saapui Helsingin kaupungin kirjaamoon 8.2.2021.

Hakijan mukaan Staran tekemän kadunperusparannuksen yhteydessä suoritettujen louhintatöiden aiheuttamana kyseisen kiinteistön kolmen (3) asunnon seiniin on syntynyt halkeamia. Hakemuksen mukaan vauriot ovat ilmenneet Staran Mechelininkadulla olleen kadun ja kunnallistekniikan saneerauksen yhteydessä ja niistä oli ilmoitettu helmikuussa 2020. Hakijan mukaan Staran kadulla tekemät louhintatyöt ovat aiheuttaneet tärinää heidän rakennukseensa ja edellä kerrotut vauriot ovat hakemuksen mukaan aiheutuneet tästä. Kyseinen asuinrakennus on kallioperusteinen.

Työyksiköstä saadun selvityksen mukaan Stara on tehnyt Mechelininkadulla perusparannustöitä ja siihen sisältyviä louhintoja vuosina 2017-2018.

Finnrock Consulting Oy:n (myöhemmin Forcit Consulting Oy) toimesta kohteessa 23.8.2017 tehdyn alkukatselmuksen mukaan halkeamia kyseessä olevan rakennuksen asuinhuoneistoissa oli todettu jo tässä katselmuksessa.

Pitkäkestoisessa työssä käytetään rakentamisen aiheuttamat tärinät RIL 253-2010 nimisen julkaisun mukaisia ohjearvoja tärinöille. Mitattava suure on heilahdusnopeuden huippuarvo, yksikkönä mm/s. Tärinä mitataan yleensä lähimpänä olevista rakenteista. Tärinä vaimenee etäisyyden suhteen voimakkaasti. Kauemmaksi välittynyt tärinätaso pyritään laskennallisesti arvioimaan tärinämittaustulosten perusteella.

Mechelininkatu 8 rakennuksesta on mitattu kattavasti kolmesta eri mittauspisteestä (mp37, mp36 ja mp27). Mittausta on suoritettu ajanjaksolla 20.11.2017-14.9.2018. Suurin Mechelininkatu 8 rakennuksesta mitattu heilahdusnopeus rekisteröitiin 10.1.2018 klo 13.23, jolloin heilahdusnopeuden suurimman komponentin arvo oli 33,8 mm/s.

Ohjearvot ovat etäisyyssidonnaisia. Louhintatöitä on suoritettu 10-20 metrin etäisyydellä rakennuksesta, jolloin RIL-253 ohjeistuksen mukainen ohjearvo 10 metrin etäisyydelle on 70 mm/s ja 20 metrin etäisyydelle 55 mm/s. Mechelininkatu 8 rakennukseen on kohdistunut maksimissaan alle 65% kohteen sallitusta ohjearvosta. Tilastollinen vaurioiden raja-arvo, jonka ylittäviltä heilahdusnopeuden arvoilla lievempiä kosmeettisia vaurioita alkaa ilmetä on noin 1,5 kertaa suurempi kuin ohjearvot (Vuolio, Räjäytysopas 2001).

Hyväkuntoisen rakennuksen tulee kestää ohjearvojen mukainen tärinä. Huomioitavaa on myös se, että tärinä vaimenee rakenteiden rajapinnoissa ylöspäin mentäessä ja etäisyyden kasvaessa voimakkaasti.

Forcit Consulting Oy toteaa 3.3.2021 päivätyssä vastineessaan vaurioon, että rakenteissa halkeamien koko ja havaittavuus vaihtelevat lämpötila- ja kosteusolosuhteiden muutosten vaikutuksesta. Rakenteiden halkeamien ja vikaisuuksien luonnollinen eläminen ei pysähdy. Hakijan toimittamassa valvontamuistiossa olevien halkeamien katkonaisuus ja hiipuminen viittaavat hitaaseen muodonmuutokseen.

Lisäksi Forcit Consulting Oy:n vastineessa todetaan, että on poissuljettua alle ohjearvojen oleva tärinä aiheuttaisi muutoksia rakenteisiin.

Edellä kerrotun perusteella katsomme, että Stara ei ole teettänyt hakijan asuinrakennuksen läheisyydessä sellaista vaikutuksiltaan olennaista tärinää aiheuttavaa maanrakennustyötä, josta olisi voinut aiheutua tärinöiden raja-arvoja ylittäviä tuloksia, ja että näistä olisi voinut aiheutua vaurioita hakijan ilmoittamana ajankohtana. Asiassa tehdyn mittaustuloksiin perustuvan selvityksen perusteella voidaan todeta, että Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta väitetyn vahingon aiheuttajan ja vahingon välisen syy-yhteyden puuttuessa.

Rakennuksen osalta on selvitetty, että esitettyjen vikaantumisten ja työmaan tärinöiden välillä ei voida todeta syy-yhteyttä, pikemmin kyseessä on tavanomainen rakennuksen rakenteiden hidas eläminen.

Detta beslut publicerades 09.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Beslutsfattare

Jouko Laakso
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. Valvontamuistio
3. Alkukatselmus
4. Tärinämittaus
5. Mittauspisteet
6. Vastine vaurioilmoitukseen

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.