Virkasuhteen täyttäminen, rakennukset ja yleiset alueet, tilat-palvelu, projektitiimi 1, 3 ja 4, tiimipäällikön virka, työavain KYMP-02-73-20

HEL 2021-002116
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6

Virkasuhteen täyttäminen, rakennukset ja yleiset alueet, tilat-palvelu, projektitiimi 4, tiimipäällikön virka

Lokalchef

Päätös

Tilapäällikkö päätti valita hankeyksikkö 2 projektitiimi 4 tiimipäällikön virkaan (43407) ********** 29.3.2021 alkaen 4950 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin tilapalveluiden palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista
lukien.

Virkaan kuuluu neljän kuukauden (4) koeaika.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 1.12.2020 § 698 rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden uudesta palvelutason organisaatiosta 1.1.2021 alkaen. Palvelukokonaisuuteen kuuluu kolme palvelua: tilat, yleiset alueet ja asuntotuotanto. Kaupunginhallitus perusti uuden hankeyksikkö 1 projektitiimin 1 tiimipäällikön viran päätöksellään 9.11.2020 § 761.

Valinta perustuu hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaisesti.

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 14.12.2020-7.1.2021. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelussa, Oikotiellä, Duunitorilla ja LinkedInissä.

Tiimipäällikön tehtävänä on johtaa tiimin henkilöstöä, toimintaa, tuloksellisuutta ja kehittämistä. Tiimipäällikkö johtaa ja koordinoi oman tiimin rakennusprojekteja aina tarve- ja hankesuunnitteluvaiheesta käyttöönottoon. Tiimipäällikkö vastaa aikataulu-, laatu ja kustannustavoitteiden toteutumisesta sekä osaltaan myös rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuista. Tehtävään kuuluu myös tiimin toiminnan ja suorituskyvyn kehittäminen.

Tiimipäällikön kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto ja vankka työkokemus rakennuttamis- ja projektinjohtotehtävistä.

Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan näkemystä talonrakennusalalta, hyviä yhteistyötaitoja, kehittämiskyvykkyyttä sekä strategia- ja tavoitesuuntautunutta, osallistavaa ja kannustavaa johtamisotetta. Eduksi luetaan työkokemus esihenkilötehtävistä.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa 36 henkilöä. Kaikki henkilöt täyttivät kelpoisuusvaatimuksen. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto hakijoista. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin 18 henkilöä: ********** ********** ilmoitti, että ei ole käytettävissä ja perui hakemuksensa.

Hakijoita haastattelivat 19.1-29.1.2021

**********

Toiseen haastatteluun kutsuttiin ********** Heitä haastatteli 11.2.2021 **********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Hankeyksikkö 2 projektitiimi 4 vastaa kaupungin talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman toteuttamisesta ja sovituista kaupunkikonsernin erillishankkeista kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä toimii rakennushankkeeseen ryhtyvänä. Tiimipäällikkö vastaa talonrakennushankkeiden toteutuksen kokonaisuudesta ja johtaa tiimiä sekä sen toimintaa, taloutta ja kehittämistä tavoite- ja strategialähtöisellä johtamisotteella. Tiimipäällikön tehtävässä korostuu projektinjohtamis- hankesuunnittelu ja rakennuttamisosaaminen sekä tavoite- ja strategialähtöinen johtamisote.

Tilapäällikkö katsoo hakijoiden koulutuksen, työkokemuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen perusteella, että valittu on tiimipäällikön virkaan parhaiten soveltuva.

Virkaan valintaa puoltaa valitun pitkä kokemus vaativista rakennuttamistehtävistä. Valintaa puoltaa myös hänen hyvä näkemyksensä ja kokemuksensa rakennuttamisesta eri toteutusmuodoilla sekä työnjohtokokemus vastaavana mestarina. Hänellä on myös hyvät verkostot urakoitsijoihin ja Helsingin kaupungin sidosryhmiin.

Detta beslut publicerades 23.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Sari Hilden, tilapäällikkö, puhelin: 09 310 40315

sari.hilden@hel.fi

Beslutsfattare

Sari Hilden
tilapäällikkö

Bilagor

1. Hakijayhteenveto, työavain KYMP-03-73-20, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.