Vuokrausperiaatteet, asuntotontit, Kaarela, Kuninkaantammi, Maununneva

HEL 2021-002161
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 9. / 101 §

Arrendeprinciper för bostadstomter (Kårböle, Kungseken, tomten 33399/5 och Magnuskärr, tomten 33037/2)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för flervåningshustomten (AK) 33399/5 i Kårböle, Kungseken, som ingår i detaljplaneändring nr 12504, och för flervåningshustomten (AK) 33037/2 i Kårböle, Magnuskärr, som ingår i detaljplaneändring nr 12499, eller för tomter som bildas av dessa, i enlighet med bilaga 1, fram till 31.12.2080.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Uppgifter om detaljplaner och tomter samt beslut om reservering

Tomten 33399/5

Stadsfullmäktige godkände 24.4.2019, § 133, detaljplaneändring nr 12504 för Porträttgatan i Kungseken. Detaljplanen har trätt i kraft 19.6.2019. Enligt detaljplanen hör tomten 33399/5 till ett kvartersområde för flervåningshus (AK) där byggnadernas våningsantal varierar mellan tre och fyra och där byggnaderna huvudsakligen ska vara av trä. Tomten har en yta på 3 698 m² och byggrätt på 3 300 m² vy. Tomten finns vid en gata som heter Porträttstigen.

Stadsstyrelsen beslutade 28.10.2019, § 720, reservera tomten 33399/5 för Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse sr, som ska låta bygga hyresbostäder med statligt stöd (långt räntestöd) åt studenter. Reserveringen gäller fram till 31.12.2021.

Tomten 33037/2

Bostadstomten 33037/2 ligger i ett område som gränsas av Magnuskärrsvägen, Kasemattgränden och Kasemattberget, och det är fråga om ett nytt kompletteringsbygge för vilket man har utarbetat en egen ändring av detaljplanen som enbart gäller denna tomt (stadsmiljönämnden 28.8.2018, § 405). På tomten finns två bostadshus i dåligt skick som ägs av Helsingfors stads bostäder Ab, med rivningstillstånd i samband med bygglovet för nybygget. Ändringen av detaljplanen bidrar till mer byggrätt på 4 200 m² våningsyta på tomterna. Byggrätten på tomten uppgår till totalt 8 600 m² vy.

Stadsstyrelsen har 5.11.2018, § 691, beslutat reservera flervåningshustomten 33037/2 på Magnuskärrsvägen 3 för bostadsproduktionsbyrån med tanke på bygge av hyresbostäder med statligt bolån (långt räntestöd).

Förslag till arrendeprinciper

Arrendeprinciperna baserar sig på maximipriserna för byggnadsmark per område, som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har fastställt för bostadsproduktion med räntestöd, med hänsyn till tomtens framtida form för besittning och finansiering, läge samt arrendeprinciper som tidigare har fastställt för motsvarande produktionssätt på området. Genom detta eftersträvas en prissättning som är enhetlig och konsekvent.

Jämförelseuppgifter

Stadsfullmäktige har 6.5.2020 (§ 130) fastställt arrendeprinciper för flervåningshustomter i Kungseken som följer:

 • Årsarrendet för tomten för flervåningshus (AK) 33398/2 eller tomterna som bildas av den, bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras minst av priset 28 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta för produktion av hyresbostäder med statligt stöd.
 • Årsarrendet för tomten för flervåningshus (AK) 33399/4 eller tomterna som bildas av den bestäms så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras minst av priset 30 euro per kvadratmeter bostadsvåningsyta för prisreglerad (semi-hitas) produktion av bostäder.
 • Av årsarrendet för bostadstomten med statligt stöd tas 80 % ut under den tid då det statliga bolånet för de bostadshus som byggs på tomten amorteras eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för bostadsproduktionen.

Årsarrende och arrendetid

Årsarrendet för tomterna för flervåningshus (AK) bestäms så att poängtalet för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober = 100” motsvaras av priset minst 28 euro per kvadratmeter våningsyta för bostadsrätts- eller hyresbostäder producerade med statligt räntestöd samt för hitasproduktion på tomten i Kungseken och minst 29 euro för tomten i Magnuskärr samt minst 30 euro för produktion av fritt finansierad, oreglerad produktion av ägar- eller hyresbostäder i flervåningshus på båda områdena.

Arrendet fastställs enligt följande:

Tomt   byggrätt m²/m² €/m² vy (index 100) €/m² vy (index 1980) Grundårsarrende (index 100) Begynnelseårsarrende (index 1980) Begynnelseårsarrende € med 20 % ARA-nedsättning
33399/5 AK 3 300 28 554,40 3 696 73 181 58 545
33037/2 AK 8 600 29 574,20 9 976 197 525 158 020

Av årsarrendet för bostadstomterna tas 80 % ut så länge som statligt bostadslån för bostadsproduktionen på tomten återstår att amortera eller så länge som staten betalar räntegottgörelse (räntestöd) på lån som beviljats för bostadsproduktionen.

Arrendets teoretiska effekt på boendekostnaderna är således 1,77–1,84 euro/m²/mån. för bostadsrätter och hyresbostäder med statsstöd och för de fritt finansierade oreglerade bostäderna 2,22–2,30 euro/m²/mån.

Enligt stadsfullmäktiges beslut 1.10.1980 (ärende nr 18) ska årsarrendet för bostadstomter motsvara 4 % av det kalkylmässiga tomtpriset baserat på den huvudsakliga tomtanvändningen.

Det är meningen att arrendera ut tomterna i ca 60 år. Således upphör arrendetiden 31.12.2080.

Befogenheter

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Stäng

Kaupunginhallitus 19.04.2021 § 267

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Kaarelan Kuninkaantammessa sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12504 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 33399/5 sekä Kaarelan Maununnevassa sijaitsevan asemakaavan muutokseen nro 12499 sisältyvän asuinkerrostalotontin (AK) 33037/2 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti 31.12.2080 saakka.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 100

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että

 • Kaarelan Kuninkaantammessa ja Maununnevalla sijaitseviin asemakaavan muutoksiin nro 12504 ja 12499 sisältyvien asuinkerrostalotonttien (AK) 33399/5 ja 33037/2 tai niistä muodostettavien tonttien vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti myöhemmin päätettävästä ajankohdasta lukien 31.12.2080 saakka.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Maria Mannisto, tonttiasiamies, puhelin: 310 36454

maria.mannisto@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 12.05.2021

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi