Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, rakennusvalvontapalvelut, lupayksikkö 1 ja lupayksikkö 2, arkkitehdin virka, työavain KYMP-03-2-21

HEL 2021-002684
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelujen lupayksikkö 2 arkkitehdin (017634) viran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelun lupayksikkö 2 yksikön päällikkö päätti valita arkkitehdin virkaan (017634) ********** 24.5.2021 alkaen 4 083,15 euron tehtäväkohtaisella palkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Arkkitehdin virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui 6.11.2020.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2020 § 30, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 25.1.- 22.2.2021. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Arkkitehtiuutisissa, Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n uutiskirjeessä, Duunitorilla, Rakennuslehti.fi -sivuilla ja Safa.fi -sivuilla.

Arkkitehdin tehtävänä on kaikkien vaativuusluokkien korjaus- ja uudisrakentamista koskevien hankkeiden ohjaus ja lupakäsittely sekä toimiminen myös päättäjänä korjaushankkeissa sekä uudisrakentamishankkeissa 3000 kem saakka. Tehtävä sisältää asiantuntijatyön lisäksi myös asiakaspalvelua.

Viran kelpoisuusehtona on arkkitehdin tutkinto tai vastaava ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Lisäksi tehtävässä edellytetään riittävää kokemusta rakennussuunnittelusta ja/tai muista rakennusvalvontatehtäviin perehdyttävistä töistä. Hakuilmoituksen mukaan tehtävässä tarvitaan hyvien vuorovaikutustaitojen lisäksi syvällistä ja laaja-alaista rakennussuunnittelun, kaavoituksen, rakennussuojelukysymysten ja rakennuslainsäädännön tuntemusta sekä kykyä soveltaa niitä käytännössä.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Arkkitehdin virkaa haki hakuajan kuluessa yhdeksän henkilöä, joista kolmella henkilöllä ei täyttynyt kelpoisuusehto. Liitteenä on hakemusten perusteella laadittu yhteenveto. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 2.3.-11.3.2021 ********** perui hakemuksensa haastattelukutsun jälkeen, joten haastattelu peruttiin. ********** haastattelivat yksikön päälliköt Salla Mustonen ja Aarno Alanko. Timosta ja Tiiraa haastattelivat yksikön päälliköt Salla Mustonen, Aarno Alanko ja rakennusvalvontapäällikkö Kai Miller.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Perustelut valintaesitykselle

Arkkitehdin tehtävässä korostuu lupakäsittelyprosessin hallinta sekä asemakaavan ja rakentamissääntöjen tuntemus.

Haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota rakentamiseen liittyvän lainsäädännön tuntemukseen ja kykyyn neuvotella asiakkaiden kanssa mm. rakennuslupien myöntämisen edellytyksistä.

Rakentamisen lainsäädäntö on ********** hyvin tuttu aikaisemmista työtehtävistä. ********** kokemus on tältä osin vähäisempi. Rakennusvalvonnan työssä suomen kielen suullinen ja kirjallinen osaaminen on välttämättömyys ja tämä vaatimus ei ********** kohdalla haastattelun perusteella täyttynyt.

Yksikön päällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen perusteella, että ********** on arkkitehdin virkaan parhaiten soveltuva.

Hänen valintaansa puoltaa monipuolinen kokemus hyvän rakennustavan oheistusten laatimisesta, erityisesti korjausrakentamisen ja rakentamisen kiertotalouden saralta. Hän osoitti haastattelussa suurta motivaatiota rakennusvalvonnan toimenkuvaan ja erityisesti sen yhteiskunnallisesti merkittävään rooliin.

Detta beslut publicerades 01.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Salla Mustonen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26445

salla.t.mustonen@hel.fi

Beslutsfattare

Salla Mustonen
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Hakijayhteenveto KYMP 03-2-21 henkilörekisteri julkisuus rajoitettu

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.