Ryhmäaloite, Kesk, paikkariippumattoman työn mahdollistaminen

HEL 2021-002906
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 300 §

Den av Centerns fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om möjlighet till arbete oberoende av plats

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade Centerns gruppmotion som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Centerns fullmäktigegrupp föreslår i sin gruppmotion 3.3.2021 att Helsingfors stad ska möjliggöra friheten att välja arbetsformen i alla lämpliga arbetsuppgifter. I motionen föreslås det att staden ska utvidga sina anställdas möjlighet att välja hur och var de vill arbeta. Det föreslås i motionen att under denna övergång ska distansledning stödas och spelregler ska skapas för den.

Helsingfors stad sysselsätter cirka 39 000 anställda varav cirka 10% har sådana arbetsuppgifter som kan göras på distans. I huvudsak kan man arbeta på distans inom stadsmiljösektorn, vid stadskansliet samt i arbetsuppgifter på förvaltningsnivå inom övriga sektorer och affärsverk. Distansarbete har varit i bruk som arbetsform i lämpliga arbetsuppgifter redan innan coronaepidemin och exempelvis anvisningarna om distansarbete som publicerades år 2018 möjliggjorde arbete på distans.

I slutet av hösten 2020 inledde ett Helsingfors stad program för återhämtning från coronan. Som en del av programmet och i samband med det som vi har lärt oss av coronan, beslutades det att stadskansliets personalavdelning inleder utvecklingsarbetet för att främja multilokalt arbete. Utvecklingsarbetets syfte var att vidareutveckla stadens modell för distansarbete och på det sättet främja arbete som är oberoende på plats. Som bakgrund för utvecklingen fungerade även Kommun10-enkäten som genomfördes på hösten 2020. Det märktes att enligt enkätens resultat har distansarbetet ökat arbetstillfredsställelsen.

I samband med enkäten utreddes det även till exempel hur verksamhetslokaler stöder multilokalt arbete. I och med utredningen som gjordes under våren 2021 framgick det att en betydande del av verksamhetslokaler där multilokalt arbete sker har förnyats på det sättet att lokalerna stöder denna arbetsform. Det bästa exemplet på det är stadsmiljösektorns hus som färdigställdes år 2020.

De nya anvisningarna om multilokalt arbete godkändes och trädde i kraft 26.5.2021. Det centrala budskapet i anvisningarna är att Helsingfors stad vill vara en föregångare som arbetsgivare och erbjuda sina anställda möjligheten till flexibilitet i arbetet - inklusive multilokalt arbete i lämpliga arbetsuppgifter. Principen för multilokalt arbete är att, om arbetets natur tillåter det, kan de anställda välja var de arbetar beroende av arbetsuppgifter. I anvisningarna beaktas det även att till exempel för att tillsammans utveckla gemenskapen är det väsentligt att arbetsgemenskapen möter även personligen. Med ledning av chefen kommer arbetsgemenskapen överens om vilka arbetsuppgifter kräver närarbete och fysiska möten.

De nya anvisningarna om multilokalt arbete möjliggör, i enlighet med ovannämnda ram, friheten att välja var man arbetar - inklusive arbete från någon annanstans i Finland. Anvisningarna om multilokalt arbete möjliggör även huvudsakligt distansarbete vilket skapar nya möjligheter att rekrytera sakkunniga från alla delar av Finland.

Såsom det nämns i motionen, kräver det ökande multilokala arbetet stöd för chefernas ledningsarbete. Samtidigt med de anvisningarna om multilokalt arbete, publicerades det även en hustavla samt ett separat diskussionsverktyg Helvi som hjälper chefer att komma överens tillsammans med arbetsgemenskapen om spelregler för multilokalt arbete. Dessutom stöds chefer med separata utbildningar i multilokalt arbete och ledning. Utbildningar inleddes redan i början av coronapandemin och de kommer att fortsätta på hösten 2021.

Det multilokala arbetet betonar även de anställdas egna ansvar för att leda sitt arbete. Därför skapades det en egen hustavla om multilokalt arbete för de anställda. För personalen ordnas det också utbildningar i att leda sig själv.

Därmed har staden redan under våren 2021 börjat möjliggöra multilokal arbetskultur. Det är fråga om en resa som kräver långsiktig utveckling och stöd för såväl de anställda som cheferna. Ramar för det har skapats och man kommer att vidareutveckla dem i enlighet med respons och erfarenheter.

Man ska även beakta att det multilokala arbetet handlar om flexibilitet i arbetet. Övriga former av flexibilitet handlar bland annat om flexibel arbetstid, familje-/studieledigheter och övriga former att kombinera arbete och övrigt liv. Det väsentliga för en jämlik arbetskultur är att arbetets flexibilitet utvecklas som helhet för att de är tillgängliga för alla anställda.

Enligt 30 kap. 12 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en gruppmotion som undertecknats av mer än hälften av fullmäktigegruppens medlemmar och som har rubriken gruppmotion.

Stäng

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 639

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Joonas Pikkarainen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 20506

joonas.pikkarainen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.10.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Joonas Pikkarainen, Enhetschef, telefon: 09 310 20506

joonas.pikkarainen@hel.fi