Ryhmäaloite, kok, lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistaminen ja Helsingin huumeongelma

HEL 2021-002927
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 299 §

Den av Samlingspartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om stärkande av en trygg skolgång för barn och lösning av narkotikaproblemet i Helsingfors

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Samlingspartiets fullmäktigegrupp föreslår i sin motion att Helsingfors ska intensifiera samarbetet med polisen i fråga om övervakningen av skol- och daghemsområden i problemområden. Dessutom är det viktigt att skolområden har gårdsbelysning dygnet runt, att det mobila socialarbetets verksamhet fortsätter och att missbrukare hänvisas till social- och hälsovården starkare än för tillfället.

Helsingfors polisinrättning, social- och hälsovårdsnämnden och fostrans- och utbildningsnämnden har gett utlåtanden i ärendet. Stadsmiljösektorns svar har inkluderats i fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande.

I fråga om det intensifierade samarbetet med polisen i övervakningen hänvisar stadsstyrelsen hänvisar stadsstyrelsen till utlåtandet från Helsingfors polisinrättning och konstaterar att polisinrättningen övervakar den allmänna ordningen och bevarandet av tryggheten på hela stadens område. Polisen patrullerar förutom vid sidan av övrig verksamhet även separat planerat på daghems och skolors gårdsområden med avsikten att hindra ungas användning av rusmedel och problem som följer av det. Problemen som orsakas av rusmedel kan inte uteslutas helt enbart genom polisövervakning eller med hjälp av strukturella lösningar. Helsingfors polisinrättning understöder de i motionen nämnda effektiveringsåtgärderna gällande vårdhänvisning för missbrukare. För personer som hamnat i kontakt med polisen används redan en vårdhänvisningsmodell riktad till missbrukare.

I fråga om intensifieringen av det övriga samarbetet mellan staden och polisinrättningen hänvisar stadsstyrelsen till de utlåtanden som kommit in i ärendet och konstaterar att Helsingfors polisinrättning och stadens aktörer i samverkan har utvecklat åtgärdsmodeller för förebyggande av missbruk och för minimering av problem som orsakas av missbruk redan under flera års tid. De anställda vid social- och hälsovårdssektorns missbrukartjänster för ett aktivt nätverkssamarbete med polisen där målet är att förebygga och minska miljö- och säkerhetsstörningar som beror på drogproblem. Fostrans- och utbildningssektorns säkerhetstjänster för ett intensivt, regelbundet samarbete med förebyggande enheten vid Helsingfors polis, och dessutom samarbetar personalen vid vissa verksamhetsställen regelbundet med polisen för att förebygga och hantera utmanande situationer inom olika områden. I sitt utlåtande understöder polisinrättningen främjande av alla sådana nya åtgärdsmodeller som är ägnade att förstärka verksamheten av polisinrättningens och stadens samarbetsnätverk samt att hjälpa missbrukare att på ett allt smidigare sätt hänvisas till olika slags stödnätverk inom hälsovårdens och socialväsendet. Stadsstyrelsen instämmer i polisinrättningens syn och anser att åtgärdsmodellerna vid behov kan utvecklas inom befintliga samarbetsstrukturer.

Enligt Helsingfors stads senaste trygghetsundersökning (2018) finns det ett samband mellan drogmissbruket som stadsborna ser i sitt eget bostadsområde och den upplevda otryggheten i bostadsområdet. Förekomsten av iakttagelser om användning och försäljning av droger varierar märkbart mellan olika områden i Helsingfors. Personalen vid skolor och daghem har en elektronisk servicebok för fastigheter i vilken de kan registrera en anmälan om sprutor och nålar som setts på gårdsområdet. Utifrån anmälningarna kan stadsmiljösektorn rikta åtgärder på ett bättre sätt särskilt till de områden där det förekommer nedskräpning som har att göra med droganvändning. Personal vid skolor, daghem och lekparker har fått anvisningar om att kontrollera gårdsområdena noggrant dagligen före barnens utomhusvistelse. Anvisningar har sammanställts för personalen gällande hantering av droganvändningsredskap samt rastövervakning, och eventuella föremål som kan orsaka fara avlägsnas från gårdsområdet. Med hjälp av anmälningar i den elektroniska serviceboken går det ändå att i mån av möjlighet schemalägga fastighetsservicens besök så att personalen vid skolor och daghem inte behöver befatta sig med rengöringen av drogrelaterad nedskräpning på området. Genom anmälningar är det även möjligt att samla information om fenomenets omfattning, så att man genom åtgärder från olika aktörer kan ingripa mer effektivt i problemet. Stadsstyrelsen hänvisar till fostrans- och utbildningssektorns utlåtande och anser att det är motiverat att utveckla fastighetsservicens tjänster särskilt för sådana daghem, skolor och lekparker på vars gårdar man regelbundet hittar drogsprutor och -nålar. Dessutom bör man vid behov förstärka personalens färdigheter inom främjandet av trygghet, identifierandet av risksituationer samt upprätthållandet av tidsenliga anvisningar och handlingssätt.

I anvisningarna och planeringen av utomhusområden för nya daghems- och skolbyggnader läggs särskild vikt vid att det är möjligt att övervaka området, vilket gör det möjligt att förbättra barnens säkerhet under skolornas och daghemmens egen verksamhetstid. Vid äldre fastigheter granskas förbättrandet av utomhusområdena separat fall för fall. Möjligheten att övervaka utomhusområden granskas även med tanke på eventuellt förekommande olämpligt beteende utanför verksamhetstiderna. Belysningen planeras så att den stöder möjligheten till övervakning speciellt för att motverka skadegörelse och osakligt beteende, och det beaktas även att för stark belysning ökar möjligheten att använda droger som injiceras.

Enligt Helsingfors stads trygghetsundersökning upplevs ökningen av missbruks- och mentalvårdstjänsterna som en av de bäst funderande åtgärderna för att göra staden mer trygg och trivsam. Man har ökat det mobila arbetets resurser inom missbrukartjänsterna och tjänsterna för bostadslösa, både i rehabiliteringssyfte och för att minska olägenheterna. De anställda inom missbrukartjänsterna utvärderar kundernas behov för tjänster och vård på ett helhetsbetonat sätt och ger råd och hjälper kunder även med att söka upp andra tjänster. Även verksamheten inom vuxensocialarbetets uppsökande närarbete har förenhetligats och effektiverats på alla områden i Helsingfors. Det uppsökande närabetet fungerar på gator, i köpcenter, bostadslokaler och andra offentliga lokaler genom att ge råd, handleda och vid behov hänvisa personer som behöver hjälp till tjänster.

Kundarbetet som minskar olägenheter och risker samt miljöarbetet som utförs av stadens missbrukartjänster har visat sig vara en viktig verksamhet för att förbättra trivseln och tryggheten i bostadsområden. Verksamheten i Symppis-dagcentren har fått positiv respons både från invånare och myndigheter särskilt i området kring Gårdsbacka köpcentrum. Att förlänga öppettiderna för dagcentren för missbrukare kan som åtgärd öka känslan av trygghet i områden där man identifierat utmaningar som har att göra med synligt missbruk och dess följdverkningar.

Gällande utvecklingen av nya verksamhetsmodeller hänvisar stadsstyrelsen till social- och hälsovårdsnämndens utlåtande och konstaterar att missbrukarlokaler som är väl planerade och som övervakas på lämpligt sätt minskar antalet olägenheter och följdverkningar som orsakas av missbruk. Utöver positiva hälsoeffekter kan lokalerna ha en positiv inverkan på den allmänna ordningen, renligheten i offentliga lokaler och upplevelsen av trygghet i boendemiljön. Helsingfors stad har gjort en separat utredning om övervakade lokaler för användning av narkotika som blev färdig 1.2.2019. I utredningen bedöms verksamhetsmodellen och placeringen av missbrukslokalen samt möjliga fördelar och nackdelar som den kan orsaka. Den gällande lagstiftningen tillåter inte grundande av ett missbruksrum. Helsingfors stadsstyrelse har dock 1.4.2019 gjort ett lagstiftningsinitiativ till statsrådet och föreslagit att man stiftar en separat lag som medger ett försök med ett rum för användning av narkotika. Lagberedningen har inte inletts före hösten 2021 i social- och hälsovårdsministeriet. Prioriteringen av arbetsuppgifter som coronapandemin har orsakat har fördröjt beredningen av vissa projekt vid ministeriet, och initiativet har ännu inte genomgått politisk behandling. När lagstiftningsprojektet avancerar stöder Helsingfors stad beredningsarbetet.

Med hänvisning till det som nämns ovan anser stadsstyrelsen att de nuvarande verksamhetsmodellerna och samarbetsstrukturerna möjliggör utvärdering av behovet för och genomförandet av lokalt inriktade åtgärder. Stadsstyrelsen anser att det intensiva samarbetet mellan Helsingfors stad och polisinrättningen för att minska problem och följdverkningar orsakade av missbruk bör fortsätta inom de existerande samarbetsstrukturerna.

Stäng

Kaupunginhallitus 27.09.2021 § 685

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

20.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Miila Lukkarinen, asiantuntija, puhelin: 36502

miila.lukkarinen@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 24.08.2021 § 276

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Kokoomuksen ryhmäaloitteesta lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamiseksi ja Helsingin huumeongelmaan:

Aloitteessa esitetään toimenpiteitä lasten asumisympäristön ja koulunkäynnin turvallisuuden lisäämiseksi sekä huumeiden käyttäjien hoitoon pääsyn edistämiseksi ja päihteisiin liittyvien akuuttien turvallisuusongelmien ratkaisemiseksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tekee aktiivista yhteistyötä poliisin kanssa erilaisissa toiminnan turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Kiinteistöjen huoltoon liittyen on kaupunkiympäristön toimialan kanssa tunnistettu kohteet, joissa huumeidenkäytön aiheuttamaa ulkoalueiden roskaamista esiintyy. Uusien palvelutilojen suunnittelussa kiinnitetään huomiota ulkotilojen valvottavuuteen ja valaistukseen. Lisäksi ruiskujen ja neulojen käsittelystä ja välituntivalvonnasta on laadittu henkilöstölle ohjeita. Koulumatkojen turvalisuudesta keskustellaan oppilaiden kanssa.

Huumeiden käyttäjien hoitoon ohjaamista, neuvontaa ja hoito järjestetään kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Toimintaympäristöt

Terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö sekä hyvinvoiva yhteisö muodostuvat hyvistä fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalista olosuhteista. Erilaisten oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta.

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii kiinteistöjen huollosta ja ylläpidosta. Käytössä on kiinteistön sähköinen huoltokirja, jonka kautta toimipisteet ilmoittavat kiinteistöjen sisä- ja ulkotilojen puutteista. On tärkeää, että piha-alueilla havaituista ruiskuista ja neuloista tehdään ilmoitus myös huoltokirjaan, jotta kaupunkiympäristön toimiala voi kohdentaa entistä paremmin huollon toimenpiteitä erityisesti niihin kohteisiin, joissa esiintyy huumeidenkäyttöön liittyvää roskaamista. Näin myös kiinteistönhuollon käynnit voidaan mahdollisuuksien mukaan ajoittaa siten, että henkilökunnan ei tarvitse huolehtia asiasta. Huoltokirjaan tehtyjen ilmoitukset perusteella saadaan myös koottua tietoa siitä, miten laajasti ilmiötä esiintyy ja voidaan eri toimijoiden tahoilla tehokkaammin puuttua asiaan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on tärkeää, että toimipisteiden turvallisuussuunnitelmissa tunnistetaan riskit, jotka liittyvät ulkoalueiden turvallisuuteen. Tämä lisää henkilöstön toimintakykyä ja osaamista tilanteissa, joissa oppimisympäristöjen turvallisuuteen kohdistuu uhkia. Kouluissa välituntivalvonnasta laaditaan suunnitelma, jossa mm. arvioidaan välituntialueesta sekä lähiympäristöstä aiheutuvat merkittävät riskit. Riskienarvioinnissa huomioidaan mm. rakenteiden ja välineiden kunto, valvonnan katvealueet, valaistus, eri vuodenaikojen merkitys valvonnalle, ympäristön liikenteen tai sosiaalisen ympäristön aiheuttavat uhat, ja välineiden turvallinen käyttö.

Koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen henkilöstöä on ohjeistettu omalta osaltaan tarkastamaan piha-alueet huolellisesti päivittäin ennen ulkoilua. Esimerkiksi pihalta poistetaan sinne mahdollisesti ilmaantuneet vaaralliset esineet.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan turvallisuuspalvelut tekevät tiivistä, säännöllistä yhteistyötä Helsingin poliisin ennaltaehkäisevän yksikön kanssa. Poliisin kanssa käydään läpi toimintatapoja ja poliisi osallistuu valvontatehtäviin resurssiensa mukaan. Myös tiettyjen toimipisteiden henkilöstöllä on säännöllistä yhteistyötä poliisin kanssa alueellisten haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja hoitamiseen.

Koulumatkan turvallisuus on tärkeää. Kouluissa käydään läpi koulumatkojen turvallisuuteen liittyviä asioita varsinkin alimmilla luokilla.

Koulujen ja oppilaitosten oppilashuollolla on omalta osaltaan tärkeä rooli lasten ja nuorten elämässä huumeiden käytön ennaltaehkäisyssä ja huumeiden käytön vaikutusten hoitamisessa lasten ja nuorten elämässä.

Ulkotilojen suunnittelu

Uusien päiväkoti- ja koulurakennusten ulkotilojen ohjeistuksessa ja suunnittelussa kiinnitetään erityisesti huomiota valvottavuuteen, joilla voidaan parantaa oppijoiden turvallisuutta koulun ja päiväkodin oman toiminnan aikana. Vanhemmissa kiinteistöissä ulkoalueiden turvallisuuden parantamista tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Ulkoalueiden valvottavuutta tarkastellaan myös varsinaisten toiminta-aikojen ulkopuolella liittyvään mahdollisen epäasiallisen käytöksen varalta. Rakennusten suunnitteluratkaisuissa pyritään lisäämään turvallisuutta välttämällä erilaisten katvealueiden syntymistä, myös rakennuksen sijoittamisella tontille voidaan lisätä alueen turvallisuutta. Valaistus suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti siten, että se tukee alueiden valvottavuutta erityisesti ilkivallalta ja epäasialliselta käyttäytymiseltä, mutta liiallinen valaistus luo paikkoja huumeruiskujen käyttöön.

Yhteenveto

Kasvatuksen ja koulutuksen ensisijainen tavoite on lasten ja nuorten hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen ja turvaaminen.

Kiinteistöihin ja elinympäristöihin liittyvän turvallisuuden lisäämiseksi on tärkeä jatkaa tiivistä yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan ja poliisin kanssa ongelmien varhaisen tunnistamisen parantamiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden järjestämiseksi.

Huumeiden käyttäjien hoitoonohjauksessa on sosiaali- ja terveystoimialalla merkittävä rooli.

Laajempi vaikuttaminen kaupunkilaisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin on monen toimija yhteistyötä, johon on kehitetty toimintamalleja, mutta jotka varmasti vaativat jatkuvaa kehittämistä ja vaikuttavuuden arviointia. Helsingin kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2019-2021 kokoaa ja ohjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaupungin eri toimialojen yhteistyössä toteuttamaa yksilöön, perheeseen, yhteisöihin, väestöön ja näiden elinympäristöihin kohdistuvaa toimintaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä henkilöstön osaamisen vahvistamista turvallisuuden edistämisen taidoissa ja riskitilanteiden tunnistamisessa sekä ajantasaisen ohjeistuksen ja toimintatapojen ylläpitämistä. Lisäksi on tärkeätä, että kaupunkiympäristöntoimialan kanssa kehitetään kiinteistöhuollon palveluja erityisesti niiden päiväkotien, koulujen ja leikkipuistojen kohdalla, joiden ulkoilualueilla esiintyy säännöllisesti huumeruiskuja ja -neuloja.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen vs. toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju@hel.fi

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.08.2021 § 147

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon lasten turvallisen koulunkäynnin vahvistamista ja Helsingin huumeongelmaa koskevasta kokoomuksen ryhmäaloitteesta:

”Ryhmäaloitteessa esitetään toimenpiteitä lasten asumisympäristön ja koulunkäynnin turvallisuuden lisäämiseksi sekä huumeiden käyttäjien hoitoon pääsyn edistämiseksi ja päihteisiin liittyvien akuuttien turvallisuusongelmien ratkaisemiseksi.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä autetaan huumeita käyttäviä helsinkiläisiä ja heidän läheisiään päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa. Osa palveluista on jalkautettu kaupunkilaisten asuin- ja elinympäristöihin. Kaikille huumeongelmaisille helsinkiläisille tarjotaan yksilöllisesti suunniteltua hoitoa, joka sisältää tarpeen mukaan psykososiaalista hoitoa ja lääkehoitoa. Sosiaali- ja terveystoimialan päihdepalvelut toimii aktiivisesti erilaisissa verkostoissa, joiden tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää huumeidenkäytöstä aiheutuvia ympäristö- ja turvallisuushaittoja.

Sosiaali- ja terveystoimialan aikuisten ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön yksikön tavoitteena on vähentää helsinkiläisten päihteidenkäyttöä ja edistää mielenterveyttä. Kaupunkilaisille tuotetaan tietoa päihdehaitoista ja välineitä niiden ehkäisyyn ja hallintaan. Toiminta kohdentuu kaupunkilaisiin sekä suoraan että ammattilaisten välityksellä. Työtä edistetään verkostotyön ohella muun muassa erilaisilla kaupunkitasoisilla ohjelmilla, aineistotuotannolla ja hankkeilla.

Helsingissä päihdeongelmaisten asiakkaiden hoito aloitetaan siinä sosiaali- tai terveydenhuollon toimipisteessä, missä asia tulee esille. Asiakkaiden päihteidenkäyttöä arvioidaan ja työntekijöitä on koulutettu aktiivisesti tunnistamaan huumeidenkäyttöä erityisesti riskiryhmistä. Asiakkaalle nimetään hänen kokonaishoidostaan vastaava ammattihenkilö, joka tarvittaessa konsultoi erityistason työntekijöitä psykiatria- ja päihdepalveluista ja saattaa asiakkaan tarpeenmukaiseen jatkohoitoon.

Päihdeongelmaisia henkilöitä hoidetaan terveydenhuollossa ja päihdehuollon erityispalveluissa. Päihdepalveluihin ja asunnottomien palveluihin on lisätty liikkuvaa työtä sekä kuntouttavaan että haittoja vähentävään työhön. Päihdepalvelut ohjaa ja neuvoo myös muihin palveluihin hakeutumisessa ja arvioi kokonaisvaltaisesti asiakkaiden palvelun ja hoidon tarvetta.

Myös aikuissosiaalityön etsivän lähityön toimintaa on yhtenäistetty ja tehostettu kaikilla Helsingin alueilla. Etsivä lähityö toimii kaduilla, ostoskeskuksissa, asukastiloissa ja muissa julkisissa tiloissa. Se neuvoo sekä ohjaa ja tarvittaessa saattaa avun tarpeessa olevia henkilöitä palvelujen piiriin. Lähityö tekee etsivää työtä ulkona asuvien ja palveluiden ulkopuolella olevien parissa.

Monet päihde- ja asumispalvelujen tuottajat, järjestöt ja vertaistoimijat tekevät päihteidenkäyttäjien elinympäristössä liikkuvaa haittoja vähentävää työtä. Helsingissä toimii vahva kaupungin ja järjestöjen muodostama liikkuvan kenttätyön verkosto.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan päihdepalvelut toimii aktiivisesti erilaisissa kaupungin turvallisuus-, yrittäjä- ja paikallistoimijaverkostoissa sekä muissa viranomaisverkostoissa, kuten poliisin kanssa tehtävässä yhteistyössä. Verkostotyön tavoitteena on muun muassa ennaltaehkäistä ja vähentää huumeongelmista johtuvia ympäristö- ja turvallisuushaittoja. Päihdepalvelut on mukana laajasti myös erilaisissa vapaaehtois- ja ammattilaisverkostoissa, joissa ennakoidaan huumausainetilannetta Helsingissä, muualla Suomessa ja maailmalla.

Kansainvälisten kokemusten mukaan huolellisesti suunnitellut ja oikein sijoitetut valvotut huumeidenkäyttötilat vähentävät huumehaittoja. Myönteisten terveysvaikutusten lisäksi niillä voi olla suotuisia vaikutuksia myös yleiseen järjestykseen, julkisten tilojen siisteyteen ja asuinympäristöjen turvallisuuden tunteeseen. Helsingin kaupunki on tehnyt valvotuista huumeiden käyttötiloista erillisselvityksen, joka on valmistunut 1.2.2019. Selvityksessä arvioidaan käyttötilan toimintamallia ja sijoittamista sekä sen tuottamia mahdollisia etuja ja haittoja.

Tällä hetkellä lainsäädäntö ei salli käyttöhuoneen perustamista. Helsingin kaupunginhallitus on tehnyt kuitenkin 1.4.2019 § 28 kokouksessaan valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitteen ja esittänyt huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä. Laissa on oltava säännökset muun muassa siitä, onko huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito rangaistavaa käyttöhuoneen tiloissa ja mitkä ovat henkilökunnan velvollisuudet ja oikeudet suhteessa käyttäjiin. Jos lainsäädäntöhanke aloitetaan, Helsingin kaupunki tukee valmistelutyötä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Huumeriippuvuus aiheuttaa merkittäviä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia uhkia. Huumeongelmaisen henkilön hoitaminen tulee yhteiskunnalle halvemmaksi kuin hoidotta jättäminen.”

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot

Mikko Tamminen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

mikko.tamminen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.10.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Miila Lukkarinen, Sakkunnig, telefon: 36502

miila.lukkarinen@hel.fi