Valtuustoaloite, Kierrätyspiste Tapanilaan

HEL 2021-003496
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 19. / 308 §

Den av ledamoten Veronika Honkasalo väckta motionen om en återvinningsstation i Mosabacka

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Veronika Honkasalo och 19 andra ledamöter föreslår i sin motion att en återvinningsstation så snabbt som möjligt ordnas i Mosabacka. Dessutom föreslås att staden förtydligar de inre processer som har att göra med hur återvinningsstationer placeras jämlikt, effektivt och omfattande på olika ställen i staden. För tillfället verkar det som om en enda negativ synpunkt i hörandet av grannar kan hindra placeringen av en återvinningsstation.

I samband med behandlingen av detaljplaneförslaget för det södra stationsområdet i Mosabacka har man sökt ett ställe för en återvinningsstation, och ett läge hittades på Trollportens parkeringsområde i hörnet av Trollporten och Malms handelsväg. Tillståndsprocessen för åtgärdstillståndet pågår i byggnadstillsynstjänsten. Invånarnas hörande som är en del av tillståndsprocessen har precis anhängiggjorts och eftersom det inte finns bostadshus i omgivningen av återvinningsstationen kan man förvänta sig att placeringen inte väcker motstånd. Om motiverat motstånd inte framkommer i samband med hörandet kan tillståndet för placeringen av återvinningsstationen antagligen beviljas under början av hösten. Efter det placerar Förpackningsåtervinning RINKI Ab återvinningskärlen på området. Enligt bolaget är det möjligt att placera kärlen på området några dagar efter att tillståndet beviljats.

Staden och Förpackningsåtervinning RINKI Ab har i samarbete redan under en längre tid sökt en lämplig plats för Mosabackas återvinningsstation. I det småhusdominerade och tätt byggda Mosabacka har det varit svårt att hitta lämpliga platser eftersom platsen ska fylla flera krav som har att göra med trafikarrangemang, säkerhet, verksamhetens utrymmesbehov, markägande och förebyggandet av möjliga störningar för bostadsfastigheterna. Att bygga områdesåtervinningsstationer kräver åtgärdstillstånd. En del av de platser som tidigare upplevts som lämpliga har gått vidare till ansökningsskedet men i hörandet, som är en del av processen, har grannskapet opponerat sig projekten och därför har tillståndsansökningarna dragits ur behandling. Motsättande ställningstaganden som getts under hörandetiden bådar vanligen om att ett rättelseyrkande görs för det beviljade lovet. Rättelseyrakan leder eventuellt också till en långvarig process, vars slutresultat inte är känt på förhand, vilket är utmanande för sökanden. Målet är att uppnå en situation som grannarna upplever som acceptabel. På grund av detta, och oberoende av allas gemensamma vilja, hade man inte tidigare hittat en ersättande placering för de bortförda tunnorna som tillfredsställer alla parter.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandet.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden bör förtydliga sina inre processer som har att göra med hur återvinningsstationer placeras jämlikt, effektivt och omfattande på olika ställen i staden.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 718

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Minja Koskela: ”Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tulee selkeyttää sisäisiä prosessejaan, jotka liittyvät siihen, miten kierrätyspisteet sijoitetaan yhdenvertaisesti, tehokkaasti ja kattavasti eri kaupungin alueilla.”

Kannattaja: Daniel Sazonov

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

27.09.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.09.2021 § 425

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala näkee lähialueen asukkaille saavutettavissa olevien kierrätyspisteiden olemassa olon tärkeäksi, niin ympäristön kuin asukkaiden näkökulmasta. Kaupunkiympäristölautakunta on velvoittanut Tapanilan asemanseudun eteläosan asemakaavaehdotuksen käsittelyn yhteydessä kaupunkiympäristön toimialan etsimään Tapanilan alueelta paikan kierrätyspisteelle syyskuuhun 2021 mennessä, ja uusi paikka kierrätyspisteelle on löytynyt Hiidenportin pysäköintialueelta.

Tapanilan kierrätyspisteelle on etsitty paikkaa kauan Pakkauskierrätys Ringin ja kaupungin yhteistyönä. Pientalovaltaisessa ja tiiviissä Tapanilassa sopivia paikkoja on ollut vaikea löytää, sillä paikan tulee täyttää useat vaatimukset liittyen liikennejärjestelyihin, turvallisuuteen, toiminnan tilatarpeisiin, maanomistukseen sekä asuinkiinteistöille mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen. Aluekierrätyspisteiden rakentaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista rakennusvalvontapalvelusta. Osa aiemmin soveltuviksi havaituista kohteista on edennyt hakemusvaiheeseen, mutta prosessiin liittyvässä kuulemisessa naapurusto on vastustanut hankkeita, ja tämän johdosta lupahakemukset on vedetty pois käsittelystä. Kuulemisaikana annetut vastustavat kannanotot ennakoivat yleensä sitä, että myönnetystä luvasta tehdään oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus johtaa mahdollisesti pitkäkestoiseenkin prosessiin, jonka lopputulos ei ole ennalta tiedettävissä, mikä on haasteellista hakijan kannalta. Tavoitteellista on saavuttaa tilanne, jonka naapurit kokevat hyväksyttäväksi. Tästä syystä poistuneille astioille ei kaikkien yhteisestä tahtotilasta huolimatta oltu aiemmin löydetty kaikkia osapuolia tyydyttävää korvaavaa sijaintia.

Nyt uusi, kaikki reunaehdot täyttävä sijainti on löytynyt tarkan etsinnän tuloksena Hiidenportin pysäköintialueelta, joka sijaitsee Hiidenportin ja Malmin kauppatien kulmauksessa. Toimenpideluvan lupaprosessi on vielä käynnissä rakennusvalvontapalvelussa, joten sopimusta kyseiselle sijainnille ei ole vielä saatu varmistettua. Kuitenkin lupaprosessiin liittyvä asukkaiden kuuleminen on juuri laitettu vireille. Koska kierrätyspisteen lähiympäristössä ei ole asuinrakennuksia, on oletettavaa, ettei pisteen sijoittaminen kohtaa vastustusta. Jos kuulemisessa ei ilmene perusteltua vastustusta, lupa kierrätyspisteen sijoittamiseksi tullaan myöntämään rakennusvalvontapalvelussa todennäköisesti syyskuun aikana. Pakkauskierrätys Rinki tulee sijoittamaan tämän jälkeen kierrätysastiat alueelle, astiat saadaan tuotua Ringin arvion mukaan muutamassa päivässä luvan myöntämisen jälkeen.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Johanna Himberg, maisema-arkkitehti: 310 21806

johanna.himberg@hel.fi

Pia-Liisa Orrenmaa, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26419

pia-liisa.orrenmaa@hel.fi

Laura Kankaanpää, liikenneinsinööri, puhelin: 310 35131

laura.kankaanpaa@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.10.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi