Vuokraus, tilaelementtirakennus, Mikkolankuja 6 E, Solakallion peruskoulu, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-004464
Ärendet har nyare handläggningar
§ 108

Korjaus yksikön päällikön päätökseen 28.4.2021, § 21, vuokraus, tilaelementtirakennus, Mikkolankuja 6 E, Solakallion peruskoulu, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti korjata tekemäänsä päätöstä 28.4.2021, § 28 niin, että Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetukselle, Solakallion peruskoululle vuokrattu tilaelementtirakennus (paviljonki) osoitteessa Mikkolankuja 6 E väliaikainen lisätila (korvaava tila) huoneistoalaltaan 1750 m² arvonlisäveroton vuokra on 37,64 euroa/m2/kk eli 65 870 euroa/kk, josta tilavuokra on 34,74 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 2,90 euroa/m²/kk. Lisäksi vuokraan lisätään Kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Lisävuokra sisältää perustamiskustannuksia 9,89 euroa/m²/kk. Lisävuokrat eli perustamiskustannukset on jaettu 10 vuodelle.

Samalla yksikön päällikkö päätti päivittää tehdyn sopimuksen 211027686 ja tehdään tarvittavat hyvitykset.

Muilta osin yksikön päällikön päätös 28.4.2021, § 28 säilyy entisellään.

Päätöksen perustelut

Aikaisemmassa päätöksessä 28.4.2021 § 28 on Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle osoitettu laskuttamatta jäänyttä vuokraa ajalta 1.12.2019-31.12.2020 5,79 euroa/m²/kk. Tässä päätöksessä maksamatta jäänyt vuokra on poistettu ja maksu tilasta alkaa 1.1.2021.

Detta beslut publicerades 22.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Beslutsfattare

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö