Tupakointikielto, Ullanlinnankatu 1, Kasarmikatu 26, Asunto Oy Tähtitorninrinne

HEL 2021-004786
Ärendet har nyare handläggningar
§ 31

Päätös Asunto Oy Tähtitorninrinteen tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy Tähtitorninrinteen kaikille huoneistoparvekkeille, ullakkohuoneistoille kuuluville huoneistoterasseille sekä huoneistojen sisätiloille. Ympäristöterveysyksikön päällikön päätös koskee myös rakennuksen torniosassa sijaitsevan ateljeeasunnon sisätiloja sekä liiketiloja.

Sisätiloja koskeva kieltopäätös ei koske vuonna 2000 valmistuneessa osassa olevia ullakkokerroksen huoneistojen sisätiloja, joiden osalta hakemus hylätään.

Hakemus hylätään myös siltä osin kuin siinä on haettu tupakointikieltoa taloyhtiön tuuletusparvekkeille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteissa Ullanlinnankatu 1 ja Kasarmikatu 26, 00130 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 16.4.2021. Hakemusta on täydennetty 23.4.2021, 25.2.2022, 28.2.2022, 8.3.2022, 15.3.2022, 11.4.2022 ja 9.6.2022.

Hakemuksen tekijä

Asunto Oy Tähtitorninrinne
Y-tunnus 0221967-1

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto Oy Tähtitorninrinteen tupakointikiellon hakemista rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin, huoneistojen sisätiloihin ja taloyhtiön tuuletusparvekkeille osoitteissa Ullanlinnankatu 1 ja Kasarmikatu 26, 00130 Helsinki. Hakemus kattaa myös ateljeeasunnon ja liiketilat.

Kuuleminen

Asunto Oy Tähtitorninrinne on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastanneista kuusi vastusti tupakointikieltoa, joista kaksi vastusti pelkästään sisätilakieltoa.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva) ja hakijaa. Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 14.4.2022. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen saapui määräaikaan mennessä yksi vastine. Vastineen antaja kannatti tupakointikieltoa taloyhtiön parvekkeille ja sisäpihalle. Vastaajan mielestä tupakointikielto loukkaa muilta osin yksityiselämää ja yksityisyyden suojaa. Vastineen antaja oli huolissaan myös siitä, että kiellot voivat lisätä eripuraa taloyhtiössä.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö toteaa, että päätös perustuu tupakkalakiin, jota säädettäessä on otettu huomioon se, että kiellolla puututaan henkilön itsemääräämisoikeuteen, henkilökohtaiseen vapauteen ja yksityiselämän suojaan.

Päätöksen perustelut

Lainsäädäntö

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään. Asuinhuoneiston asuintilaa koskeva tupakointikielto ei koske sähkösavukkeen käyttämistä.

Tupakkalain 78 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Asuntoyhteisö saa 2 momentin mukaan kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Asian arviointi

Asunto Oy Tähtitorninrinne sijaitsee Kaartinkaupungissa. Yhtiölle kuuluu kuusikerroksinen rakennusryhmä asuin- ja liiketiloineen. A -tornissa sijaitsee ateljeeasunto (no 72). Rakennus on valmistunut 1896. Rakennusosat ovat peräisin useilta eri aikakausilta. Vanhin osa on valmistunut Ullanlinnankadulle vuonna 1869. Vuonna 1879 rakennusta on jatkettu Kasarmikadulle, joka aluksi on ollut erillinen rakennus. Rakennuksen kolme ensimmäistä kerrosta on rakennettu vuonna 1889 ja neljäs sekä viides kerros vuonna 1928. Pihasiipi on rakennettu vuonna 1908. Rakennuksen ullakkokerros on uusin ja valmistunut vuonna 2000.

Rakennuksessa on tiilirunko. Välipohjat ovat kantavia rakenteita myöten puurakenteiset. Ilmanvaihto on pääosin painovoimainen. Ullakkokerroksen asunnoissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Lisäksi yksittäisissä asunnoissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Poistoilmahormit ovat muurattuja ja korvausilma otetaan ulkoseinissä olevien korvausilmaventtiilien kautta. Rakennuksen vanhempien osien rakennustapa on aikakauden mukainen.

Asunto Oy Tähtitorninrinteeseen kuuluu kuusi huoneistoparvekkeellista huoneistoa (A6, A24-25, C41, C46, C50-51 ja E63). Huoneistokohtaiset parvekkeet on rakennettu muutostyönä vuonna 2007. Parvekkeet ovat ulokeparvekkeita, joista kolme sijaitsee päällekkäin ja kolme on erillisparvekkeita.

Ullakkokerroksessa sijaitsee kolme vuonna 2000 rakennettua ullakkohuoneistoa, joihin kuuluvat terassit (A75, C76-77 ja C78). Ullakkokerroksen huoneistoissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Korvausilma ullakkokerroksen huoneistoihin otetaan huoneistoterasseilta. Yhtiön antaman selvityksen mukaan on olemassa mahdollisuus, että tupakansavu kulkeutuu huoneistoterassilta tuuletettaessa tai korvausilman mukana toisen huoneiston sisätiloihin. Sekä parvekkeet että huoneistoterassit sijaitsevat sisäpihan puolella.

Asunto Oy Tähtitorninrinteen huoneistoihin kuuluvat parvekkeet sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua parvekkeilta toisille tai korvausilman mukana asuntoihin. Yhtiö on toimittanut riittävät selvitykset siitä, että tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Huoneiston haltija oli todennut alakerran huoneistosta kantautuvan tupakansavun hajua välikaton ja putkiläpivientien kohdalta. Huoneisto ei sijaitse vuonna 2000 rakennetussa ullakkokerroksessa vaan kuuluu rakennuskokonaisuuden vanhaan osaan. Huoneistossa oli tehty tämän vuoksi korjaustoimia muun muassa tiivistämällä alemman kerroksen huoneistossa katto ja lisätty huoneistoon ylimääräinen poistoilmakanava. Rakennekonsultit Oy:n 27.7.2016 päiväämässä vauriokartoituksessa todettiin tupakansavun siirtyvän huoneistosta porraskäytävän kautta ylemmän kerroksen huoneistoon. Lokakuussa 2016 yhtiö oli päättänyt tehdä korjaavat toimenpiteet tupakansavun hajun kulkeutumisen ehkäisemiseksi asunnon katon tiivistyksillä ja ulko-oven postiluukkujen tiivistyksillä. Toimenpiteillä ei pystytty ehkäisemään tupakansavun siirtymistä huoneiston sisätilasta toiseen.

Tämän jälkeen yhtiö teetti vielä selvityksen 7.9.2018 tupakansavun ja - hajun kulkeutumisesta rakenteissa sekä tämän estämiseksi tarvittavista toimista rakennusteknisten ongelmien ratkaisemiseen erikoistuneella ulkopuolisella konsulttiyrityksellä. Asuntojen väliset vuotokohdat selvitettiin merkkiainekokeella ja vuotokohdat paikallistettiin merkkiaineilmaisimella. Selvitykseen sisältyi esitys korjaustavasta, jota terveyshaitan poistaminen tiivistämällä edellyttää.

Tehdyn merkkiainekokeen perusteella hajujen kulkeutuminen asunnosta toiseen todettiin olevan voimakasta. Kulkeutumista aiheuttaa asuntojen välillä vallitseva paine-ero ja sen synnyttämä ilmavirtaus, rakennuksen korkeussuunnassa syntyvä hormivaikutus ja eri suunnista puhaltavat tuulet sekä mahdollisesti koneellisen ilmanvaihdon virheelliset säädöt. Todettiin, ettei aikakauden rakennustavasta johtuen puisia välipohjarakenteita ole alun perinkään rakennettu ilmanpitäviksi. Tehdyssä mittauksessa havaittiin merkittäviä ilmavuotoja seinien ja lattian liitoskohdissa.

Vanatum Oy:n lausunnossa 23.1.2020 todettiin muun muassa, että huoneistojen välinen välipohja ja muut rakenteet on mahdollista saada tämän päivän korjausmateriaaleilla tiiviiksi. Lausunnon mukaan yhden huoneiston tiivistys tulee maksamaan vähintään 50.000 € alv 24 %. Lausunnon mukaan korjaus jouduttaisiin uusimaan noin kymmenen vuoden välein. Lausunnon mukaan tiivistäminen aiheuttaisi puurakenteiseen välipohjaan kosteusrasitusta ja kosteus- ja mahdollisesti homevaurioita kahdenkymmenen vuoden sisällä. Välipohjan uusiminen betonirakenteiseksi lisäisi kustannuksia merkittävästi mutta olisi tehtävissä.

Westerstråhle & Co Oy Ab:n 25.1.2020 antaman lausunnon mukaan Ullanlinnankatu 1:n rakenteet sekä ilmanvaihto mahdollistavat tupakansavun ja -hajun kulkeutumisen asunnoista ja tiloista toiseen. Lausunnon mukaan kaikkien asuntojen rakenteiden epätiiviyksien korjauskustannukset nousevat erittäin suuriksi ja lisäksi korjausten suorittaminen onnistuneesti on hyvin epävarmaa.

Asunto Oy Tähtitorninrinteeseen kuuluva rakennusryhmä muodostaa rakenteellisesti yksilöllisen kokonaisuuden. Viranomainen pitää perusteltuna tupakointikiellon määräämistä koko rakennuskokonaisuuden vanhan osan huoneistojen sisätiloille, jotka eivät sijaitse vuonna 2000 rakennetussa ullakkohuoneistossa. Rakenteita on yritetty korjata yhtiön toimesta tuloksetta ja selvityksessä todetaan, että kustannukset tulevat olemaan kohtuuttomat rakenteiden kunnostamisen osalta. Täyttä varmuutta korjaustoimenpiteiden riittävyydestä ei myöskään ole.

Kukaan asukkaista ei ole esittänyt viranomaiselle sellaisia, omilla toimenpiteillään tehtyjä selvityksiä, joilla asukas olisi voinut estää savun siirtymisen.

Tupakkalain 79 § nojalla määrätty tupakointikielto asuntoyhtiön sisätiloihin koskee myös liikehuoneistoja ja muita sisätiloja käyttötarkoituksesta riippumatta. Kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Yhtiön antaman selvityksen mukaan rakenteet ovat sellaiset, että tupakansavun kulkeutuminen muihin tiloihin on mahdollista muutoin kuin poikkeuksellisesti.

Ullakkokerroksen huoneistojen sisätilat

Viranomainen perustelee vuonna 2000 valmistuneen ullakkokerroksen huoneistojen sisätilojen tupakointikiellon hylkäämistä sillä, ettei yhtiö ole toimittanut selvitystä tupakansavun mahdollisesta siirtymisestä ullakkokerroksen sisätiloista toisiin tiloihin. Yhtiö ei ole myöskään antanut kyseisen ullakkokerroksen osalta selvitystä siitä, etteikö rakenteita olisi mahdollista korjata. Ullakkokerroksen huoneistot poikkeavat rakenteiltaan ja ilmanvaihdoltaan vuosina 1869, 1879, 1889, 1928 ja 1908 rakennettujen osien huoneistoista. Rakennuksen ullakkokerroksen valmistumisen aikaan vuonna 2000 ovat rakennusmääräykset olleet erilaiset.

Näin ollen rakenteiden mahdollinen korjaaminen sekä ilmanvaihdon asianmukaisen toiminnan varmistaminen voidaan edellyttää ennen kiellon hakemista ullakkokerroksessa olevien huoneistojen sisätiloille. Ullakkokerroksen sisätiloja koskeva kielteinen päätös ei estä selvittämästä ja hakemasta tupakointikieltoa näihin tiloihin myöhemmin uudelleen.

Taloyhtiön tuuletusparvekkeet

Taloyhtiön tuuletusparvekkeet ovat yhtiön yhteisessä käytössä olevia tiloja. Viranomainen hylkää hakemuksen taloyhtiön tuuletusparvekkeiden osalta, koska tupakkalain 79 §:n mukaan kunta voi määrätä kiellon vain huoneistojen käytössä oleville parvekkeille. Taloyhtiö voi itse tupakkalain 78 §:n nojalla määrätä tupakointikiellon yhteisille parvekkeille.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 78, 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 ja 62 §

Toimivaltaperuste

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt toimivaltansa tupakkalain 79 §:n mukaisten päätösten antamisesta ympäristöterveysyksikön päällikölle.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, hakemuksen täydennys 23.4.2021, hakemuksen täydennys 23.4.2021 saate, hakemuksen täydennys 25.2.2022 kuvat, hakemuksen täydennys 25.2.2022 saate, hakemuksen täydennys 8.3.2022, katselmuspöytäkirja 7.4.2022, pohjapiirros ullakko, pohjapiirustukset uudet parvekkeet, yhtiökokouspöytäkirja, lainvoimaisuustodistus, asukasluettelo, osakeluettelo, lausunto tiivistysten kustannuksista ja riskeistä Vantum Oy 23.1.2020, yhteenveto savun kulkeutumisesta kiinteistön rakennuksessa 25.1.2020, Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n 7.9.2018 tekemä hajuhaittaselvitys, Rakennekonsultit Oy:n 27.7.2016 päiväämä vauriokartoitus/korjausehdotus, ilmoitus 10.10.2016 ja sähköpostikeskustelua korjaavista toimenpiteistä hajuhaitan poistamiseksi, yhtiön kuulemiskirje, yhteenveto yhtiön kuulemiseen toimitetuista vastineista, yhtiön kysely huoneiston haltijoiden toimenpiteistä, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, viranomaisen kuulemiseen saapunut vastine.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 11.11.2021, § 229) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 1031,94 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille hallintolain 62 §:n mukaisena yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 20.06.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 31607

jaana.pennanen@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö