Tupakointikielto, Kotikaivonpolku 2, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy

HEL 2021-004983
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Päätös Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Kotikaivonpolku 2:n tupakointikieltohakemukseen

Enhetschef

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n omistaman kiinteistön huoneistoparvekkeille ja huoneistopihoille osoitteessa Kotikaivonpolku 2.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö hylkää hakemuksen siltä osin kuin siinä on haettu tupakointikieltoa asuntoyhteisön yhteisessä käytössä oleville ulkotiloille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Kotikaivonpolku 2, 00700 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 21.4.2021. Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy on täydentänyt hakemusta 31.5.2021 ja 9.6.2021.

Hakemuksen tekijä

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Kotikaivonpolku 2
Y-tunnus 0787027-9

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n tupakointikiellon hakemista kaikille asukkaiden hallinnassa oleville huoneistoparvekkeille, huoneistopihoille sekä rakennusten sisäänkäyntien ja rakennusten ilmanottoaukkojen läheisyyteen osoitteessa Kotikaivonpolku 2, Helsinki.

Kuuleminen

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastanneista osa vastusti tupakointikiellon hakemista. Vastustaneet perustelivat kantaansa muun muassa puutteellisilla tiedoilla kiellon kustannuksista ja vaikuttavuudesta. Lisäksi vastustaneiden mielestä tupakointikielto rajoittaa huoneistopihan ja parvekkeen käyttöä.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu viranomaisen verkkosivuilla 17.11.2021. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalvelujen kuulemiseen saapui määräaikaan mennessä yksi vastine. Tässä vastineessa puollettiin tupakointikieltoa.

Päätöksen perustelut

Tupakkalain 79 §:n 1 momentin mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Tupakkalain 78 §:n 2 momentin mukaan asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Kotikaivonpolku 2 sijaitsee Tapaninkylän kaupunginosassa. Asuntoyhteisöön kuuluu kuusi vuonna 1993 valmistunutta betonirakenteista kaksikerroksista asuintaloa. Huoneistot ovat pääosin yksitasoisia. Yksitasoisissa huoneistoissa alemman kerroksen huoneistoihin kuuluu huoneistopiha ja ylemmän kerroksen huoneistoihin parveke, joka sijaitsee alemman kerroksen huoneiston huoneistopihan yläpuolella. Taloissa B, C, D ja E on lisäksi yksi kaksikerroksinen huoneisto. Näihin kaksikerroksisiin huoneistoihin kuuluu talon päätyjulkisivussa sijaitseva yksittäinen parveke. Näiden päätyjulkisivujen parvekkeiden lähistöllä on kuitenkin saman kiinteistön toinen asuinrakennus.

Kiinteistön asuinrakennuksissa on koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ja korvausilmaventtiilit. Asuntojen korvausilmaventtiilit sijaitsevat ikkunoiden yläosassa ja korvausilmaventtiilejä on rakennusten kaikilla julkisivuilla.

Kotikaivonpolku 2:n huoneistoihin kuuluvat parvekkeet ja huoneistopihat sijaitsevat niin, että tupakansavun on mahdollista kulkeutua huoneistoparvekkeilta ja huoneistopihoilta toisille huoneistoparvekkeille tai huoneistopihoille tai korvausilman mukana asuntoihin.

Ympäristöpalvelut ei määrää tupakointikieltoa asuntoyhteisön yhteisessä käytössä oleville ulkotiloille, koska tupakkalain 79 §:n mukaan kunta voi määrätä kiellon vain huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin. Taloyhtiö voi itse tupakkalain 78 §:n nojalla siinä tarkoitetuissa tilanteissa määrätä tupakointikiellon hallinnassaan oleville alueille. Hakemus on siten tältä osin hylättävä.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 78, 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 ja 62 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus, asukaskokouksen 31.3.2021 pöytäkirja, tekninen selvitys ilmanvaihdosta ja tupakansavun kulkeutumisesta, selvitys tupakkalain mukaisen kuulemisen menettelyistä, annetut vastaukset tupakkalain mukaiseen kuulemiseen, asukasluettelo, asema-, julkisivu- ja pohjapiirustukset, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, viranomaisen kuulemiseen saapunut vastine.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 11.11.2021, § 229) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 610,29 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Toimivaltaperuste

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt toimivaltansa tupakkalain 79 §:n mukaisten päätösten antamisesta ympäristöterveysyksikön päällikölle.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille hallintolain 62 §:n mukaisena yleistiedoksiantona viranomaisen verkkosivuilla, koska vastaanottajia on yli 30.

Detta beslut publicerades 10.01.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
  • vaatimusten perustelut
  • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
  • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 31607

jaana.pennanen@hel.fi

Beslutsfattare

Päivi Vepsäläinen
vs. yksikön päällikkö