Valtuustoaloite, heikosta jäistä varottavista kylteistä

HEL 2021-005050
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 363 §

Den av ledamoten Laura Finne-Elonen väckta motionen om skyltning om svaga isar

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Laura Finne-Elonen och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden reder ut möjligheten att placera varningsskyltar för svaga isar vid stränder och på övriga områden där det om vintern är lätt att nå isen. Enligt dem som väckt motionen kan varningsskyltarna även innehålla information om utrustning som behövs för att röra sig på isen.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som har getts om motionen och konstaterar att det inte är ändamålsenligt att informera om isens bärkraft med skyltar som placeras vid stränderna eller exempelvis via sociala medier, såsom det föreslås i motionen, även om informering om svaga isar i sig är värt understöd.

Informering om isförhållandena i Helsingfors med skyltar skulle förutsätta en ständig uppföljning av stadens alla istäckta områden. I Helsingfors uppskattas antalet skyltar som behövs endast till sådana områden, där isen är lätt att nå, uppgå till 150-200 st. och alla dessa skyltar borde uppdateras och underhållas enligt de ändrande isförhållandena. Dessutom ska det tas i beaktande att de farliga ställena kan variera under vintern samt mellan vintrar varmed skyltar inte lämpar sig för information då omständigheterna förändras. Skyltar som placeras permanent på stränderna för att varna om svaga isar skulle däremot inte inverka på människor så bra. Om varningsskyltar placeras vid stränderna kan det uppstå en illusion om att det är tryggt att röra sig på isen där det inte finns en skylt.

Med motiveringarna ovan skulle det vara mycket utmanande att varna om svaga isar med varningsskyltar. Till exempel Gränsbevakningsväsendet, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf samt Helsingfors stads räddningsverk informerar mer effektivt om isläget med hjälp av sociala medier. Också till exempel Finlands miljöcentral och Meteorologiska institutet bidrar till övervakningen av isförhållandena.

Stadsmiljönämnden, kultur- och fritidsnämnden samt räddningsnämnden gav utlåtande om motionen. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 809

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.09.2021 § 137

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan tiedottaminen heikoista jäistä on kannatettavaa. Jäällä liikutaan kuitenkin aina omalla vastuulla, ja olosuhteet jäällä voivat muuttua nopeasti. Täsmätiedottaminen jään kantavuudesta rannoille sijoitettavin kyltein tai esimerkiksi sosiaalisen median avulla on liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan erittäin haasteellista.

Helsingissä meren jäälle pääsee useista paikoista. Esimerkiksi liikuntapalveluiden hallinnoimilta 26 uimarannalta ja kaupungin 79 pienvenesatamasta on helppo pääsy jäälle.

Pelkästään näille alueille tiedottamista varten tarvittaisiin arviolta 150–200 kylttiä, joita tulisi päivittää ja ylläpitää jäätilanteen mukaan. Mikäli rannoille sen sijaan sijoitettaisiin pysyviä kylttejä, joissa varoitetaan heikoista jäistä ympäri vuoden, niin tämän tapaiset taulut eivät liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan tehoa kovinkaan hyvin ihmisiin.

Tehokkaampaa tiedottamista jäätilanteesta toteuttavat esimerkiksi Rajavartiolaitos, Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto sekä Helsingin kaupungin pelastuslaitos sosiaalisen median avulla.

Hyvinä jäätalvina liikuntapalvelut toteuttaa meren jäälle 1–2 matkaluistelurataa kuntalaisten käyttöön. Liikuntapalvelut huolehtii ja vastaa ratojen turvallisuudesta tarkastamalla ne päivittäin sekä sulkee radan, kun jään paksuus ei ole enää riittävä. Asiasta tiedotetaan radalla kyltein, kaupungin kotisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

Helsingin koko jäätilanteesta tiedottaminen edellyttäisi kaupungin kaikkien jääalueiden jatkuvaa seurantaa. Kylttien asentaminen, ylläpitäminen sekä jään paksuuden seuranta, vastuut huomioiden, toisi liikuntapalveluiden näkemyksen mukaan kaupungille
huomattavia kustannuksia. Liikuntapalveluissa ei ole varattu resursseja edellä mainittujen asioiden toteuttamiseksi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 24.08.2021 § 392

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Heikosta jäästä varoittavien kylttien asentamista sekä jäätilanteen seurantaan liittyviä kysymyksiä on selvitetty laajasti kaupunkiympäristön toimialalla sekä muun muassa lakipalveluiden kanssa.

Heikosta jäästä varoittavien kylttien asentaminen ei kuulu kaupungin laissa määriteltyihin tehtäviin. Kuntalain mukaan: ”Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät.” Varoituskylttien pystyttäminen ei ole minkään erityislain nojalla kunnan lakisääteinen tehtävä. Kyse ei ole myöskään kunnan alueiden käytön suunnittelusta, jossa mm. elin- ja toimintaympäristön terveellisyys ja turvallisuus on otettava lain nojalla huomioon, vaan luonnonympäristöstä. Jäällä liikutaan omalla vastuulla myös kaupungin alueella. Jäällä järjestettävissä tapahtumissa järjestäjätaholla on, sitä vastoin, jossain määrin vastuu turvallisuudesta.

Koska lakisääteistä velvoitetta kylttien asentamiseen ei ole, niiden asentaminen on harkinnanvaraista. Kylttien asettaminen ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista rantaviivan suuren määrän vuoksi, eikä mahdollisten vaaranpaikkojen kartoittaminen ole mahdollista kaupungin nykyisillä resursseilla. Vaaralliset kohdat voivat myös vaihdella talven mittaan sekä eri talvina. Jos varoituskylttejä asennetaan rannoille, saattaa myös muodostua harhakuva, että siellä missä kylttejä ei ole, on jää turvallista.

Esimerkiksi Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Ilmatieteen laitos seuraavat jäätilannetta. Lisäksi pelastuslaitos ja merivartiosto antavat talvisin varoituksia heikoista jäistä. Jäätilanteen arvioinnin ei ole mahdollista olla kunnan vastuulla nykyisten resurssien puitteissa.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Maria Hyövälti, maisema-arkkitehti: 310 37494

maria.hyovalti@hel.fi

Pelastuslautakunta 24.08.2021 § 37

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin pelastuslaitos on luonnollisesti kaiken turvallisuutta edistävän viestinnän kannalla. Turvallisuusviestinnässä on olennaista huomioida eri kohderyhmät sekä ennen kaikkea varmistaa viestinnän tehokkuus, tarkoituksenmukaisuus ja oikea-aikaisuus. Pelastuslaitoksella ei ole edellytyksiä ehdotetun kyltityksen toteuttamiseen ja ylläpitämiseen. Pelastuslaitos ei kuitenkaan näe estettä sille, että lausuntopyynnössä ehdotetun mukaisesti Helsingin kaupunki selvittäisi mahdollisuudet asentaa varoituskylttejä heikoista jäistä rannoille ja muille alueille, mistä pääsee helposti talvisin jäälle.

Räddningsnämnden uttalar till stadsstyrelsen enligt följande:

Helsingfors stads räddningsverk ställer sig naturligtvis positivt för all kommunikation som främjar säkerhet. I säkerhetskommunikation är det väsentligt att beakta de olika målgrupperna och säkerställa effektiviteten av kommunikation, dess ändamålsenlighet och att kommunikation sker i rätt tid. Räddningsverket har inte förutsättningar att verkställa och upprätthålla den föreslagna skyltningen. Räddningsverket ser dock inget hinder för att Helsingfors stad enligt det föreslagna uttalandet skulle utreda möjligheten att ställa upp varningsskyltar för svag is på stränderna och i andra ställen där man lätt kommer till isen på vintertid.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Jani Pitkänen
Lisätiedot

Sami Maskulin, vs. palopäällikkö, puhelin: 31031360

sami.maskulin@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 01.12.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi