Ylitysoikeus, Kruunusillat-hankkeen investointimäärärahat 2021, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-005229
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 253 §

Överskridning av anslag i 2021 års budget med anledning av projekt förknippade med projektet Kronbroarna

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige bemyndigade stadsstyrelsen och stadsmiljönämnden att överskrida anslag i 2021 års budget enligt följande:

Överskridningarna av investeringsanslagen uppgår till sammanlagt 17 400 000 euro.

Budgetmoment
euro
8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara, till stadsmiljönämndens disposition
+8 700 000
8 03 01 01 03 Mellersta stordistriktet, till stadsmiljönämndens disposition
+ 5 800 000
8 03 01 01 06 Sydöstra stordistriktet, till stadsmiljönämndens disposition
+ 300 000
8 03 02 04 Kronbergsstranden, till stadsstyrelsens disposition
+ 1 900 000
8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden, till stadsmiljönämndens disposition
 +700 000

Behandling

På förslag av ordföranden behandlade stadsfullmäktige detta ärende med avvikelse från föredragningslistan som ärende 6, efter ärendet om höjning av maximipriset i projektplanen för projektet Kronbroarna.

Ledamoten Mari Rantanen understödd av ledamoten Pia Korpa föreslog att ärendet ska återremitteras för ny beredning. Kostnadsöverskridningarna i projektet Kronbroarna är så betydande att utredningen om projektets totala kostnader bör färdigställas och kommuniceras till stadsfullmäktige innan man fattar ett beslut om tilläggsfinansiering.

7 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning. Kostnadsöverskridningarna i projektet Kronbroarna är så betydande att utredningen om projektets totala kostnader bör färdigställas och kommuniceras till stadsfullmäktige innan man fattar ett beslut om tilläggsfinansiering.

Ja-röster: 67
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 9
Mika Ebeling, Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Blanka: 6
Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Nora Grotenfelt, Björn Månsson, Marcus Rantala

Frånvarande: 3
Pentti Arajärvi, Jussi Halla-aho, Erkki Tuomioja

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Laura Korpinen understödd av ledamoten Pia Kopra föreslog att stadsfullmäktige skulle förkasta beslutsförslaget.

De totala kostnaderna för projektet Kronbroarna har förblivit oklara och jag anser därför att det inte är förnuftigt att godkänna beviljandet av tilläggsfinansiering till projektet. Det finns broar till Degerö och nya behövs inte, och en överlappande förbindelse behövs ej. Användningen av den befintliga metron bör inte minskas. Antalet anslutningsbussar till Degerö kan ökas och bussarna bytas ut mot sådana med låga utsläpp.

8 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, förkastande NEJ

JA-förslag: Stadsstyrelsen
NEJ-förslag: Jag föreslår att förslaget förkastas. De totala kostnaderna för projektet Kronbroarna har förblivit oklara och jag anser därför att det inte är förnuftigt att godkänna beviljandet av tilläggsfinansiering till projektet. Det finns broar till Degerö och nya behövs inte, och en överlappande förbindelse behövs ej. Användningen av den befintliga metron bör inte minskas. Antalet anslutningsbussar till Degerö kan ökas och bussarna bytas ut mot sådana med låga utsläpp.

Ja-röster: 74
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Alviina Alametsä, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Fatim Diarra, Elisa Gebhard, Nora Grotenfelt, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Oona Hagman, Juha Hakola, Timo Harakka, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Sini Korpinen, Minja Koskela, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina Miettinen, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Tuomas Nevanlinna, Dani Niskanen, Johanna Nuorteva, Mia Nygård-Peltola, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Sari Sarkomaa, Pekka Sauri, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Nina Suomalainen, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Erkki Tuomioja, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Nej-röster: 8
Mika Ebeling, Pia Kopra, Laura Korpinen, Teija Makkonen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pirkko Ruohonen-Lerner

Blanka: 1
Nuutti Hyttinen

Frånvarande: 2
Pentti Arajärvi, Jussi Halla-aho

Stadsfullmäktige godkände stadsstyrelsens förslag.

Se röstningsresultatet i tabellform

Äänestys 1

Ja: Behandlingen fortsätter

Nej: Ärendet återremitteras för ny beredning. Kostnadsöverskridningarna i projektet Kronbroarna är så betydande att utredningen om projektets totala kostnader bör färdigställas och kommuniceras till stadsfullmäktige innan man fattar ett beslut om tilläggsfinansiering.

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hagman, Oona Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 21 0 1 0
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 11 0 0 2
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 2 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 8 0 1
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 5 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 1 0 0

Äänestys 2

Ja: Stadsstyrelsen

Nej: Jag föreslår att förslaget förkastas. De totala kostnaderna för projektet Kronbroarna har förblivit oklara och jag anser därför att det inte är förnuftigt att godkänna beviljandet av tilläggsfinansiering till projektet. Det finns broar till Degerö och nya behövs inte, och en överlappande förbindelse behövs ej. Användningen av den befintliga metron bör inte minskas. Antalet anslutningsbussar till Degerö kan ökas och bussarna bytas ut mot sådana med låga utsläpp.

Medlem Fullmäktigegrupp
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Castrén, Maaret Kokoomuksen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hagman, Oona Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harakka, Timo Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nevanlinna, Tuomas Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajula, Matias Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Packalén, Tom Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Ruohonen-Lerner, Pirkko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Medlem Fullmäktigegrupp
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Stäng
Efter fullmäktigegrupp
Fullmäktigegrupp Ja Nej Tomt Bort
Kokoomuksen valtuustoryhmä 22 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 18 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 12 0 0 1
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 11 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 6 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 2 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 2 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 7 1 1
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 0 1 0 0
Stäng

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Stäng

Enligt stadsmiljönämndens förslag 25.5.2021, § 278, bör man i samband med byggandet av projektet Kronbroarna även genomföra så kallade anslutande projekt i Hagnäs och Kronbergsstranden. För att projektets byggbarhet ska säkerställas är det nödvändigt att genomföra de anslutande projekten samtidigt med basprojektet. De anslutande projekten i samband med basprojektet är investeringar som är en förutsättning för markanvändningen och de ska genomföras oberoende av basprojektet. År 2021 inleds förberedande arbeten i Hagnäs och Kronbergsstranden.

Projektet Kronbroarna är fördelat i två delar: broprojektet som är i anbudsskedet, och alliansen vars målkostnadsberäkning pågår. Utvecklingsskedet av alliansen fortsätter fram till oktober, varefter det är meningen att inleda genomförandeskedet.

Enligt stadsmiljönämndens förslag ska de anslutande projekten gällande Kronbroarna inledas år 2021, så att arbetena inom gatubyggande genomförs innan man börjar bygga spårvägsförbindelsen. Byggobjekt som är tidtabellskritiska är Hagnäs beredningsarbeten vid Broholmen och Norra kajen samt gatubyggande i Kronbergsstranden. Inverkan av att utjämningen ändras för den nya Hagnäsbron är märkbar i Hagnässtranden. Den gamla bron ska bevaras för trafik tills den nya bron tas i bruk. Utbyggnaden av Hagnäsområdet berörs av flera begränsningar och villkor som gäller lov, olägenheter, trafikarrangemang och parallellprojekt, och de påverkar ordningen och varaktigheten för arbetsskedena. Vissa arbetsskeden är omöjliga att genomföra under vintermånaderna.

Ifall man inte når fram till ett avtal gällande alliansen för projektet Kronbroarna eller om maximipriset för projektet inte höjs, slutför man de inledda arbetena kontrollerat till ett sådant läge som man kan fortsätta från senare inom en lämplig tidtabell. Investeringsanslagets överskridning sker då inte enligt förslaget.

Kostnadsprognosen (30.4.2021) för Kronbroarna år 2021 är 30,7 miljoner euro för de anslutande projekten. Kostnadsstegringen är totalt 17,7 miljoner euro. Budgetanslagen för år 2021 är bundna till pågående projekt, och det är omöjligt att överföra eller omallokera anslag från andra moment. Förslaget gällande överskridningsrätt inkluderar de förutsedda överskridningarna på det tillgängliga anslaget i Hagnäs och Kronbergsstranden, samt en beredskap på genomförandeskedet för anslutande projekt gällande alliansen med 3,6 miljoner euro.

De planerade arbetena och det föreslagna anslaget fördelas mellan budgetmomenten enligt följande:

8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara, till stadsmiljönämndens disposition

Budgetmomentet 8 01 03 01 Övrig grundberedning, ibruktagande av områden och åtgärder som gör tomter byggbara, inkluderar anslag på 5,0 miljoner euro för anslutande projekt till Kronbroarna. Behovet av anslagsöverskridning är 8,7 miljoner euro. Överskridningsbehovet riktar sig till beredningsarbeten för Hagnäsbrons ombyggnad, som t.ex. flyttning av kommunaltekniska ledningar och grävnings- och muddringsarbeten.

8 03 01 01 Nybyggnad och ombyggnad samt övriga investeringar, till stadsmiljönämndens disposition

Mellersta stordistriktet

För mellersta stordistriktet har det reserverats 4,6 miljoner euro för projekt som anknyter till Kronbroarna. Behovet av anslagsöverskridning är 5,8 miljoner euro. Behovet av överskridning gäller bl.a. flyttningen av ledningar och grävnings- och muddringsarbeten i Hagnässtranden.

Sydöstra stordistriktet

I budgeten har man inte reserverat anslag för anslutande projekt som anknyter till Kronbroarna i sydöstra stordistriktet. Behovet av anslagsöverskridning är 0,3 miljoner euro. Behovet av överskridning gäller kostnaderna för utvecklingsskedet av projektet Kronbroarna.

8 03 02 04 Kronbergsstranden, till stadsstyrelsens disposition

Budgetmomentet 8 03 02 04 Kronbergsstranden, till stadsstyrelsens disposition, inkluderar anslag på 2,6 miljoner euro för anslutande projekt till Kronbroarna. Behovet av anslagsöverskridning är 1,9 miljoner euro. Överskridningsbehovet gäller byggandet i västra ändan av Hundholmsvägen.

8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden, till stadsmiljönämndens disposition

Budgetmomentet 8 04 01 02 Idrottsplatser och friluftsområden, till stadsmiljönämndens disposition, innefattar anslag på 0,2 miljoner euro för anslutande projekt till Kronbroarna. Behovet av anslagsöverskridning är 0,7 miljoner euro. Behovet av anslagsöverskridning gäller flyttningen av bryggor vid Brobergssundet.

Enligt stadsmiljönämndens förslag bör man få överskrida anslaget med totalt 17 400 000 euro.

Stäng

Kaupunginhallitus 16.08.2021 § 567

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat seuraavasti:

Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 17 400 000 euroa.

Ta-kohta
euroa
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi
+8 700 000
8 03 01 01 03 Keskinen suurpiiri, Kylkn käytettäväksi
+ 5 800 000
8 03 01 01 06 Kaakkoinen suurpiiri, Kylkn käytettäväksi
+ 300 000
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta, Khn käytettäväksi
+ 1 900 000
8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käytettäväksi
 +700 000

09.08.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 310 20277

saara.kanto@hel.fi

Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 25.05.2021 § 278

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto myöntää kaupunkiympäristön toimialalle oikeuden ylittää vuoden 2021 sitova määräraha yhteensä 17,4 milj. eurolla.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Ville Alajoki. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37269

tuula.pipinen@hel.fi

Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 01.09.2021

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Saara Kanto, projektchef, telefon: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi

Ville Alajoki, teamchef, telefon: 09 310 39848

ville.alajoki@hel.fi