Ylitysoikeus, Kruunusillat-hankkeen investointimäärärahat 2021, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2021-005229
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 554 §

V 25.8.2021 Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen Kruunusillat-hankkeen liittyvien hankkeiden vuoksi

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana paikalla olivat tiimipäällikkö Ville Alajoki, projektipäällikkö Niko Setälä, johtaja Artturi Lähdetie ja tekninen johtaja Kari Pudas. Asiantuntijat poistuivat tämän jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silja Borgarsdóttir Sandelinin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ja kaupunkiympäristölautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat seuraavasti:

Investointien määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 17 400 000 euroa.

Ta-kohta euroa
8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi +8 700 000
8 03 01 01 03 Keskinen suurpiiri, Kylkn käytettäväksi + 5 800 000
8 03 01 01 06 Kaakkoinen suurpiiri, Kylkn käytettäväksi + 300 000
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta, Khn käytettäväksi + 1 900 000
8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käytettäväksi  +700 000
Stäng

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen 25.5.2021 § 278 mukaan Kruunusillat-hankkeen rakentamisen yhteydessä tulee toteuttaa myös niin sanottuja liittyviä hankkeita Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa. Hankkeen rakentamiskelpoisuuden varmistamiseksi, liittyvien hankkeiden toteuttaminen perushankkeen kanssa samanaikaisesti on välttämätöntä. Perushankkeen yhteydessä toteutettavat liittyvät hankkeet ovat alueiden maankäytön edellytysinvestointeja, ja ne tulevat toteutumaan perushankkeesta riippumatta. Vuonna 2021 alkavat valmistelevat työt Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa.

Kruunusillat -hanke on jaettu kahteen projektiin: siltaurakkaan, joka on tarjousvaiheessa, ja allianssiin, jonka tavoitekustannuslaskenta on käynnissä. Allianssin kehitysvaihe jatkuu lokakuulle, jonka jälkeen allianssin on määrä siirtyä toteutusvaiheeseen.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaan Kruunusiltojen liittyvien hankkeiden rakentaminen tulee aloittaa vuonna 2021, jotta katurakentamiseen liittyvät työt saadaan toteutettua ennen raitiotieyhteyden rakentamista. Aikataulukriittisiä rakentamiskohteita ovat Hakaniemen valmistelevat työt Siltasaaressa ja Pohjoisrannassa sekä katurakentaminen Kruunuvuorenrannassa. Uuden Hakaniemensillan tasausmuutoksen vaikutus Hakaniemenrannassa on merkittävä. Vanha silta tulee säilyttää liikenteellä uuden sillan käyttöönottoon saakka. Hakaniemen alueen rakentamiseen liittyy lisäksi useita lupiin, häiriöihin, liikenteenjärjestelyihin ja rinnakkaishankkeisiin liittyviä rajoitteita ja ehtoja, jotka määrittävät työvaiheiden järjestyksen ja kestot. Joidenkin työvaiheiden suorittaminen ei ole mahdollista talvikuukausina.

Mikäli Kruunusillat -hankkeen allianssin osalta ei päästä sopimukseen tai hankkeen enimmäishintaa ei koroteta, saatetaan aloitetut työt hallitusti sellaiseen tilanteeseen, josta töitä voidaan jatkaa myöhemmin tarvittavassa aikataulussa. Investointimäärärahan ylitys ei tällöin toteudu esitetysti.

Kruunusiltojen vuoden 2021 kustannusennuste (30.4.2021) on liittyvien hankkeiden osalta 30,7 milj. euroa. Kustannusnousu on yhteensä 17,7 milj. euroa. Vuoden 2021 talousarviomäärärahat on sidottu käynnissä oleviin hankkeisiin niin, ettei siirtoa tai uudelleen kohdentamista muista kohdista ole mahdollista tehdä. Ylitysoikeusesitys sisältää käytettävissä olevan määrärahan ennustetut ylitykset Hakaniemessä ja Kruunuvuorenrannassa sekä varautumisen allianssin liittyvien hankkeiden toteutusvaiheeseen 3,6 milj. eurolla.

Tehtävät työt ja esitetty määräraha kohdentuvat talousarviokohdille seuraavasti:

8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

Talousarviokohta 8 01 03 01 Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen, sisältää määrärahaa Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin 5,0 milj. euroa. Määrärahan ylitystarve on 8,7 milj. euroa. Ylitystarve kohdistuu Hakaniemensillan peruskorjauksen valmisteleviin töihin, kuten kunnallisteknisiin johtosiirtoihin ja kaivuu- ja ruoppaustöihin.

8 03 01 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi

Keskinen suurpiiri

Keskisen suurpiirin alueelle Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin on varattu määrärahaa 4,6 milj. euroa. Määrärahan ylitystarve on 5,8 milj. euroa. Ylitystarve kohdistuu mm. Hakaniemenrannan johtosiirtoihin ja kaivuu- ja ruoppaustöihin.

Kaakkoinen suurpiiri

Keskisen suurpiirin alueelle Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin ei talousarviossa ole varattu määrärahaa. Määrärahan ylitystarve on 0,3 milj. euroa. Ylitystarve kohdistuu Kruunusillat-hankkeen kehitysvaiheen kustannuksiin.

8 03 02 04 Kruunuvuorenranta, Khn käytettäväksi

Talousarviokohta 8 03 02 04 Kruunuvuorenranta, Khn käytettäväksi, sisältää määrärahaa Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin 2,6 milj. euroa. Määrärahan ylitystarve on 1,9 milj. euroa. Ylitystarve kohdistuu Koirasaarentien länsipään rakentamiseen.

8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käytettäväksi

Talousarviokohta 8 04 01 02 Liikuntapaikat ja ulkoilualueet, Kylkn käytettäväksi, sisältää Kruunusiltojen liittyviin hankkeisiin määrärahaa 0,2 milj. euroa. Määrärahan ylitystarve on 0,7 milj. euroa. Ylitystarve kohdistuu laitureiden siirtoihin Siltavuorensalmessa.

Kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaisesti, määrärahaa tulisi saada ylittää yhteensä 17 400 000 euroa.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 25.05.2021 § 278

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto myöntää kaupunkiympäristön toimialalle oikeuden ylittää vuoden 2021 sitova määräraha yhteensä 17,4 milj. eurolla.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Ville Alajoki. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Tuula Pipinen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37269

tuula.pipinen@hel.fi

Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39848

ville.alajoki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 20.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Saara Kanto, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi

Ville Alajoki, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 39848

ville.alajoki@hel.fi