Valtuustoaloite, kaupungin ydinkeskustaan kierrätyskontteja metalli- ja elektroniikkaromun kierrättämiseen.

HEL 2021-005577
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 21. / 371 §

Den av ledamoten Arja Karhuvaara väckta motionen om återvinningscontainrar i stadskärnan för återvinning av metall- och elektronikskrot

Helsingfors stadsfullmäktige

Utlåtande

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Arja Karhuvaara och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att återvinningscontainrar för elektronikskrot och metall placeras i kollektivtrafikens knutpunkter i stadskärnan så att områdets invånare, även hushåll som saknar bil, får en smidig plats för återvinning. Även den traditionella ambulerande skrotinsamlingen sker för sällan.

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) ansvarar på sitt verksamhetsområde för insamlingen av avfallet från bostäder. HRM ansvarar också för ordnandet av den ambulerande insamlingen. Insamlingsnätverket för stort metallskrot samt el- och elektronikskrot utgörs av Sortti-stationerna, som det finns fem stycken av på området. På våren kör HRM:s insamlingsbilar dessutom runt och stannar på nästan 300 platser för att samla in metall- samt el- och elektronikskrot (EE-avfall). I Helsingfors har de stannat på 116 platser.

Enligt huvudstadsregionens bestämmelser om avfallshantering måste små metallföremål samlas in separat i alla fastigheter med över fem bostäder. Nästan alla bostadsfastigheter i innerstaden omfattas alltså av insamlingen. Dessutom kan små metallföremål lämnas in till Rinki-Ekopunkter.

Enligt avfallslagen är producenterna, det vill säga försäljarna och importörerna av elapparater, ansvariga för hanteringen av EE-avfall. EE-producenterna är förpliktade att se till att elektriska och elektroniska apparater som hushållen inte längre använder tas emot och hanteras. Små elapparater (under 25 cm) kan lämnas i större butiker som säljer dem utan skyldighet att köpa en ny apparat. Stora apparater tas emot i butikerna då man samtidigt köper en ny motsvarande apparat. Det finns flera sådana här butiker i innerstaden.

Med tanke på de invånare som saknar bil har HRM utvecklat avhämtningstjänsten Nouto-Sortti. Den avgiftsbelagda tjänsten Nouto-Sortti går ut på att exempelvis större hushållsapparater eller möbler hämtas hemma hos invånaren.

Ökade sorteringsmöjligheter bidrar till att man bättre kan iaktta skyldigheterna enligt avfallslagen. Insamlingen måste dock ordnas så att den inte leder till nedskräpning eller annan risk för miljöförstöring. Den effektiva markanvändningen i stadskärnan och kraven på stadsbilden gör det utmanande att hitta lämpliga platser för återvinning. Eftersom stadsstrukturen i centrum och innerstaden är färdig och gaturummet redan används på många sätt är det inte möjligt att hitta platser för stora insamlingscontainrar. Dessutom anser HRM att det inte behövs fler separata insamlingspunkter för metallskrot och EE som underhålls av HRM i innerstaden. Det är EE-producenternas ansvar att ordna med insamlingspunkter som är lättillgängliga för avfallsinnehavarna.

En del elektriskt och elektroniskt skrot klassificeras som farligt avfall. Insamlingsplatserna för sådant avfall ska vara övervakade. I gaturummet är övervakning dygnet runt i praktiken inte möjlig. På området borde insamlingspunkterna placeras på tomterna så att passagen till dem kan övervakas.

HRM följer kontinuerligt med servicebehovet och utvecklar sin service enligt det. HRM utreder för tillfället hur den ambulerande insamlingen av farligt avfall kan betjäna särskilt de områden där det varit svårt att hitta platser för containrar för farligt avfall, till exempel innerstaden.

Stadsmiljönämnden och HRM har gett utlåtanden i ärendet. Svaret stämmer överens med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Kaupunginhallitus 08.11.2021 § 811

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.10.2021 § 575

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Jätehuollon järjestämisvastuu on kunnan jätehuoltoviranomaisella, jona Helsingissä toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY). HSY vastaa myös kiertävän keräyksen organisoinnista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii jätelakia (646/2011)valvovana viranomaisena eikä näin ollen voi toimia jätehuoltoa järjestävänä tahona.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset edellyttävät pienmetallin keräämistä erilleen kaikissa yli viiden asunnon kiinteistöissä eli lähes kaikki keskusta-alueen asuinkiinteistöt ovat em. velvoitteen piirissä. Kookkaampaa metalliromua, jota ei kiinteistökohtaisiin astioihin saa laittaa, HSY ottaa tällä hetkellä vastaan keräysautoihinsa sekä Sortti-asemille.

Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) kuuluu jätelain 6. luvun mukaisen tuottajavastuun piiriin eli näiden jätteiden tuottajilla on ensisijainen oikeus järjestää jätehuolto. Myös HSY järjestää tätä täydentävää SER-vastaanottoa Sortti-asemilla ja kiertävillä keräysautoilla. Pieniä sähkölaitteita (alle 25 cm) voi toimittaa niitä myyviin suurempiin liikkeisiin ilman uuden laitteen ostovelvoitetta ja suuria laitteita otetaan niissä vastaan uuden vastaavan laitteen oston yhteydessä. Kantakaupungin alueella on useita tällaisia liikkeitä.

Kierrätysmahdollisuuksien lisääminen edesauttaa jätelain velvoitteiden noudattamista, joten keräyskonttien tms. uusien kierrätyspisteiden järjestäminen ydinkeskustan alueelle on Helsingin kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Keräystoiminta tulee kuitenkin järjestää siten, ettei siitä aiheudu roskaantumista tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ydinkeskusta-alueen tehokas maankäyttö ja kaupunkikuvalliset kysymykset asettavat haasteita sopivien uusien kierrätyspaikkojen löytämiselle. Keskustan ja kantakaupungin valmiissa kaupunkirakenteessa ja jo moneen käyttöön osoitetussa katutilassa ei ole mahdollisuuksia mittavien keräyskonttien sijoittamiselle.

Osa sähkö- ja elektroniikkaromusta luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, joten niiden keräyspaikkojen tulee olla valvottuja. Myös suurikokoisen metalliromun keräyspisteiden tulisi olla valvottuja tapaturmien sekä keräyspisteillä tapahtuvan arvometallien varkauksien ja siitä seuraavan roskaantumisen ehkäisemiseksi. Katutilassa ei ole käytännössä mahdollisuutta keräyspisteiden ympärivuorokautiselle valvonnalle. Keräyspisteet tulisi sijoittaa alueella tonttien puolelle, joihin kulku voidaan järjestää valvotusti.

Jätteen ammattimaisen keräyspisteen perustaminen edellyttää jätelain 100 §:n mukaisen ilmoituksen tekemistä kunnan viranomaiselle.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Petri Puttonen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32009

petri.puttonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 01.12.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Bilagor

2. Lausunto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, 28.10.2021

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.