Virkasuhteen täyttäminen, Kaupunkiympäristön toimiala, toimialajohtaja, työavain KANSLIA-07-4-21

HEL 2021-006044
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 296 §

Anställning av innehavare av tjänsten som sektorchef i stadsmiljösektorn

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade utse diplomingenjör Ville Lehmuskoski till innehavare av tjänsten som sektorchef i stadsmiljösektorn för en bestämd tid på sju år med en totallön på 12 545,42 euro i månaden. En prövotid på sex månader tillämpas.

Stadsfullmäktige konstaterade samtidigt att om den som anställs för tjänsten inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om personens hälsa är tillgängliga vid anställningen, är beslutet villkorligt tills anställningen kan fastställas på grundval av en hälsoutredning. Utredningen ska visas upp inom en månad räknat från dagen för delfåendet av beslutet om anställning.

Behandling

Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Laura Korpinen föreslog att trafik- och gatuplaneringschef Reetta Putkonen väljs till sektorchef för stadsmiljösektorn.

Ordföranden konstaterade att val förrättas när en eller flera kandidater kan väljas. Vinnare i valet är den som har fått mest röster. I valet en enskild person är det alltid fråga om majoritetsval.

Röster kan ges till varje kandidat som kommer i fråga vid valet, även om kandidaten inte har föreslagits eller understötts under diskussionen. Vid lika röstetal avgör lotten.

Eftersom beslutet om den som väljs inte var enhälligt, förrättades val med slutna sedlar på yrkande av ordföranden. Stadsfullmäktiges vice ordförande Wille Rydman och Pilvi Torsti biträdde vid valförrättningen och räknade rösterna.

Vid valet avgavs 68 röster till Ville Lehmuskoski, 13 röster till Reetta Putkonen och en röst till Kari Pudas. Dessutom inlämnades en blank röstsedel och två röstsedlar förkastades.

Stadsfullmäktige valde Ville Lehmuskoski till innehavare av tjänsten som sektorchef i stadsmiljösektorn.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Tjänsten som sektorchef i stadsmiljösektorn

Stadsstyrelsen har 3.5.2021, 337 § antecknat den föregående tjänsteinnehavarens avskedsansökan från tjänsten som chef för stadsmiljösektorn räknat från 1.10.2021 och uppmanat stadskansliet att inleda en offentlig ansökningsprocess för att anställa en tjänsteinnehavare. Enligt förvaltningsstadgan 8 kap. 1 § 1 mom. 14 p. beslutar stadsstyrelsen om utlysning av en sådan tjänst för vilken stadsfullmäktige anställer en tjänsteinnehavare.

Enligt 7 kap. 1 § 15 p. i förvaltningsstadgan ska beslutet om anställning till en tjänst fattas av stadsfullmäktige, om inte något annat är föreskrivet om befogenheterna. Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om ärendet till stadsstyrelsen.

Tjänsten som chef för stadsmiljösektorn var offentligt lediganslagen 27.5-14.6.2021. Platsannonsen publicerades i stadens elektroniska rekryteringstjänst, på TE-tjänsternas webbplats, Monster, Duunitori och Oikotie (HS-puff under tiden 31.5–6.6.2021), på sajten Kuntalehti.fi och på Helsingfors stads LinkedIn-arbetstillfällen 27.5–14.6.2021. Tjänsten nämndes även på Helsinkirekrys Facebook- och Instagram-konton och Helsingfors stads LinkedIn-konto. Rekryteringen annonserades i tidningen Tekniikka & Talous 28.5, via vilken man skaffade en Tekniikka & Talous puff för tiden 31.5–6.6.2021. Dessutom publicerades en sammanfattning av platsannonsen i Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat på söndagen 30.5.2021. Annonsen visades också i Helsingin Sanomats Mobilparad 31.5–6.6.2021.

Vid sidan av den offentliga annonseringen anlitades konsultbyrån Boyden Oy:s tjänst för direkt urval i ansökningsfasen.

Enligt 5 kap. 7 § 1 och 2 mom. i förvaltningsstadgan leds verksamheten och förvaltningen i stadsmiljösektorn av sektorchefen i stadsmiljösektorn, som är föredragande i stadsmiljönämnden och i sektionen för byggnader och allmänna områden och för biträdande borgmästaren för sektorn. Sektorchefen i stadsmiljösektorn är dessutom föredragande i miljö- och till-ståndssektionen, dock inte i ärenden som avses i 3 och 4 mom. Sektorchefen i stadsmiljösektorn utses för högst sju år. Sektorchefen i stadsmiljösektorn är chef för direktörerna för de service-helheter som hör till sektorn, för förvaltningsdirektören i sektorn och för räddningskommendören. Sektorchefen i stadsmiljösektorn utför de uppgifter som kanslichefen föreskriver.

Enligt 5 kap. 1 § förvaltningsstadgan har de ledande tjänsteinnehavarna till uppgift att planera, följa och övervaka verksamheten i den förvaltningshelhet de leder och att svara för att den är resultatrik och för att målen uppnås. De ledande tjänsteinnehavarna har också till uppgift att sköta den strategiska styrningen av den förvaltningshelhet de leder och att utveckla och upprätthålla dess prestationsförmåga och verksamhetsresultat.

Behörighetsvillkoren för sektorchefer är enligt 23 kap. 1 § 1 mom. i förvaltningsstadgan högre högskoleexamen, erfarenhet av ledarskap och utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vid sidan av de formella kvalifikationerna konstaterades det i platsannonsen att den sökande för att lyckas med uppgiften ska ha gedigen tidigare erfarenhet och bevis på strategisk och operativ ledning av en stor organisation. Som personalledare kristalliserar sektorchefen verksamhetens mål och har förmågan att skapa entusiastisk och engagerande arbetskultur. Sektorchefen kan konsekvent balansera mellan olika intressen och ledarskapet har en stark etisk grund. Sektorchefen är skicklig på att bygga upp interna och externa samarbetsnätverk, har erfarenhet av krävande samarbete med intressenter och inspireras av nära arbete med den politiska ledningen. Sektorchefen kan även uppträda naturligt i offentligheten. I platsannonsen konstaterades dessutom att erfarenhet av branschövergripande stadsutveckling och andra uppgifter med anknytning till stadsmiljön kan hjälpa den sökande att uppnå goda resultat i tjänsten. Det är till förmån att sektorchefen ser och förstår orsakerna till och följderna av att staden växer och dess globala trender. I det expanderande internationella samarbetet behöver den sökande goda kunskaper i engelska.

Då man tillsätter tjänsten ska man iaktta vad som i 125 § 2 mom. i grundlagen föreskrivs om allmänna grunderna för tjänsteutnämning, vilka är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

Sökande och rekryteringsprocess

30 personer lämnade in ansökan inom utsatt tid, av dem återkallade tre sin ansökan. En förteckning över de sökande finns som bilaga 1. De sökandes meriter, utbildning, språkkunskaper och arbetserfarenhet framgår av ansökningarna. En sammanfattning av ansökningarna finns i bilaga 2 till föredragningslistan.

De första intervjuerna gjordes med videouppkoppling 17–21.6.2021. Fjorton sökande kallades till videointervju. Dessa ansågs ha tillräcklig erfarenhet av strategisk och operativ ledning av en stor organisation samt lämplig erfarenhet av uppgifter med anknytning till stadsmiljön för att nå framgång i den lediga tjänsten. De sökandes videointervjuer utvärderades av **********

Utifrån videointervjuerna kallades följande fem sökande till intervju: ********** som utöver kriterierna ovan på basis av ansökan och videointervjun bedömdes ha förutsättningar för enhetligt ledarskap och via praktiska exempel konstaterades bevis på framgångsrikt ledarskap. De valda personernas åsikter var analytiska, mångsidiga och illustrerade det ledarskap och den ledningsnivå som Helsingfors stad kräver i och med sina hörnstenar. Alla som kallades till intervju uppfyllde behörighetsvillkoren för tjänsten. De sökande intervjuades 11 och 16.8.2021 av **********

**********

**********

**********

**********

Ville Lehmuskoski har avlagt diplomingenjörsexamen vid Tekniska högskolan 1998. Därutöver har han avlagt EMBA-examen vid Aalto-universitetet (Aalto Executive Education) 2015. Hans fortbildning består bland annat av utbildningen Framtidens chef, som ordnades av Helsingfors stad 2006. Han har sedan 2014 arbetat som verkställande direktör för Helsingfors stads trafikverk (HRT) med ansvar för spår- och metrotrafiken samt för administration och utveckling av infrastrukturen för Helsingfors kollektivtrafik. Dessförinnan har han arbetat som trafikplaneringschef vid Helsingfors stad, chef för kollektivtrafikplaneringsavdelningen vid samkommunen för Helsingforsregionens trafik och chef för HRT:s planeringsenhet. Han har tidigare arbetserfarenhet i uppgifterna som avdelningschef och planerare i ett konsultföretag.

På basis av ansökan och intervjun kan det anses att Lehmuskoski har gedigen och mångsidig ledarskapserfarenhet sedan över 20 år. Han har sedan 2014 varit chef för HST med 1 200 anställda och under den tiden har man under ledning av honom verkställt flera betydande ändringar gällande organisationsstrukturen, ledningssystemet och kostnadseffektivitet. Han har även stark erfarenhet och bevis på operativ ledning av funktioner när det gäller metro- och spårtrafiken, uppgifter i administration av byggande och egendom samt ledning av arbetet med Spårjokern-alliansen. Förutom omfattande ledarskapserfarenhet har Lehmuskoski även ingående och mångsidigt substanskunnande i anknytning till stadsmiljön. Förutom stark kunskap i trafikfrågor har han därutöver arbetserfarenhet från områden som gäller stadsplanering, byggande och egendomshantering. Han har mycket aktivt bildat nätverk inom sin bransch. Genom sin nuvarande uppgift är Lehmuskoski mycket van vid att arbeta med medierna och är dessutom en erfaren föredragshållare och ordförande i olika seminarier och konferenser både i hemlandet och internationellt.

**********

**********

**********

**********

Alla intervjuade bedömdes ha stark ledarskapserfarenhet och gediget substanskunnande i anknytning till stadsmiljön. De intervjuade har även bildat nätverk i stor omfattning inom stadsmiljöfältet och klarade bra av förhandsuppgiften som kartlade framsyntheten och förmågan att uppträda. I fråga om sökandena ********** och Lehmuskoski ansåg man att en speciell styrka var den utmärkta genomförandekapaciteten och förmågan att klarlägga verksamhetens mål för sin organisation, vilka är väsentliga frågor i sektorchefens arbete. De svarade mer övertygande och mångsidigt på frågan gällande ledarskapets hörnstenar och hur de skulle genomföra förmågan att verkställa saker i arbetet som sektorchef. Sökandena som efter intervjuerna kallades till personutvärderingar var därför Ville Lehmuskoski, **********

Personutvärderingarna utfördes av Psycon Ab under tiden 20–27.8.2021.

Till en andra intervju 8.9.2021 kallades de tre sökandena som deltog i personutvärderingen, dvs. Lehmuskoski, ********** De intervjuades av **********

Andra intervjuns alla sökande intervjuades av stadsmiljönämnden 14.9.2021.

Utlåtande av stadsmiljönämnden

Stadsmiljönämnden har gett utlåtande till stadsstyrelsen om att tillsätta tjänsten 21.9.2021, § 467. Utlåtandet finns i sin helhet i framställans beslutshistoria. Nämnden konstaterar att Ville Lehmuskoski bör väljas till tjänsten som sektorchef, eftersom han bäst svarar på de krav som ställts för sektorchefens tjänst.

Utvärdering

Sektorchefen svarar för stadsmiljösektorns förnyande och strategiska ledning, att nå målen och hanteringen av ekonomin. Hen har ansvar för personalledning och utveckling av verksamhetskulturen i organisationen. Hen fungerar som föredragande för stadsmiljönämnden, sektionerna och sektorns biträdande borgmästare. Sektorchefen är medlem i stadens ledningsgrupp och hen har en central roll även i ledning av hela staden tillsammans med de övriga cheferna. Direkt underställda sektorchefen är tre chefer för servicehelheten och sektorns förvaltningschef.

Den slutliga jämförelsen gjordes mellan de tre toppkandidaterna Ville Lehmuskoski, **********

Cirka 1 600 anställda arbetar inom stadsmiljösektorn och sektorchefens uppgift är att framsynt och stilrent leda organisationens personal, sektorns verksamhet och förvaltning. Därför är det viktigt att den som väljs till sektorchef har stark och mångsidig erfarenhet och kunskap om ledarskap. Alla tre spetssökande har god erfarenhet av strategiskt och operativt ledarskap i en stor organisation. Lehmuskoski ********** har emellertid längre ledarskapserfarenhet och i större organisationer än **********

Ville Lehmuskoski har gedigen och mångsidig erfarenhet av olika ledarskapsuppgifter sedan cirka 20 år. Han har under sin karriär fungerat som chef för både expertorganisationer och organisationer som till sin natur koncentrerar sig på utförande arbete. Han har nästan sju års erfarenhet av krävande strategiska och operativa ledarskapsuppgifter i en stor organisation, då han har varit ledare för Helsingfors stads trafikverk med cirka 1 200 anställda. Under den tiden har man under ledning av honom verkställt flera betydande förändringar såsom organisationsreformen av HST, övergått till processledning och målbaserad ledning, skapat ett säkerhetsledningssystem som styr HST:s verksamhet och betydligt förbättrat HST:s kostnadseffektivitet. Under rekryteringsprocessen framgick att Lehmuskoski har mycket god förmåga till tänkande på strategisk nivå, ledarskap och påverkan. Under hans ledning har man gjort beredningen av HST:s målprogram två gånger för att bemöta en föränderlig verksamhetsmiljö och utmaningarna som Helsingfors stadsstrategi föranlett HST. Under rekryteringsprocessen har han visat mycket stark och mångsidig ledarskapsberedskap både när det gäller strategiskt och operativt ledning och personal- och förändringsledning. Som ledare är han också utvecklingsorienterad, har förmåga att komma med idéer och är framsynt. Det som förenas i honom är en stark förmåga att verkställa och genomdriva saker samt förmåga att förhålla sig öppet och mottagligt till nya saker och möjligheter.

**********

**********

I egenskap av ledare för personalen bör sektorchefen som väljs ha förmåga att klargöra verksamhetens mål samt skapa en entusiastisk och förbindande arbetskultur. Under rekryteringsprocessen har alla tre toppkandidater påvisat att de har förmåga att tydligt formulera verksamhetens mål för organisationen och dra upp riktlinjer för att nå målen. Alla av dem har i viss mån också förmåga till förberedande, involverande och strategiskt bunden ledning. Av toppkandidaterna gav emellertid Ville Lehmuskoski den bästa bilden av förmågan att uppmuntra och förbinda sin personal att genom diskussion omfatta de gemensamma målen. Under rekryteringsprocessen har han framfört att en organisation lyckas när personalen förbinder sig och är entusiastisk, och genom det förmågan att utnyttja personalens potential så fullskaligt som möjligt. Han har berättat att han eftersträvar att försäkra sig om en gemensam lägesbild och förståelse genom diskussioner. I hans ledarstil framhävs ett ledarskap som är involverande, ger respons och uppskattar experter som är speciellt viktigt i uppgiften som sektorchef. Han anser det vara viktigt att lita på människor, att tillåta fel och ofullständighet samt att uppmuntra initiativrikedom. Att han lyckats med personalledningen styrks med att han under tiden som verkställande direktör i HST lyckats öka personalbelåtenheten trots utmanande utgångsläge i anknytning till utvecklingsåtgärderna för kostnadseffektiviteten och beredningen för att bolagisera HST.

Sektorchefen som väljs bör kunna leda stilrent bland olika intressen och hens ledarskap bör ha en stark etisk grund. En speciell styrka bland alla tre toppkandidater ansågs vara stilrent, etiskt hållbart och rakryggat ledarskapsarbete. De har under rekryteringsprocessen visat att de är mycket systematiska, konsekventa och redo att vid behov ingripa i olägenheter. Deras verksamhet är förutsägbar både inom den egna organisationen och för andra nätverk och samarbetspartner.

För att vara framgångsrik i uppgiften som sektorchef bör personen som väljs ha god erfarenhet av stadsutveckling som förutsätter branschöverskridande och övriga uppgifter som sammanlänkas till stadsmiljön. Alla tre toppkandidater har mycket god erfarenhet och kunskap om uppgifter som sammanlänkas till stadsmiljön. ********** och Lehumuskoskis till trafik- och stadsplanering och delvis också till byggande och egendomshantering. Av de sökande har emellertid Ville Lehmuskoski påvisat under rekryteringsprocessen att han har potential och förmåga att leda de olika servicehelheterna i stadsmiljön, vilket kräver omfattande substanskunnande om stadsmiljön och därutöver förmåga att leda fyra olika servicehelheter diplomatiskt genom att beakta de speciella särdragen för varje helhet.

Sektorchefen som väljs bör även vara skicklig på att bygga interna och externa samarbetsnätverk och ha erfarenhet av krävande referensgruppssamarbete. Offentliga uppträdanden är naturliga för den som väljs och hen kommunicerar även flytande på engelska. Alla tre toppkandidater har bildat täckande nätverk inom egen bransch både i Finland och internationellt. Därutöver har de erfarenhet av krävande referensgruppssamarbete och de kommunicerar tillräckligt flytande på engelska med tanke på uppgiften. De är också tydliga som kommunikatörer, medvetna om det som är väsentligt och ordfyndiga. Av toppkandidaterna har emellertid Lehmuskoski och ********** mer erfarenhet genom sin längre ledarskapserfarenhet och det nuvarande arbetets karaktär av både samarbete med medier och krävande referensgruppssamarbete.

Sektorchefen som väljs har även en central roll i stadens ledningsgrupp i ledning av hela staden tillsammans med de andra cheferna. Således bör hen ha förmåga och vilja att se saker ur ett bredare perspektiv och se vad stadshelheten behöver för att bli den bäst fungerande staden i världen. Alla spetssökande ansågs i viss mån ha förmåga till övergripande tänkande och urskilja det mångfasetterade verksamhetsfältet. Av de sökande har emellertid Ville Lehmuskoski under rekryteringsprocessen påvisat speciell förmåga att urskilja och hantera även komplicerade helheter. Han har ett logiskt och faktabaserat sätt att tänka och förmåga att övergripande urskilja saker och förstå flerdimensionella influenser. Han kan beakta olika synvinklar, förhåller sig öppet till ny information och uppfattar snabbt det som är väsentligt. Under processen har han framhävt hur viktigt han anser det vara att man inom organisationen och referensgrupperna kan samordna åtgärder så att det gynnar helheten.

På basis av ansökningsdokument, intervjuer och personutvärdering samt stadsmiljönämndens utlåtande som baserar sig på helhetsbedömningen anser man att Ville Lehmuskoski har de bästa förutsättningarna av de sökande att sköta de uppgifter som beskrivs ovan som hör till tjänsten som sektorchef. Hans gedigna erfarenhet av krävande ledarskapsuppgifter i en stor organisation och att han lyckats leda reformer och utmanande situationer i organisationen talar för valet av honom. Därutöver anses han ha god beredskap att framsynt leda stadsmiljösektorns olika servicehelheter, skapa en entusiastisk och förbindande arbetskultur i sin organisation samt leda sin personal stilrent, rakryggat och förutsägbart. Man såg även att hon har förmåga att handla konstruktivt och samarbetsvilligt med stadens politiska ledning.

Övrigt

Ansökningarna som hör till förslaget finns i föredragningslistans bilaga 3. En ansökan som kom per e-post finns i bilaga 4. Dessutom har organets medlemmar möjlighet att läsa rapporterna från personutvärderingen före sammanträdet och under sammanträdet i stadsstyrelsens arbetsrum i portalen för förtroendevalda. Den som ger upplysningar svarar på frågor om innehållet i det kompletterande materialet.

Med den som väljs till tjänsten avtalar man separat om ett datum då hen tar emot tjänsten.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 21.09.2021 § 467

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon koskien kaupunkiympäristön toimialajohtajan viran täyttöä.

Hakijat

Lautakunnan lausunto koskee rekrytointiprosessissa jatkoon edenneitä ja lautakunnan haastattelemia hakijoita seuraavasti:

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Arviointi

Toimialajohtaja vastaa kaupunkiympäristön toimialan uudistumisesta ja strategisesta johtamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja talouden hallinnasta. Hänen vastuullaan on organisaation henkilöstön johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Hän toimii kaupunkiympäristölautakunnan, jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin esittelijänä. Toimialajohtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen ja hänellä on keskeinen rooli myös koko kaupungin johtamisessa yhdessä muiden johtajien kanssa. Toimialajohtajan suorina alaisina on kolme palvelukokonaisuuden johtajaa ja toimialan hallintojohtaja.

Tehtävässä menestyäkseen valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä suuren organisaation strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Henkilöstön johtajana hän kirkastaa toiminnan tavoitteet ja kykenee luomaan innostunutta ja sitouttavaa työkulttuuria. Valittava toimialajohtaja pystyy luovimaan linjakkaasti erilaisten intressien keskellä ja hänen johtamisellaan on vahva eettinen perusta. Hän on taitava sisäisten ja ulkoisten yhteistyöverkostojen rakentaja, jolla on kokemusta vaativasta sidosryhmäyhteistyöstä ja joka näkee tiiviin työskentelyn poliittisen johdon kanssa innostavana. Myös julkiset esiintymiset ovat valittavalle luontevia. Lisäksi tehtävässä onnistumisessa valittavaa toimialajohtajaa auttaa kokemus monialaisuutta vaativasta kaupunkikehittämisestä sekä muista kaupunkiympäristöön linkittyvistä tehtävistä. On eduksi, että hän näkee ja ymmärtää kaupungin kasvun syyt ja seuraukset sekä sen globaalit trendit. Laajenevassa kansainvälisessä yhteistyössä valittava tarvitsee sujuvaa englannin kielen taitoa.

Kaupunkiympäristön toimialalla työskentelee noin 1600 työntekijää ja toimialajohtajan tehtävänä on johtaa näkemyksellisesti ja linjakkaasti organisaationsa henkilöstöä, toimialan toimintaa ja hallintoa. Siksi on tärkeää, että valittavalla toimialajohtajalla on vahvaa ja monipuolista kokemusta sekä osaamista johtamisesta.

********** Tämän taustan katsottiin antavan hänelle hyvät valmiudet johtaa kaupunkiympäristön toimialaa uuden strategiakauden alkaessa. Lisäksi hän on rekrytointiprosessin aikana osoittanut omaavansa kehittämishakuisen ajattelutyylin, paljon ideointikykyisyyttä ja hyvät ongelmanratkaisutaidot, mitkä luovat edellytyksiä johtaa toimialan strategian mukaista uudistumista.

Henkilöstön johtajana ********** on tottunut johtamaan organisaatiotaan selkeiden tavoitteiden asettamisen kautta. Rekrytointiprosessin aikana hän on tuonut esille, että organisaation onnistuminen lähtee henkilöstön sitoutumisesta, innostumisesta ja sitä kautta kyvystä saada henkilöstön potentiaali mahdollisimman täysimääräisesti hyödynnettyä. Hän on kertonut pyrkivänsä varmistamaan yhteisen tilannekuvan ja ymmärryksen keskustelujen kautta. Hänen johtamistyylissään korostuvat osallistava ja palautetta antava, asiantuntijoita arvostava johtaminen, jollainen on toimialajohtajankin tehtävässä erityisen tärkeää. Hän pitää tärkeänä ihmisiin luottamista, virheiden ja epätäydellisyyden sallimista sekä oma-aloitteisuuteen kannustamista. Hänen onnistumistaan henkilöstöjohtamisessa todentaa se, että hänen **********

********** erityisenä vahvuutena nähdään kyky linjakkaaseen ja eettisesti kestävään johtamistyöhön. Rekrytointiprosessin aikana hän on tuonut esille, että johdon ja koko organisaation tulee kyetä toimimaan johdonmukaisesti ja yhtenäisin periaattein. Hän on korostanut toiminnan ennustettavuuden merkitystä niin oman organisaation kuin muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneidenkin suuntaan. Yhdeksi tavaksi huolehtia linjakkuudesta hän on maininnut valmistelutyön korkean laadun.

Kattavan johtamiskokemuksen lisäksi ********** on syvällistä ja monipuolista substanssiosaamista kaupunkiympäristöön liittyen. Hänen vahvan liikenneasioiden osaamisensa lisäksi hänellä on koulutustaustansa ja työkokemuksensa kautta osaamista kaupunkisuunnittelun, rakentamisen, rakennuttamisen ja omaisuudenhallinnan alueilta. Näin ollen hänessä nähtiin kykyä ottaa johtaakseen kaupunkiympäristön eri palvelukokonaisuudet.

********** on verkostoitunut kattavasti niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Rekrytointiprosessin aikana hän on osoittanut kykenevänsä esiintymään ja kommunikoimaan hyvin selkeällä ja sanavalmiilla tavalla sekä valitsemaan sanansa tilanteeseen sopiviksi. Hänellä on myös kykyä perustella ajatuksiaan uskottavalla ja vakuuttavalla tavalla. Näiden ominaisuuksien katsottiin olevan eduksi toimialajohtajan tehtävässä, jossa kommunikaatio oman organisaation suuntaan sekä vaativa sidosryhmäyhteistyö ovat keskeisessä roolissa. Lisäksi hän on kokenut esitelmöitsijä ja puheenjohtaja erilaisissa seminaareissa ja konferensseissa kotimaassa ja ulkomailla sekä kommunikoi sujuvasti myös englannin kielellä.

Edellä todettuun viitaten lautakunta totesi, että toimialajohtajan virkaan tulisi valita Ville Lehmuskoski. Hänen valintaansa puoltavat vankka kokemus vaativista suuren organisaation johtamistehtävistä sekä onnistuminen uudistusten ja organisaatiolle haastavien tilanteiden johtamisessa. Lisäksi hänellä katsotaan olevan hyvät valmiudet johtaa näkemyksellisesti kaupunkiympäristön toimialan eri palvelukokonaisuuksia, luoda innostavaa ja sitouttavaa työkulttuuria organisaatioonsa sekä johtaa henkilöstöään linjakkaasti, suoraselkäisesti ja ennustettavasti. Hänellä nähtiin myös kykyä toimia rakentavasti ja yhteistyökyisesti kaupungin poliittisen johdon kanssa.

Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, etteivät Reetta Putkonen, Rikhard Manninen ja Kari Pudas esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

Esteelliset: Reetta Putkonen, Rikhard Manninen, Kari Pudas
(hallintolain 28 §:n 1 momentin 1 kohta)

Asian aikana kuultavana oli asiantuntija Minna Kemppainen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
henkilöstöjohtaja
Nina Gros
Lisätiedot

Minna Kemppainen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33248

minna.kemppainen@hel.fi

Keskushallinto Pormestari 31.05.2021 § 52

Päätös

Pormestari määräsi henkilöstöjohtajan esittelijäksi kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottamista koskevassa asiassa kaupunkiympäristölautakunnassa.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan pormestari voi aina ottaa kaupunginhallituksen tai sen jaoston toimivaltaan kuuluvan asian esiteltäväkseen tai määrätä viranhaltijan asian esittelijäksi. Kaupunkiympäristön toimialajohtajan virkaan ottamisesta päättää kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.

Kaupunkiympäristölautakunnan esittelijänä toimii kaupunkiympäristön toimialajohtaja. Toimialajohtajan virkaan ottamista koskevaa asiaa valmistellaan kaupunginkansliassa, joten on perusteltua, että asian esittelijäksi kaupunkiympäristölautakunnassa määrätään henkilöstöjohtaja.

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.10.2021

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Nina Gros, personaldirektör, telefon: 09 310 37965

nina.gros@hel.fi

Minna Kemppainen, expert, telefon: 09 310 33248

minna.kemppainen@hel.fi

Bilagor

1. Hakijalista
2. Hakijayhteenveto
3. Hakemukset
4. Sähköpostilla tullut hakemus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.