Valtuustoaloite, transihmisten näkyvyyden juhlapäivän huomioiminen liputtamalla

HEL 2021-006115
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 18. / 368 §

Den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen om firande av dagen för transpersoners synlighet

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade den av ledamoten Fatim Diarra väckta motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Ledamoten Fatim Diarra och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors reder ut möjligheten att flagga med transflaggan till äran av den internationella dagen för synliggörande av transpersoner den 31 mars.

Denna festdag fäster uppmärksamheten vid transpersonernas prestationer, vardag och människorättigheter. Temadagen har firats sedan 2009.

Helsingfors stad följer inrikesministeriets anvisningar, direktiv och rekommendationer för flaggning. Borgmästaren har fattat ett beslut (19.1.2021, § 9) om separata anvisningar för flaggning vid Helsingfors stad.

Staden flaggar med en rad flaggor i samband med Helsingfors Pridevecka framför stadshuset. Utöver stadshuset flaggas årligen med Pride-flaggan även vid flera fastigheter för kultur- och fritidssektorn, såsom vid bibliotek, kulturhus och idrottsplatser.

År 2020 var staden det första offentliga aktören i Finland som synligt tog i bruk den progressiva Prideflaggan och använder den också i fortsättningen vid evenemanget Helsinki Pride. Genom att flagga med den progressiva Prideflaggan lyfter Helsingfors fram minoriteterna inom regnbågsminoriteten, i synnerhet de rasifierade regnbågsmänniskorna och transpersonerna, och på så sätt visar staden att den förbinder sig att främja likabehandling och jämställdhet bland alla helsingforsbor.

Staden får regelbundet önskemål om att beakta olika speciella datum genom att flagga. För att bevara flaggningens särskilda karaktär och behandla dem som utarbetat förslagen lika, anses det inte vara ändamålsenligt att öka antalet särskilda flaggningsdagar.

Med hänvisning till allt som nämns ovan är det inte motiverat att flagga på den internationella dagen för synliggörande av transpersoner.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stäng

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 852

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Fatim Diarran aloitteen loppuun käsitellyksi.

08.11.2021 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 01.12.2021

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Henri Kähönen, stadssekreterare, telefon: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi